Produktiva aktiviteter för personer med psykisk sjukdom: Stöd till sårbara subgrupper. Delprojekt "Produktiva aktiviter för unga personer med psykos"

Projektet fokuserar på personer med särskilt behov av stöd till arbete, arbetspraktik eller volontärarbete. Fokus i det här delprojektet är unga personer med psykossjukdom.

Bakgrund

Personer med psykisk sjukdom är en sårbar grupp och många har svårigheter vad gäller social inkludering och möjlighet till ett aktivt och meningsfullt vardagsliv. Ofta är arbete och andra produktiva aktiviteter ett eftersatt område. Projektet fokuserar på personer med särskilt behov av stöd till arbete, arbetspraktik eller volontärarbete. Fokus för det här delprojektet är unga personer med psykossjukdom och deras behov och framtidsplaner vad gäller arbete samt behov av stöd vad gäller arbete.

Syfte

Att få ökad kunskap om hur stöd till produktiva aktiviteter kan utformas och hur olika genusaspekter inverkar. Följande frågeställningar ska besvaras:

  • Vilka särskilda behov av stöd till produktiva aktiviteter har yngre personer?
  • Hur kan individuella förutsättningar och önskemål om produktiva aktiviteter, liksom samhälleliga förutsättningar, förstås ur ett genusperspektiv?

Metod

Delprojektet omfattar 60 personer (yngre än 30 år; män och kvinnor). Urval görs vid psykiatriska öppenvårdsenheter i Region Kronoberg och Region Skåne. Forskningspersonerna träffar projektassistent och fyller i olika kvalitetssäkrade frågeformulär med fokus på arbete, andra produktiva aktiviteter, välbefinnande och psykosocial funktionsnivå. Dessutom görs vid ytterligare ett tillfälle djupintervjuer med ett urval från gruppen (ca 20 personer) för att få ökad kunskap om hinder och möjligheter för produktiva aktiviteter bland unga personer med psykos.

Betydelse

Resultaten kommer att ge indikationer för hur stöd till produktiva aktiviteter bör utformas.

Forskningsledare: Huvudansvarig för projektet är Mona Eklund, professor, Lunds universitet. För delprojektet 'Unga personer med psykos' ansvarar Birgitta Gunnarsson, FoU Kronoberg, Region Kronoberg.

Forskargrupp: Mona Eklund, arbetsterapeut, professor, Inst. för hälsovetenskaper, Lunds universitet; Birgitta Gunnarsson, arbetsterapeut, dr med.vet., FoU Kronoebrg, Region Kronoberg och Inst. för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet; Jan-Åke Jansson, psykolog, docent, Inst. för psykologi, Lunds universitet; Lisa Eklund, sociolog, fil.dr, Inst för sociologi, Lunds universtitet; Parvin Pooremamali, arbetsterapeut, fil.dr, Centrum för Demensforskning, Linköpings universitet.

Det här är en e-postadress

Samverkan: Region Kronoberg, Region Skåne, Lunds universitet, Göteborgs universitet.

Tidsplan: Rekrytering och datainsamling påbörjades 2015. Projektet avslutas 2019.

Finansiering: Projektet finansieras via medel från Forte 2014-2018 (2 530 000kr).

Senast uppdaterad: 5 december 2018