Patientprocesser

För att skapa förutsättningar för gränsöverskridande utveckling utifrån ett personcentrerat synsätt, arbetar Region Kronoberg med patientprocesser för stora och komplexa sjukdomsgrupper som involverar flera kliniker och centrum. En process kan förenklat beskrivas som "vägen genom vården för en patientgrupp".

Identifierade processer i behov av utveckling

Kort om AKS-processen

Akut koronart syndrom inbegriper alla typer av hjärtinfarkt. Processarbetet inriktas initialt främst på den kategorin hjärtinfarkter som kräver ett omedelbart omhändertagande, dvs STEMI. Termen STEMI innefattar patienter som har ett totalt stopp i ett av hjärtats kranskärl och där målet är att öppna upp kärlet så fort som möjligt för att minska skadan på hjärtmuskeln. I Kronoberg har vi sedan tidigare en stor förbättringspotenial när det gäller tid till åtgärd.

Nationella riktlinjer rekommenderar att detta ska ge inom 90 minuter och processarbetet syftar till att förbättra resultatet avseende tid till öppning av det infarktrelaterade kärlet.

Processmål, kvalitetsindikatorer och resultat av dessa är redan etablerade inom det nationella kvalitetsregistret "SWEDEHEART" och publiceras online via "Vården i Siffror" kontinuerligt.

Det finns starkt vetenskapligt stöd och tydliga riktlinjer för hur en adekvat vård skall utföras.

Processarbetet involverar flera regioner, dvs Kronoberg, Blekinge och Halland.

Processarbetet involverar flera olika organisationer inom Kronoberg, dvs hela ambulansorganisationen i Kronoberg, akutmottagningar i Växjö och Ljungby och vårdavdelningar på respektive sjukhus.

Processarbetet involverar hjärtavdelningar och kranskärlsröntgenenheter i Blekinge och Halland.

Processarbetet kräver ett multidisciplinärt omhändertagande i en komplex vårdkedja med hög nivå av tidspress 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan.

Processledare: 

Olle Bergström, överläkare medicinkliniken Växjö

Processteam

 • Olle Bergström, läkare, Växjö
 • Carl-Magnus Pripp, läkare, Blekinge
 • Dan Westlin, verksamhetschef, Blekinge
 • Carina Nilsson, läkare, Ljungby
 • Catrin Dahlström, sjuksköterska, HIA, Växjö
 • Johnny Karlsson, sjuksköterska, akutmottagningen, Växjö
 • Johanna Svensson,sjuksköterska, HIA,  Ljungby
 • David Alden, sjuksköterska, Ambulansen, Växjö

Processtöd

 • Tomas Kimmel, HSU utvecklingsenheten
 • Annika Olsberg, chefsekreterare, Medicin- och akutcentrum ledningsstöd

Tidsplan

Processteamet bildades september 2016 men uppdrag att redovisa ny handlingsplan april 2017.

Resultat av processarbetet

Införande av ny farmakoinvasiv strategi för patienter med akut tilltäppt kranskärl. Strategin infördes den 2 maj 2017. Strategin innebär att man kombinerar en propplösande behandling i ambulansen på väg till centra med kapacitet för ballongvidgning av blodkärlet.

Processmål

IndikatorMålnivåer
Öppnat kranskärl vid akut stor hjärtinfarkt > 85%
Öppnat kranskärl vid akut stor hjärtinfarkt inom rekommenderad tid > 90%

 

Utvärdering av den nya strategin

Två kvalitetsindikatorer är i detta sammanhang viktiga.

 1. Att en person med akut tilltäppt blodkärl får en behandling som strävar att öppna kärlet
 2. Att behandlingen ges i tid.

Dessa variabler registreras kontinuerligt i kvalitetsregistret SWEDEHEART och ger en god möjlighet att monitorera om ny införd strategi ger önskat resultat. Utvärderas kontinuerligt inom verksamheten med avstämning efter 6 och 12 månader. Därefter ställningstagande till om strategin ger ett gott resultat för kronobergarna.

Dessa två kvalitetsindikatorer är validerade och monitoreras av oberoende aktörer via kvalitetsregistrets försorg och ingår i SWEDEHEARTs kvalitetsindex där sammanlagt 11 indikatorer räknas samman. Kvalitetsindex avspeglar den totala kvaliteten på hjärtinfarktsjukvård i Kronoberg.

Processteamets uppdrag är att se över och utveckla vården för patienter med andningsstöd i form av ventialtor, Bilever, hostmaskin, nebulisator och långtidstraeostomi. Processen ska omfatta tiden från identifiering av patient till avslutning av behandling. Arbetet ska inkludera både vård i hemmet och vård i sluten vård. Processgruppen ska dessutom lämna förslag på förbättrad dokumentation i Cosmic.

Processledare

I samband med att processledaruppdraget avslutats övergår prioriterad process till drift (2018-11-30). Fortsatt ansvarig  verksamhetschef medicinkliniken Växjö. 

Processteam

Representeras med läkare från IVA, lungmedicin, neurologen, sjukgymnast, rådgivningsteam och traksjuksköterska.
Vid behov även ALS-sjuksköterska.
Vid behov även sjuksköterska från kommunen.

Tidplan

Processmål

Skapa en integrerad vårdprocess för patienter med behov av andningshjälpmedel utanför sjukhus. Processen ska inkludera identifiering, beslutsprocessen, uppstart, uppföljning och även inkludera hur behandlingen kan avslutas. Syftet är att skapa en process som är personcentrerad och utgår från patienternas behov.

Förbättringsområden

FörbättringStatusÖvrigt

Införa multiprofessionell teamkonferens. En gång i månaden så träffas teamet för genomgång av aktuella patienter. PAL anmäler patient till gruppen i god tid innan träff så alla kan vara uppdaterade. Samtal kring tidig identifiering, planering, uppföljning och avslut.

Rutin - beslut och planering av andningsstöd i hemmet, word, öppnas i nytt fönster

Genomförd Träff 1 ggr/månad
Lathundar är framtagna för Bilevel och ventilator Genomförd  
Bredda ytterligare val av utrustning för mer komplexa patienter Test pågår Eventuellt nya apparat på väg
Nya framtagna lathundar och dokumentationsmallar Genomförd  
Förhindrar inläggningar och resor till sjukhus genom att sjukhusbundna sjukgymnaster och sjuksköterskor arbetar i mycket större utsträckning med information, upplärning och teknisk support i hemmet med patienter, närstående och olika personalgrupper i hemsjukvård och omvårdnadspersonal Genomförd  
Fem undersköterskor är anställda som kommer att utbildas till att bli experter på trakvård. Indirekt så kommer därför en del av patientgruppen som ingår under processen andningsstöd, dvs. de med trak och ventilator få tillgångar till denna expertgrupp under inneliggande vård. Genomförd  

 

Resultat

 • Patient identifieras i ett tidigt stadium.
 • Mycket mindre inneliggande vård pga bättre stöd i hemmet
 • Tidig identifiering som minimerar risken för trakinläggning akut
 • Färre resor för patienten
 • Mer samordnad vård – teamträffar med patient

Rapport andningsstöd i hemmet, word, öppnas i nytt fönster

Mer information kommer.

Målet är att säkerställa en god och effektiv vårdkedja som ger bra resultat. Strokeprocessen avser att integrera de befintliga medicinska riktlinjer som idag finns inom olika delar av sjukvården och tydliggöra de olika aktörernas ansvarsområden. 

I uppdraget ingår även att formulera process- och resultatindikatorer för strokesjukvården och följa upp måltal för dessa.

Övervägningar:

 • Flera huvudmän (landsting/kommuner) och vårdnivåer (slutenvård/öppenvård)
 • Organisation av vården skiljer sig åt mellan och inom region och inom/mellan kommuner 
 • Komplex multiprofessionell och multidisciplinär vårdkedja
 • Många datakällor
 • Begränsad tillgång till heltäckande relevanta mått och data (t.ex. hälsotillstånd före insjuknande, åtgärder och resultat av kommunala insatser, låg rapportering av svårighetsgrad (NIHss) som påvisats vara stark prediktor avseende hälsoutfall och resursåtgång).

Processledare

Vicki Malmberg, rehabiliteringskliniken (intern länk)

Processteam

Patient, närstående och handikappförbund:                   

 • Margareta Dahlberg 
 • Per Dahl 

Primärvård inkl basrehabilitering                                   

 • Emma Johansson  PRC ledning

Akutvård och tidig specialiserad rehabilitering              

 • Annette Borland , sjuksköterska, medicinkliniken Växjö
 • Sandra Karlsson, sjukgymnast lasarettsrehab
 • Marie Karlsson, avdelningschef, medicinkliniken Ljungby 

Specialiserad rehabilitering                      

 • Vicki Malmberg, rehabiliteringskliniken Växjö

Kommun; basrehabilitering

 • Siv Carlsson, arbetsterapeut Växjö kommun
 • Helen Gustavsson, arbetsterapeut Uppvidinge kommun
 • Marita Jonsson, medicinskt ledn.ansv.sjuksköterska Växjö kommun
 • Sigrún Stefánsdóttir, sjukgymnast Lessebo kommun

 Processtöd                                               

 • Tomas Kimmel, HSU utvecklingsenheten
 • Viveka Petersson, medicinsk sekreterare rehabiliteringskliniken Växjö

Tidplan

Under våren 2019 sker fortsatt kartläggning av hur Kronoberg efterlever nationella riktlinjerna i vårdkedjan.

Resultat

Resultatrapport patientprocess stroke, kvartal 1 2019, pdf, öppnas i nytt fönster

Organisatoriskt vårdprogram 

Organisatoriskt vårdprogram, pdf, öppnas i nytt fönster

Patientinformation

Patientinformation strokevårdkedja, pdf, öppnas i nytt fönster

Patientinformation strokevårdkedja, word, öppnas i nytt fönster

Pågående förbättringsarbeten

 FörbättringarStatus Övrigt

Behov av viloortos hand, handledsbandage, kompressionshandske

Klart

Reviderad rutin; Rehabiliteringskliniken Växjö tar emot strokepatienter för utprovning och uppföljning av prefabricerade viloortoser, kompressionshandskar och handledsbandage. Läkarremiss för att utesluta kontraindikationer. Vid behov av individuellt tillverkad ortos remitteras patienten till lasarett. 

Botulinumtoxin i kombination med andra rehabiliteringsåtgärder Prio 4

Klart

Erbjuds efter akutfasen på spasticitetsmottagning på rehabiliteringskliniken i Växjö. Rutiner finns för teamsamverkan samt överföring för träning efter behandling. Utbildning/handledning av paramedicinare kan ges av sjukgymnast/arbetsterapeut på rehabiliteringskliniken vid behov.

Information om strokevårdkedjan till patient/närstående

Klart

Informationsbroschyr finns att hämta från websidan Patientprocess stroke samt är sökbar även externt.

Intensiv språklig träning vid afasi efter stroke

Prio 3

Pågår

Förslag på organisation samt beräkning av behov av resursförstärkning pågår.

Kommunikationspartnerträning för närstående vid afasi efter stroke

Prio 3

Pågår

Förslag på organisation samt behov av resursförstärkning pågår.

Kompensatoriska tekniker vid afasi efter stroke Prio 4

Pågår

Förslag på organisation samt behov av resursförstärkning pågår.

Korta väntetiderna till slutenvård rehabiliteringskliniken Växjö – från strokeenhet Prio 2

Klart

Utökat platsantal till 17 på rehabkliniken för att även kunna säkerställa att inte andra diagnosgruppers väntetider ökar oacceptabelt mycket.  

Målet är att kunna ta emot patientgruppen inom 2 dagar efter beslut om inskrivning.

Resultat perioden 2018-01-01-2018-11-22: (43 pat) Medel: 3,2 dagar. Median: 2 dagar.

Finns dock en del patienter som skrivs ut till tillfälligt boende i avvaktan på plats, då platstillgången på kliniken kan variera betydligt. 

Multisjuk med stort omvårdnadsbehov, inom hemsjukvård eller särskilt boende: Läkarbedömning med ställningstagande till fortsatt vårdform vid eventuellt strokeinsjuknande

Prio 2 nat.riktl

 

Klart

Kartläggning visar att behovet uppmärksammas och initieras av sjuksköterska inom hemsjukvården. Bedömning genomförs inte med säkerhet då det till stor del hänger på läkarbemanning på vårdcentralerna. Även läkarbyten påverkar negativt.

Tid mellan ankomst till sjukhus och start av trombolysbehandling Indikator

Pågår

Mål: under våren 2019 uppnå kvalitetsmålet (se indikator).

Reviderade rutiner på CLV finns för ”Rädda hjärnan”.  Utbildning (för CLV, LL) planeras för beslutsfattare i ”Stroke-larm-kedjan”.

Reviderade rutiner har införts.

Tidig understödd utskrivning från strokeenhet

Prio 2

Pågår

Organisation och erfarenhet finns på CLV men har inte genomförts senaste tiden. Arbete pågår för att kunna erbjuda detta på båda lasaretten.

Strukturerad uppföljning i öppen vård

Prio 2

Pågår

Nytt förslag för uppföljning med Strokechecklistan som stöd.

Mer information kommer. 

Senast uppdaterad: 8 maj 2019