Regional samverkan

Region Kronoberg och länets åtta kommuner har skrivit en regional samverkansöverenskommelse om hur vi ska arbeta kring personer med psykisk funktionsnedsättning, psykisk ohälsa i Kronobergs län. Överenskommelsen gäller under perioden 2016-2019.

Genom samverkansöverenskommelsen har Region Kronoberg och länets kommuner enats om gemensamma förutsättningar för samverkan utifrån de fem fokusområdena inom området psykisk hälsa.

Vårt gemensamma ansvar är att skapa smidiga processer så att den enskildes behov blir bemött, uppmärksammat och tillgodosett på ett ändamålsenligt sätt. Varje individ ses som en unik person med individuella förutsättningar, vilket ställer krav på flexibel planering och mångfald i insatserna. Det ska finnas kontinuitet när det gäller metoder, struktur och information. Olika insatser ska kunna ges samtidigt och integrerat i stället för efter varandra i tur och ordning, vilket förutsätter gränsöverskridande samarbete.

Målsättningen är att säkerställa att individer som har behov av samordning erbjuds det, grundat på en helhetssyn av individens behov. Samordningen ska bygga på delaktighet och samtycke från den enskilde och klargöra det samlade behovet av insatser och vilken enhet som är ansvarig för respektive insats. Genom samhandling ska vi verka för att ge rätt insats, på rätt nivå och vid rätt tidpunkt för att gynna den enskilde.

Nuvarande organisationsskiss

Medlemmar

Björn Axelsson, Personliga ombud Kronoberg
Eva Bergmark, Personliga ombud Kronoberg
Pernilla Dahlin, Alvesta Kommun
Jonas Ericsson, Region Kronoberg
Linda Farkas, Ljungby Kommun
Elin Görbring, Älmhults Kommun
Veronica Holmberg, Älmhults Kommun
Kristin Jeansson, Växjö Kommun
Göran Liljedahl, Lessebo Kommun
Anna-Maria Lindblom, Uppvidinge Kommun
Rebecka Moding, Region Kronoberg
Pernilla Risberg, Tingsryds Kommun
Malin Wideberg, Markaryds Kommun

I gruppen finns även representation från brukarföreningarna Attention i Kronobergs län samt Autism- och aspergerföreningen i Kronoberg

En gång i månaden genomförs länsträffar med kommunrepresentanter från Kronobergs åtta kommuner och brukarorganisationer. Länsgruppen och gruppen "Brukarsamverkan" slogs samman hösten 2017.

Mötesanteckningar

2017-01-23, pdf, öppnas i nytt fönster

2017-03-20, pdf, öppnas i nytt fönster

2017-04-24, pdf, öppnas i nytt fönster

2017-05-29, pdf, öppnas i nytt fönster

2017-11-13, pdf, öppnas i nytt fönster

2018-01-22, pdf, öppnas i nytt fönster

2018-02-26, pdf, öppnas i nytt fönster

2018-03-19, pdf, öppnas i nytt fönster

2018-04-16, pdf, öppnas i nytt fönster

2018-05-21, pdf, öppnas i nytt fönster

Mötesanteckningar från f.d brukargrupp

Beskrivning av samarbetet med brukarorganisationerna

 2017-01-23

2017-03-20

2017-04-24

Medlemmar

Anna Biesért, Ungdomsmottagningarna
Lena Boberg, Habiliteringen
Jonas Ericsson, Folkhälsa och Social utveckling
Sandor Eriksson, Vuxenpsykiatrin
Rebecka Moding, Folkhälsa och Social utveckling
Catrin Mård, Primärvårdsrehabiliteringen
Jessica Roström, Familjehälsan
Susann Winst, Barn- och ungdomspsykiatrin

En gång i månaden träffas Regiongruppen med verksamhetschefer eller motsvarande från olika verksamheter inom Region Kronoberg. Lägg till senaste mötesanteckningarna.

Mötesanteckningar

2018-01-25, pdf, öppnas i nytt fönster

2018-02-21, pdf, öppnas i nytt fönster

2018-03-21, pdf, öppnas i nytt fönster

2018-04-26, pdf, öppnas i nytt fönster

2015-05-24, pdf, öppnas i nytt fönster

Till överenskommelsen har handlingsplaner i Kronobergs kommuner tagits fram som skapar förutsättningar för en ändamålsenlig implementering av bästa tillgängliga kunskap för att främja psykisk hälsa och ge rätt insatser, på rätt sätt och i rätt tid.

Länsgemensam handlingsplan, pdf, öppnas i nytt fönster

Alvesta, pdf, öppnas i nytt fönster

Ljungby, pdf, öppnas i nytt fönster

Lessebo, pdf, öppnas i nytt fönster

Markaryd, pdf, öppnas i nytt fönster

Tingsryd, pdf, öppnas i nytt fönster

Uppvidinge, pdf, öppnas i nytt fönster

Växjö, pdf, öppnas i nytt fönster

Älmhult, pdf, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 8 mars 2018