Patientsäkerhetsarbete

En av hälso- och sjukvårdens största utmaningar är att minimera vårdskador som vårdrelaterade infektioner, diagnosbrister, behandlingsskador, läkemedelsbiverkningar/interaktioner, fallskador, trycksår och malnutrition.

Grunden i allt patientsäkerhetsarbete är en säkerhetskultur där man är medveten om riskerna, har en förmåga att se misstag och förhindra att det händer igen.

Det är nödvändigt att ha ett målinriktat arbete för att minska kända risker genom utbildning, säkerställande av bra rutiner och ständig uppföljning.

Det strategiska arbetet med patientsäkerhet utgår från vårdgivaren via ledningsgruppen och med ett ansvar på vårdgivarnivå, verksamhetschefsnivå och medarbetarnivå.

Prioriterade områden 2019

 • Vårdrelaterade infektioner
 • Vårdprevention (frakturprevention, trycksår med mera)
 • Kommunikation/dokumentation
 • Patientsäkerhetskultur (bland annat patientmedverkan, anhörigmedverkan)
 • Diagnostiska fel
 • Struktur och kultur för att sprida lärdomar inom organisationen

Vi som arbetar med regionövergripande patientsäkerhetsarbete

Pär Lindgren

Regional chefläkare

Arbetar som regionansvarig chefläkare. Arbetsuppgifterna innefattar: Huvudansvar för det regionövergripande patientsäkerhetsarbetet Stödfunktion och internkontroll i patientsäkerhetsfrågor Analysleda...

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 83 04, 0709-84 46 09

Peter Kidron

Chefläkare för sjukhusen

Arbetar deltid som chefläkare och i övrigt som överläkare inom radiologi och nuklearmedicin. Arbetsuppgifterna innefattar: Stödfunktion och internkontroll i patientsäkerhetsfrågor Analysledare/deltag...

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 75 79

Anne Nygaard

Chefläkare för sjukhusen

Arbetar som chefläkare inom sjukhussjukvården. Arbetsuppgifterna innefattar: Stödfunktion och internkontroll i patientsäkerhetsfrågor Analysledare/deltagare händelseanalyser Tillsammans med övriga ch...

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0372-58 52 49

Håkan Ivarsson

Chefläkare för primärvården

Arbetar som chefläkare för primärvård och rehabcentrum. Arbetsuppgifterna innefattar: Stödfunktion och internkontroll i patientsäkerhetsfrågor Analysledare/deltagare händelseanalyser Tillsammans med...

 • E-post: Det här är en e-postadress

Lars Häggström

Chefläkare för vuxenpsykiatrin

Arbetar som chefläkare inom psykiatrin. Arbetsuppgifterna innefattar: Stödfunktion och internkontroll i patientsäkerhetsfrågor Analysledare/deltagare händelseanalyser Tillsammans med övriga chefläkar...

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 80 00

Zandra Anderson

Patientsäkerhetsstrateg

Arbetar som patientsäkerhetsstrateg i regionen. Tillhör organisatorisktutveckling och innovation inom FoUU. Arbetsuppgifterna innefattar: Ansvarar för utvecklingsområden inom patientsäkerhet Är kont...

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 79 53

Elisabet Brücher

Verksamhetsutvecklare

Arbetar som verksamhetsutvecklare inom patientsäkerhet på enheten för Utveckling och Innovation som organisatoriskt tillhör Forskning, Utbildning och Utveckling (FoUU). Arbetsuppgifterna innefattar:...

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 79 53, 0709-67 30 61

Senast uppdaterad: 20 februari 2019