Upptäckt och utredning av neuropsykiatriska svårigheter hos barn och unga

En sammanfattning av Gustaf Waxegårds doktorandarbete.

Bakgrund

Personer med autism, ADHD och andra neuropsykiatriska tillstånd har komplexa svårigheter som ställer stora krav på sjukvården när det gäller förståelse, skicklighet och organisation. Samtidigt ska sjukvården producera kostnadseffektiv och tillgänglig vård. Denna situation är svår för vården att hantera, och det uppstår lätt spänningar mellan professionella aktörer i vårdkedjan om rätten att definiera vilka utrednings- och behandlingsbehov personer med neuropsykiatriska svårigheter har. Otillräcklig kunskap om hur neuropsykiatriska utredningar bäst optimeras inom ramen för en vårdkedja medför en risk att patienthänsyn blir sekundärt till, eller förväxlas med, andra mål som vården har.

Syfte

A) Att undersöka om ett nytt uppmärksamhetstest, MapCogSpectra (MCS), kan ge effektivare neuropsykiatriska utredningar samt vara av pedagogiskt värde för barn och anhöriga. B) Bidra med kunskap om vilka utmaningar en neuropsykiatrisk utredning ställer barn och unga inför och vilka strategier de använder för att lösa problemen.

Metod

Kvantitativa och kvalitativa ansatser.

Betydelse

En stor andel barn och unga har neuropsykiatriska svårigheter. Många aktörer har påtalat att vården som erbjuds denna patientgrupp behöver förbättras. Samsjukligheten är vanligt och risken för pålagringsproblem är väldokumenterad, särskilt i avsaknad av evidensbaserad vård. Att forska på vården ur ett patient- och barnperspektiv har ofta varit underprioriterat i relation till mer medicinska och neurovetenskapliga studier.

Doktorand: Gustaf Waxegård, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, doktorand vid Institutionen för psykologi, Linnéuniversitetet

Det här är en e-postadress

Huvudhandledare: Siegbert Warkentin, professor i psykologi, Institutionen för psykologi, Linnéuniversitetet

Biträdande handledare: Hans Thulesius, docent, specialist i allmänmedicin, Lunds universitet/Region Kronoberg

Samverkan: BUP Gotland; BUP Kalmar Södra

Tidsplan: 2013 – våren 2019

Finansiering: Doktorandtjänst 50 procent finansierad av Region Kronoberg; FoU-medel, Region Kronoberg; FORSS-medel.

 

Senast uppdaterad: 22 november 2018