Våga vara mätt

Många i befolkningen har stora problem med övervikt och fetma. Detta kan ge en upplevd minskad livskvalitet och en ökad risk för sjukdomar även i yngre åldrar. Målet är att utveckla en behandling med bestående resultat som inte är kirurgisk.

Aktuellt läge oktober 2019

Projektet fortgår enligt plan med årliga uppföljningar. I höst fortsätter vi med treårsuppföljningar och de första fyraårsuppföljningarna har gjorts. Nu närmar vi oss sluttampen. Det är trots en del avhopp, av olika skäl, väldigt många som hänger kvar i projektet vilket är mycket glädjande och positivt. Det går bra att komma på uppföljning även om man inte haft möjlighet något år.

Vi lägger kontinuerligt in resultaten i en databas och analys av preliminära resultat pågår. Ett högt fortsatt deltagande hela projekttiden ut är viktigt för att slutresultatet ska bli så tillförlitligt som möjligt.

Än en gång tack till alla deltagare för den tid och engagemang som ni lägger på att medverka i projektet.

Varför görs studien?

Konceptet "Våga vara mätt" är en behandling som bygger på förståelse för vad som händer i den egna kroppen beroende på vad man väljer eller inte väljer att äta och dricka. Grunden är regelbundna måltider, vardagsmat och att få bort sockersuget. Ett begränsat antal personer har provat metoden, men den behöver utvärderas vetenskapligt.

Syftet med studien är att undersöka effekten av gruppbehandling enligt Våga vara mätt-konceptet i jämförelse med rekommenderad kostrådgivning enligt Livsmedelsverkets rekommendation för vuxna med övervikt/fetma.

Vilka inbjuds att delta?

Friska personer i åldern 18-70 år med BMI mellan 27-45 och som talar svenska språket samt är boende i Kronoberg och Kalmar län.

Hur går studien till?

Deltagarna i viktgruppen "Våga vara mätt" erbjuds 10 träffar i grupp med max 10 deltagare under 6 månader. Ett individuellt samtal erbjuds i närtid till gruppträff 1 och 10. Vid gruppträff 6 erbjuds också ett kort individuellt samtal.

Deltagarna som är kontroller till viktgruppen erbjuds personlig kostrådgivning i enlighet med nationella riktlinjer vid övervikt och fetma vid ett enskilt samtal.

Deltagarna i både viktgrupp och kontroller till viktgruppen får vid det första enskilda besöket svara på en enkät med frågor om bakgrundsfaktorer, levnadsvanor, livskvalitet, hälsa och sjukdom. Provtagning genomförs av sjuksköterska inkluderande längd, vikt, midje- och stussmått, blodtryck, puls och blodprover.

Besök hos sjuksköterska med uppföljningsenkät och provtagning upprepas på motsvarande sätt efter 6 månader och därefter årligen i 5 år på samma sätt för båda grupperna. Sammanlagt kommer sju undersökningar att göras av en sjuksköterska. Efter första året får deltagaren ett testprotokoll hemskickat vid varje tillfälle.

Hur hanteras insamlad information?

Om du väljer att delta i studien kommer dina svar och resultat att behandlas av medverkande forskare på ett säkert sätt så att inga obehöriga kan ta del av dem. Behandling av personuppgifter kommer att ske enligt personuppgiftslagen (PUL 1998:204). All bearbetning av data sker i kodad form och redovisning sker på ett sätt så din personidentitet är skyddad. Projektet bedrivs utanför hälso- och sjukvården och din medverkan påverkar inte på något sätt dina eventuella kontakter med hälso- och sjukvården.

Resultatet av studien kommer att redovisas i form av vetenskapliga artiklar och genom massmedia.

Frivillighet och samtycke

Det är frivilligt att delta i studien och du kan när som helst, utan särskild förklaring, avbryta ditt deltagande. Du samtycker till att delta i studien genom att skriva under blanketten "Informerat samtycke till studien" vid det första mötet med distriktssköterskan.

Ansvariga för studien

Huvudman för studien är Region Kronoberg. En sjuksköterska kommer att ha direkt kontakt med dig som deltagare vid gruppträffar och/eller personliga möten. Forskare som är anställda vid FoU Kronoberg kommer att bearbeta, analysera och redovisa insamlad data.

Medverkande forskare vid FoU Kronoberg är:

 • Kjell-Åke Alle, överläkare, docent
 • Lena Lendahls, barnmorska, medicine doktor, lektor
 • Sara Holmberg, allmänläkare/företagsläkare, docent.

Medverkande forskningssköterskor är:

 • Mari Bergenholtz-Liljedahl, distriktssköterska
 • Veronica Fyhrlund, distriktssköterska.

Kontakt

Marie Bergenholtz

Leg. sjuksköterska/distriktssköterska

Kjell Åke Alle

FoU-handledare, docent

Specialist i internmedicin; forskar inom läkemedelsområdet samt syrarelaterade sjukdomar.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 63 18

Lena Lendahls

FoU-handledare, med.dr

Barnmorska och folkhälsoansvarig.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 63 81, 0725-94 17 86

Sara Holmberg

FoU-handledare, docent

Specialist i allmänmedicin och företagshälsovård; forskar inom områdena Arbetsmiljö/Hälsa/rehabilitering och Mat/Hälsa/Folksjukdomar.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 63 39

Senast uppdaterad: 25 oktober 2019