Tidig debut i aggressivitet

Sammanfattning av Märta Wallinius forskning om psykosocial bakgrund, försvårande förutsättningar under uppväxten och tidig utveckling av aggressivt och kriminellt beteende.

Bakgrund

Denna studie undersöker psykosocial bakgrund, inkluderat försvårande omständigheter under uppväxten, och historik av aggressivt och kriminellt beteende hos en kohort av 270 unga vuxna (18-25 år) vålds- och sexbrottslingar inom Kriminalvården.

Metod

Deltagarna deltog i en hel dags kliniska undersökningar tillsammans med en leg. psykolog, innefattande detaljerade intervjuer om psykosocial bakgrund, tidigare aggression och kriminalitet, psykisk ohälsa och tidigare kontakter med hälso- och sjukvården. Som komplement fyllde deltagarna även i självskattningsformulär och den leg. psykologen tog del av befintligt aktmaterial kring deltagaren. För att säkerställa reliabilitet och validitet i undersökningarna användes vetenskapligt beprövade ”state of the art”metoder såsom SCID-I och II, Psychopathy Checklist-Revised och Life History of Aggression. Psykiatrisk diagnostik genomfördes med stöd av DSM-IV.

Betydelse

Deltagarna uppvisade en omfattande tidigare kriminalitet, såväl avseende tidig debut, mångsidighet som återfallsbenägenhet. En av fyra beskrev en kriminell debut för 10 års ålder och 15 % uppvisade en hög grad av psykopatiska drag. Försvårande omständigheter under barndomen, såsom upprepad exponering mot våld i hemmet och förälder med allvarliga missbruksproblem, var vanligt förekommande. En tidig debut i kriminalitet var associerat med försvårande omständigheter under barndomen av en våldsam natur, yngre ålder vid debut av utagerande eller destruktivt beteende (t.ex. debutålder i bruk av alkohol och narkotika), högre grad av psykopatiska drag, cannabismissbruk, antisocial personlighetsstörning och lägre nivåer av generellt fungerande som mätt med GAF. Studien påvisar behovet av tidiga, preventiva insatser riktade mot familjer i riskzonen för utagerande och destruktivt beteende. 

Huvudansvarig: Märta Wallinius, med.dr.

Det här är en e-postadress 

Senast uppdaterad: 15 juni 2018