Personcentrerad vård

I februari 2016 fattade Region Kronobergs ledningsgrupp beslut om att vi ska förtydliga och förstärka det personcentrerade förhållningssättet i hälso- och sjukvården. Begreppet personcentrerad vård är en vidareutveckling av patientcentrerad vård. Det tydliggör att patienten är en person som större delen av sitt liv lever utanför hälso- och sjukvården – en person som har en unik livssituation, med närstående, vardagsliv, vilja och idéer om hur vården bäst ska utformas.

Region Kronobergs definition av begreppet personcentrerad vård lyder:

"Personcentrerad vård är att utgå från personens berättelse och egna resurser. Varje patient erbjuds att aktivt delta i sin vårdprocess. Dialog och ömsesidig respekt mellan patient, närstående och vårdpersonal möjliggör delat beslutsfattande om bästa vård."

Utgångspunkten är att de professionella inom hälso- och sjukvården är specialister utifrån sin kompetens – men patienten är specialist på sig och sitt eget liv.

Att vara professionell innebär att göra patienten delaktig, utan att abdikera från sitt uppdrag och ansvar.

Vad innebär det?

Att arbeta personcentrerat handlar om ett förhållningssätt, som i sin tur påverkar rutiner och arbetssätt. Enkelt uttryckt handlar det om tre delar:

1. Partnerskap

Den mest centrala delen i personcentrerad vård ärpartnerskapet. Det handlar om en ömsesidig respekt för varandras kunskap; å ena sidan patientens och närståendes kunskap om hur det är att leva med sjukdomen, å andra sidan hälsoprofessionellas kunskap om vård, behandling eller rehabilitering vid det specifika tillståndet, en mer generell kunskap.

Läs mer om partnerskap (Göteborgs universitet)

2. Patientberättelsen

Att lyssna på patientens berättelser om sitt tillstånd och övriga undersökningar är förutsättningen för personcentrerad vård. Vård, rehabilitering eller omsorg planeras gemensamt med hälsoprofessionella, och en överenskommelse skrivs ner i form av en hälsoplan som innehåller mål och strategier för genomförande och kort- och långsiktig uppföljning. Detta sker ofta tillsammans med närstående.

Läs mer om patientberättelsen (Göteborgs universitet)

3. Dokumentation 

Den tredje komponenten i personcentrerad vård ärdokumentation av berättelsen och hälsoplanen i patientens journal. Denna dokumentation ska vara levande, alltså ständigt ses över, samt vara tillgänglig för patienten och följa patienten genom vårdkedjan.

Läs mer om dokumentation av personcentrerad vård (Göteborgs universitet)

Varför ska vi jobba personcentrerat?

Anledningarna är flera:

  • Den nya patientlagen ställer krav på att patienter involveras och görs delaktiga i sin egen vård.
  • Flera olika studier visar att den personcentrerade vården blir mer effektiv.
  • I Region Kronobergs verksamhetsplan 2017 är det ett uttalat mål att våra arbetssätt ska utgå från personcentrerad vård. 

Syftet med patienters och närståendes medverkan är att de, utifrån sin erfarenhet och kunskap, bidrar till att utveckla vården tillsammans med vårdens företrädare. Fokus ska vara att skapa värde för patienten

Här hittar du avtalet som skrivs mellan patient och/eller anhörig

I Region Kronobergs verksamhetsplan för hälso- och sjukvården står att vi ska arbeta enligt det personcentrerade förhållningssättet. Måttet är:

"Andel verksamhetschefer som i verksamhetsplanen beskriver arbetssätt som stödjer personcentrerad vård."

Målet för 2017: 50 procent, för 2018: 100 procent. 

Så här står det i patientlagen från 2014:  

Inledande bestämmelser:

Denna lag syftar till att inom hälso- och sjukvårdsverksamhet stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

5 kap. Delaktighet

1 § Hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt utformas
och genomföras i samråd med patienten.
2 § En patients medverkan i hälso- och sjukvården genom att
han eller hon själv utför vissa vård- eller behandlingsåtgärder ska utgå från patientens önskemål och individuella förutsättningar.
3 § Patientens närstående ska få möjlighet att medverka vid
utformningen och genomförandet av vården, om det är lämpligt och om bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar detta.

Senast uppdaterad: 5 juli 2019