Regionövergripande arbete

Arbetsgruppen har i uppdrag att arbeta för att samtliga medarbetare i Region Kronoberg har god följsamhet till Basala hygienrutiner och klädregler. I detta arbetet ingår att:

  • ständigt förbättra arbetet med att informera, utbilda och mäta om BHK och följsamheter till dessa.
  • säkerställa deltagande i nationella och regionala mätningar av BHK samt återföra resultaten till verksamheten och informera regionens chefer.
  • respektive medlem i arbetsgrupp BHK säkerställer att beslutade riktlinjer för Region Kronoberg inom aktuellt område blir kända och följs för enheterna man representerar.

Relaterade länkar

Vårdhygien, öppnas  i nytt fönster

Kliniskt träningscentrum är en gemensam resurs och en öppen mötesplats där du som medarbetare har möjlighet att träna enkla, men också mer komplicerade medicinska situationer och tillstånd tillsammans i team.

Kliniskt träningscentrum, KTC, öppnas i nytt fönster

Fördjupade läkemedelsgenomgångar genomförs enligt etablerad modell inom kommunal hemvård där den kommunala hemsjukvården har tagit över läkemedelsansvaret.

Läkemedelsgenomgångarna är fördelade mellan apotekarna och de har i sin tur kontakt med respektive distriktsläkare för att planera in genomförandet.

Strukturerad journalgranskning på sjukhus- och kliniknivå introducerades i Sverige under 2007. Metoden kallas Markörbaserad Journalgranskning (MJG) och är en svensk anpassning av ”Global Trigger Tool” från USA.

Vid markörbaserad journalgranskning granskas journaler från slumpvis utvalda vårdtillfällen för vuxna patienter som varit inlagda i minst ett dygn och som skrevs ut för minst 30 dagar sedan.

En granskningsgrupp med dokumenterat uppdrag genomför de övergripande granskningarna i den somatiska slutenvården.  Primärt granskas 28 journaler per månad. Gruppen träffas sedan 3-4 gånger per år för sekundärgranskning tillsammans med chefläkare. Inrapportering sker efter sekundärgranskning till SKL:s nationella databas. Psykiatrin har egen granskningsgrupp.

Resultaten redovisas kvartalsvis och ger möjlighet att enkelt följa egna resultat över tid och att jämföra skador i vården i Kronoberg, med övriga Sverige.

Skador som identifierats klassificeras avseende typ av skada, allvarlighetsgrad och undvikbarhet, det vill säga hur sannolikt det är att skadan hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits.

Allvarliga skador rapporteras till respektive verksamhetschef.

Kontakt

Granskare behöver utbildning och särskild behörighet via länets kontaktperson:

Anneli Roubert
Det här är en e-postadress

Statistik bilder

Bilden saknar en alternativtext.
Bilden saknar en alternativtext.

Sårsamordnare träffar trycksårsombuden för utveckling och uppföljning av förbättringsarbeten.

Punktprevalensmätning av trycksår och antal IAD-skador (fuktskador) kommer fortsätta göras 1 gång per månad.

Deltar i arbetet med att förenkla hantering av bariatriska hjälpmedel.

Trycksårsvecka kommer anordnas hösten 2018.

Sårsamordnare i Region Kronoberg

Senast uppdaterad: 27 april 2018