Uppföljning av Affektskola och Skriptskola samt Basal Kroppskännedom för diabetespatienter med nedsatt glykemiskt kontroll och psykiska symptom

En uppföljning av en randomiserad kontrollerad studie för patienter med högt HbA1c och psykiska symptom som påbörjades 2009.

Bakgrund

Tidigare forskning har visat förhöjd risk för depression hos patienter med diabetes. Samsjuklighet innebär kraftigt förhöjd risk för samtliga diabeteskomplikationer samt ökad mortalitet i samtliga sjukdomar. Vår forskning har visat att tre faktorer, depression, rökning och fetma, är oberoende av varandra associerade med icke-adekvat reglerad blodsockerkontroll (högt HbA1c), och att depression, rökning och fysisk inaktivitet är oberoende av varandra associerade md förhöjd kortisolutsöndring nattetid. Vi genomförde en randomiserad kontrollerad studie (RCT) med Affektskola med Skriptanalys respektive Basal kroppskännedom för patienter med högt HbA1c och psykiska symptom år 2009. Långtidsuppföljning är planerad till 2016.

Syfte

Vi vill pröva och jämföra om intervention med 1) Affekskola med Skriptanalys respektive 2) Basal kroppskännedom långsiktigt medför minskade psykiska symptom och lägre HbA1c,  minskad kortisolutsöndring och minskade komplikationer.

Metod

Randomiserad kontrollerad studie, långtidsuppföljning (7 år) med ny datainsamling. Depression och ångest mäts med Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), alexitymi med Toronto Alexithymia scale-20 items (TAS-20), självbild med Structural Analysis of Social Behaviour (SASB). Midnatsskortisol mäts md ECLIA. Metabola variabler mäts med standardmetoder. Före och efterundersökningar.

Betydelse

Viktigt att hitta behandlingsmetoder som kan påverka depression hos diabetespatienter samt förhoppningsvis förbättra Hb1Ac och prognos.

Forskningsledare: Eva Melin, specialist i pediatrik och allmänmedicin, med.dr, Vårdcentralen Strandbjörket, FoU Kronoberg, Region Kronoberg och Inst. för kliniska vetenskaper, endokrinologi och diabetes, Lunds universitet.

Det här är en e-postadress

Forskargrupp: Hans Thulesius, docent, FoU Kronoberg, Region Kronoberg och Inst. för kliniska vetenskaper, Avd. för allmänmedicin i Malmö, Lunds universitet; Maria Thunander, med.dr, FoU Kronoberg, Region Kronoberg och Inst.för kliniska vetenskaper, endokrinologi och diabetes, Lunds universitet; Mona Landin-Olsson, professor, Inst. för kliniska vetenskaper, endokrinologi och diabetes, Lunds universitet; Magnus Hillman, fil.dr, Diabetesforskningslaboratoriet, BMC, Lund; Ralph Svensson, leg.psykolog, Linnéuniversitet.

Samverkan: Region Kronoberg, Lunds universitet, Diabetesforskningslaboratoriet, BMC, Lund,

Tidsplan: 2009-2019.

Senast uppdaterad: 3 juli 2017