Forskning och utveckling, FoU

FoU Kronoberg är en del i regionens verksamhet för kontinuerlig kunskapsutveckling. Vi kan bistå med råd och stöd i forsknings- och utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet i regionen.

Medarbetarna på FoU Kronoberg är forskningsmeriterade och bedriver även egen forskning.

Region Kronoberg har tillsammans med Linnéuniversitetet en samarbetsöverenskommelse (utvidgning av samarbetsavtal) med syfte att stärka parternas intressen för kunskapsutveckling inom hälsa och vård.

Det engelska namnet på FoU Kronoberg "Department of Research and Development, Region Kronoberg".

Forskningsetik

Metodhandledning

Birgitta Grahn

FoU-chef, docent

Leg. sjukgymnast; forskar om rörelseorganens sjukdomar, livskvalitet, funktion, arbetsförmåga och försäkringsmedicin.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-59 22 81, 0709-84 49 72

Pågående forskning

Att finna livskraft i vardagen. Upplevelser av välbefinnande trots stressrelaterad ohälsa

Does time matter?

En randomiserad multicenterstudie av 5 och 10 dygns behandling med fenoximetylpenicillin vid streptokockorsakad faryngotonsillit

Luftvägsinfektioner i primärvården – sjuksköterskans roll i telefonrådgivningen

Depression, ångest och föräldrastress hos nyblivna pappor och mammor

Behandling för personer med depression och/eller ångest

Jämförande studie mellan PPD och IGRA på nyligen anlända migranter

Strukturerat omhändertagande i primärvården av patienter med besvär i nacke och/eller rygg i syfte att stärka funktion och arbetsförmåga

WorkUp – Tidigt strukturerat omhändertagande med arbetsplatsintervention för förbättrad arbetsförmåga vid nack- och/eller ryggsmärta

Implementering av en strukturerad arbetsmodell för fysisk aktivitet på recept i hälso- och sjukvårdens rutinverksamhet

Självförvållad sjuklighet – bör egenansvar beaktas vid prioriteringssituationer i vården och vilka krav kan sjukvården Våga vara mätt – gruppbehandling för viktnedgång

Dödlighet och sjuklighet 15 år efter insjuknandet i diabetes, typ 1 och typ 2, i Kronoberg

Diabetesincidens i Kronoberg och Kalmar län 2016-2017 DIKK

Depression, diabetes och biokemiska markörer

Uppföljning av Affektskola och Skriptskola samt Basal Kroppskännedom för diabetespatienter med nedsatt glykemiskt kontroll och psykiska symptom

The Örenäs Research Group GP Survey – en studie av faktorer som påverkar primärvårdsläkares beslut att remittera patienter med symtom där cancer kan misstänkas

Cancersatsningen – varje dag räknas – baslinjemätning i primärvård

Etiologi vid faryngotonsillit hos vuxna

Ont i halsen hos barn mellan 0-14 år

Patientcentrering och The Patient Enablement Instrument: Vad mäter vi egentligen?

Är D-vitaminbrist associerat med latent tuberkulos hos nyligen anlända migranter till Sverige?

The EuropeanTherapeutic Alliance Tool Assessment (TATA) study

Senast uppdaterad: 23 januari 2018