ST, sjukhuskliniker

Tjänstgöringsplatser

Anestesikliniken ingår i kirurgicentrum och är en regiongemensam klinik med verksamhet i både Växjö och Ljungby. Som ST-läkare hos oss har du möjlighet att jobba med huvudsaklig placering i Växjö eller med möjlighet att gör en del av din ST-tjänst i Ljungby.

Anestesikliniken bedriver en bred och mångfacetterad verksamhet med hög personaltäthet i teknikintensiv miljö, i nära samarbete med många andra specialiteter.

Du kommer här att få en bred utbildning i anestesi, av så väl allmän som mer specialiserad karaktär: postoperativ vård, smärtbehandling, allmän och specialiserad intensivvård samt akut omhändertagande, transportmedicin och prehospital vård.

Alla ST-läkare har en handledare med schemalagd tid för handledning. ST-utbildningen följer Socialstyrelsens riktlinjer med deras utbildningsbok som grund. Den teoretiska utbildningen sker delvis på kliniken och därutöver vid regionala utbildningsdagar en gång per månad i Lund.

Utöver interna sidoutbildningar finns externa sidoutbildningar inom thorax-, barn- och neuroanestesi/IVA. Vi arbetar med årligt specialistkollegium som stöd för ST-läkaren och följer vår specialistförenings rekommendationer angående övriga utbildningsmoment. Vi deltar också regelbundet i de SPUR-inspektioner som görs för att granska utbildningskvaliteten på kliniken.

Vill du veta mer om hur det är att vara ST-läkare på anestesikliniken? Kontakta studierektor Fredrik Kullberg eller läkarchef Anders Dynebrink. Du når dem via Region Kronobergs växel: 0470-58 80 00

Välkommen till oss!

ST på barn- och ungdomskliniken i Region Kronoberg

Barn- och ungdomskliniken i Region Kronoberg behandlar alla barn- och ungdomsmedicinska tillstånd. Antalet barn i upptagningsområdet är cirka 44 000 och antalet förlossningar cirka 2300 per år. Inom kliniken finns barnmedicinsk mottagning i Växjö och Ljungby inklusive allergi och diabetesverksamhet, vårdavdelning, akutmottagning, barndagvård, skopiverksamhet, neonatal intensivvårdsavdelning (inklusive respiratorvård från vecka 28+0), neonatal hemsjukvård samt familjehälsan; en enhet med uppdrag att stödja barn med utvecklingsrelaterade problem eller lättare psykisk ohälsa. Barnläkare jobbar även på BVC, inom elevhälsa och på barn- och ungdomshabiliteringen i Växjö och Ljungby. Barn och ungdomar med de mest allvarliga och ovanliga tillstånden vårdas i samarbete med regionklinik. Flera dagar om året kommer konsultteam från regionkliniker hit och har konsultdagar/mottagningar.  

Kliniken tillhandahåller alla utbildningsmoment som krävs för att bli barnläkare. Sidorandning inom barnpsykiatri är obligatorisk. Om du vill finns även goda möjligheter till sidorandning på andra relevanta kliniker och på universitetssjukhus.

Arbets- och utbildningsklimatet är gott och läkarstaben erfaren. Kliniken har fått mycket goda vitsord i utvärderingar. Barn- och ungdomskliniken har till exempel vid flera tillfällen fått Sveriges bästa resultat i den nationella patientenkäten och enligt diabetesregistret har vi det barndiabetesteam i Sverige som presterar bäst resultat.

Kliniken har runt 20 specialister (i dagsläget alla handledarutbildade) och cirka tio underläkare (vikarier och ST-läkare). Subspecialister inom alla barnmedicinska områden finns. För närvarande (2018) finns tre neonatologer och en under utbildning. För att täcka den neonatala beredskapen anlitas tillfälligtvis inhyrd neonatolog cirka var fjärde vecka.

ST-läkare på barn- och ungdomskliniken har under hela ST-perioden en personlig specialist- och handledarutbildad huvudhandledare. ST-utbildningen följer den av barnläkarföreningen (BLF) framarbetade utbildningsguiden.

Kliniken har jourbemanning dygnet runt hela veckan. Som jourhavande har du alltid en specialistkompetent bakjour och neonatolog i beredskap.

ST-utbildningar ordnas internt regelbundet och ST-läkare har schemalagd tid för egenstudier. Tisdagar 8.15 – 9.15 är det internutbildning för alla klinikens läkare. Torsdagar samma tid är det ett rullande schema APT/fallbeskrivning/litteraturgranskning. På torsdagar ordnas även gemensam läkemedelsinformation där programmet godkänns av läkare. Fredagar 13-14 är det genomgång av aktuella patienter i grupp (helgrapport).

Du får delta vid kurser inom alla fokusområden beskrivna i BLF:s utbildningsguide. Region Kronoberg håller gemensamma kurser inom A och B-delmålen.

Varje år ordnas specialistkollegium för att utvärdera och utveckla klinikens utbildningsinsatser. I samband med detta samlas också synpunkter både från och om ST-läkarna in för att sammanställas och återkopplas. Minst årligen görs dessutom utvärdering i enlighet med Region Kronobergs rutiner.

Tillgången till litteratur är god, bland annat genom klinikens bibliotek, sjukhusbiblioteket och digitalt där flera vetenskapliga tidskrifter, pediatriska standardverk och beslutsstöd såsom UpToDate och ClinicalKey finns.

Kliniken har en egen studierektor.

Kvinnokliniken ingår i barn- och kvinnocentrum och bedriver verksamhet inom såväl sluten- som öppenvård. Kliniken har totalt 186 anställda, varav 14 specialister/överläkare och 4 ST-tjänster. Den gynekologiska verksamheten med öppen- och slutenvård, inklusive gynekologisk kirurgi, bedrivs både i Ljungby och i Växjö. BB/förlossningsavdelningen är placerad i Växjö.

Barnmorskemottagningar och ungdomsmottagningar finns på flera orter inom länet.

En ST-tjänst inom gynekologi och obstetrik innefattar allt från gynekologisk öppen- och slutenvård, mödravård, obstetriskt ultraljud och förlossningsvård till gynekologiska operationer.

ST-utbildningen startar med tre månaders gynplacering. Därefter följer placering på förlossningen där ST-läkaren först går med barnmorska i ungefär en månad, därefter med läkare. Sedan varvas gynekologi och obstetrik.

Förutom specialisttjänstgöring inom kliniken ingår sidoutbildning vid kirurgkliniken, neonatalavdelningen och anestesikliniken samt på kvinnokliniken i Lund (i enlighet med avtal i Södra samverkansnämnden). Du får möjlighet att delta i externa kurser anordnade via SFOG och OGU.

Studierektor för ST finns, och du får tid för personlig handledning av utbildad handledare varje månad. Handledarsamtalen genomförs och dokumenteras enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

Infektionskliniken i Växjö är en klinik med ett vänligt och stimulerande arbetsklimat. Vi som arbetar här trivs och upplever stort engagemang inför vår uppgift. På kliniken är vi i dagsläget åtta specialister och fem ST-läkare.

Infektionsklinikens huvudsakliga uppgift är att ta hand om vuxna patienter med allvarliga infektioner, akuta som kroniska, samt smittsamma sjukdomar. Verksamheten bedrivs via infektionsavdelning, mottagning, konsultverksamhet och dagtid även akutverksamhet. Infektionsavdelningen har 18 vårdplatser.

På mottagningen utreds och behandlas patienter med akuta och kroniska infektioner och det finns även en vaccinationsmottagning. Patienter som är aktuella på infektionsmottagningen är patienter med HIV, hepatit, immunbrist, tuberkulos, ortopediska infektioner och tropiska infektioner. Dagtid bemannar en av ST-läkarna akutmottagningen där man i första hand bedömer patienter med infektionsproblem, men även internmedicinska patienter. Under kvällar och helger sköts akuta infektionspatienter primärt av medicinjouren, med stöd från infektionsjouren via telefon vid behov.

Helgjour arbetar man tillsammans med erfaren specialist och ansvarar för inneliggande infektionspatienter på avdelningen, AVA och IVA samt bedömning av akuta konsulter. Infektionskliniken bistår även andra kliniker, i Växjö och Ljungby samt öppenvården, i form av konsultverksamhet.

ST-utbildningen börjar med en cirka ett år lång placering på moderkliniken där man arbetar på avdelning, akuten samt att man tidigt får komma in i mottagningsverksamheten. Därefter fortsätter man med sidoplaceringar inom internmedicin, mikrobiologi samt barnmedicin och intensivvård. Infektionsläkarföreningen rekommenderar extern placering på universitetsklinik, detta är dock inte obligatoriskt.

Som ST-läkare har man en personlig handledare och schemalagd tid för egenstudier. Kurser inom ledarskap och medicinsk vetenskap anordnas av regionen. Den teoretiska utbildningen består - utöver egenstudier - av fortlöpande internutbildning, IPULS-granskade kurser, kongresser och seminarier. Samarbete finns även mellan ST-läkarna inom södra regionen för gemensamma utbildningsinsatser i form av utbildningsdagar som arrangeras av ST-läkarna själva.

Inom Region Kronoberg finns idag två kirurgkliniker, i Växjö och Ljungby, men klinikerna ingår i det gemensamma kirurgicentrum. De flesta medarbetarna har sin huvudsakliga verksamhet i antingen Växjö eller Ljungby, men det finns samarbeten inom alla sektioner på kliniken. Sektionerna är bröst/endokrin, urologi, nedre gastro, övre gastro och kärlkirurgi.

I Ljungby samarbetar kirurgkliniken med ortopedkliniken och kvinnokliniken om jouråtagandet. Ljungby har en dygnet runt-öppen akutmottagning för kirurgiska sjukdomar, med möjlighet till operationsverksamhet dygnet runt.

I Växjö har kirurgkliniken ansvar för jouråtagandet dygnet runt. Antalet medarbetare på kliniken är 34 varav 9-10 är utbildningstjänster. Kliniken har enbart läkare anställda.

Verksamhetens idé är att bedriva kirurgisk sjukvård med hög kvalitet och med uthållighet, vilket bland annat betyder att verksamhetsledningen prioriterar utbildning och utveckling av medarbetarna. En prioriterad fråga är också att vi följer våra resultat via kvalitetsregister och har dessa som grund för vårt fortlöpande förbättringsarbete.

ST-tjänsterna är upplagda med huvudsaklig placering i antingen Växjö eller Ljungby, men en stor del av tjänstgöringen görs på den andra orten. Första tiden i ST är jourarbetet i fokus, senare under ST ges möjlighet till halvårslånga placeringar på respektive sektion.

Tidigt under ST utses en handledare som är handledarutbildad. Tillgången på handledarutbildade är god på kliniken.

Under terminerna anordnas två till tre halvdagsseminarier som drivs av ST-läkarna själva. Varje år har vi specialistkollegium för att ge handledare och ST-läkare stöd. Under utbildningen anordnas också en bråckvecka och en gallvecka med intensiv utbildning och operationsverksamhet i Växjö. ST-läkarna får möjlighet att själva prova på handledning som utsedda handledare för AT-läkare.

Det sociala klimatet är bra på kliniken och vi bryr oss om varandra, vilket är viktigt i det krävande arbete som kirurgi är.

Ljungby lasarett betjänar cirka 52 000 invånare som bor i västra delen av Kronoberg.

Ljungby lasarett är ett sjukhus med generellt hög kompetens, hög kvalitet, och jämfört med andra sjukhus i motsvarande storlek kostnadseffektivt. Vi är en liten klinik med hög trivsel och mycket måna om våra läkares kompetensutveckling. Vi är kända för att bedriva kliniska studier med hög kvalitet.

Vi är stolta över vårt lilla sjukhus! Två år i följd har AT-läkarna rankat oss som den bästa utbildningen i landet.

Hos oss får du arbeta självständigt, men med handledning. Eftersom vi är ett litet sjukhus får du ett brett sjukdomspanorama och utvecklas snabbt i din yrkesroll. Vi har ett gott arbetsklimat och du blir snabbt en i gänget. Alla medarbetare ingår i team, vilket främjar följsamhet till nya evidens och utveckling.

Vi har 47 vårdplatser i internmedicin varav, 8 platser för rehabilitering.

Vi är flera specialister som gärna delar med oss av vår långa erfarenhet inom kardiologi, hematologi, gastroenterologi, njurmedicin, neurologi, endokrinologi med diabetologi, reumatologi, lungmedicin, allergologi, rehabiliteringsmedicin/geriatrik. Vi är just nu 13 specialister, 6 ST-läkare och 4 AT-läkare.

Vi är måna om att ligga i framkant och arbetar aktivt för att bli ännu bättre utifrån resultat i kvalitetsregister.

Vi har ett bra sammarbete med vår systerklinik i Växjö och universitet när det gäller din ST-utbildning.

Vi upprättar en detaljerad ST-plan efter dina önskemål och i sammarbete med övriga kliniker och studierektor. Det finns en väl tilltagen budget som ska tillgodose att du får bästa tänkbara utbildning. Du får ekonomisk kompensation som täcker de extra utgifter som uppkommer vid randning på universitetsklinik.

Vi har en bra utbildning inom ledarskap, kvalitetsarbete och vetenskap för våra ST-läkare. Inom FoU finns möjliget till finanserad forskarutbildning.

Ljungby är en idyllisk småstad med bra pedagogisk verksamhet i förskolor och skolor. Ljungby är en stad att trivas i, med rikt utbud på fritidsaktiviteter. Det finns vackra prisvärda hus med attraktiva lägen vid ån Lagan eller vid sjön Bolmen.

Studierektorerna I Kronoberg fungerar som en resurs och garanti både för ST-läkare, handledare, lokala studierektorer och verksamhetschefer för att ST-utbildningen är av god kvalitet och följer ST-planen.

Vill du veta mer om hur det är att vara ST-läkare på Ljungby lasarett? Kontakta:

Viveka Ritzinger, ST-läkare inom kardiologi
Karl Ljungström, verksamhetschef

Du når dem via vår växel, 0470-58 80 00.

ST-tjänster i Internmedicin finns på båda lasaretten i Kronoberg, i Ljungby och Växjö. Klinikerna är självständiga, men vi har ett gott samarbete.

I Växjö finns följande sektioner på medicinkliniken: kardiologi, endokrinologi/diabetologi, njurmedicin, lungmedicin, gastroenterologi/hepatologi, hematologi, allergologi, reumatologi samt neurologi. Kliniken fungerar även som en övergripande internmedicinsk länsresurs i olika omfattning beroende på subspecialitet. Vi har cirka 40 specialister och cirka 10 ST-läkare i vår fasta läkarstab.

På medicinkliniken i Växjö har vi dygnet runt ansvar på akutmottagningen för patienter med internmedicinska sjukdomar och på jourtid även för infektionsmedicinska sjukdomar. Såväl internmedicinsk som infektionsmedicinsk bakjour finns att nå dygnet runt. Vi har 106 vårdplatser fördelat på 4 avdelningar och cirka 12 på akutvårdsavdelningen.

ST hos oss planeras i samråd med handledare, schemaläggare och vid behov studierektor. Målet är att utforma ST-planen så att man får sammanhållande placeringar på våra olika sektioner, med målet att vara färdig specialist inom 5 år.

Under hela ST kommer man att vara del av jourlinjen på akutmottagningen. Detta innebär dag-, natt- samt helgarbete. Veckodagar finns specialistkompetent kollega på sjukhuset mellan klockan 8 och 22, och på helgerna rondar bakjouren avdelningarna och är därefter jour i hemmet. Den första tiden som nattjour erbjuds intermediärjour i form av en mer erfaren kollega som då stannar på sjukhuset över natten.

Vi prioriterar våra ST-läkares behov av utbildning och varje ST-läkare har en egen utbildningsbudget. Ledighet för utbildning prioriteras och schemaläggs. ST-läkarna har regelbundet utbildningseftermiddagar med dels inbjudna föreläsare, dels möjlighet att föreläsa för varandra om intressanta ämnen. Vi har också med regelbundenhet vetenskapliga diskussioner där olika artiklar diskuteras. Återkommande håller vi också utbildningar för klinikens samtliga läkare i fortbildningssyfte; varje torsdagmorgon men också en del eftermiddagar. Under ST får man möjlighet att själv vara handledare åt AT-läkare eller vikarierande underläkare.

Samarbetet på kliniken är mycket gott, såväl mellan våra sektioner som med medicinkliniken i Ljungby och angränsande specialiteter. Det är alltid nära till kollegor och högt i tak.

 

Inom psykiatrin i Region Kronoberg har vi ett bra arbetsklimat med gott kollegialt stöd från både överläkarkollegiet och övriga yrkeskategorier. Just nu har vi en ganska färsk kull med ST-läkare med stort intresse för psykiatri. Det är mycket god stämning och samarbete bland ST-läkarna. Bland annat träffas vi för gemensamma ST-luncher och ST-träffar.

Hos oss finns goda möjligheter till forskning, inte minst genom Landstinget Kronobergs FoU-enhet, som ligger i anslutning till psykiatrin.

Vi är en tillräckligt stor klinik för att täcka in alla delar av psykiatrin, inklusive akut psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri, äldrepsykiatri och neuropsykiatri på orten. Ändå är vi en mindre klinik där man får möjlighet att bli ”sedd”, får ta plats samt växa i sin läkarroll och snabbt blir en viktig kugge i lagarbetet.

Psykiatrin har förhållandevis många slutenvårdplatser, vilket underlättar att hålla en god vårdkvalitet. Kliniken ligger i en mycket trevlig miljö, precis vid sjön Trummen, nära till centrum och till universitet. Hos oss är det inga problem att ta ut jourkomp i ledighet.

Mer om ST hos oss:

 • Steg-1-utbildning i psykoterapi med KBT-inriktning ingår.
 • Egen studietid på 4 timmar/vecka avsatt. Under steg-1-utbildning ytterligare 4 timmar/vecka.
 • ”ST-pott” på 100 000 kronor. Deltagande i kurser, sidoutbildningar och konferenser uppmuntras och underlättas.
 • Under utbildningstiden (5 år) ges regelbunden handledning av fast handledare med handledarkompetens (varannan vecka).
 • Klinisk handledning av specialistläkare under klinisk placering (varje vecka).
 • Utbildning i forskningsmetodik, sedan handledning i forskning.

ST hos oss innebär fem år där man kan själv kan påverka upplägget på utbildningsplanen. En utbildningsplan kan se ut så här:

 • Allmänpsykiatri, avdelning: 9 månader
 • Allmänpsykiatri, öppenvård: 9 månader
 • PIVA-akutpsykiatri: 3 månader
 • Psykos: 9 månader
 • Beroende: 3 månader
 • Äldrepsykiatri: 3 månader
 • Neurologi: 6 månader
 • Allmänmedicin/vårdcentral: 6 månader
 • Barnpsykiatri: 3 månader
 • Rättpsykiatri: 3 månader
 • Övrig/valfri tid: 6 månader

Rehabiliteringskliniken i Växjö ingår i primärvårds- och rehabcentrum. Det är en sammanhållen klinik, det vill säga alla medarbetare/yrkeskategorier tillhör kliniken. Vi är cirka 95 medarbetare, varav 7 är läkartjänster.

Vi bedriver specialiserad rehabilitering för patienter över 18 år. Verksamheten är indelad i tre processer: hjärnskaderehab, neurorehab och smärtrehab. Exempel på diagnoser är stroke, traumatiska hjärnskador, andra neurologiska sjukdomar och skador, benamputation, i vuxen ålder förvärvad hjärnskada, multitrauma och långvarig (ej malign) smärta.

Det övergripande målet med rehabiliteringen är att skapa bästa möjliga välbefinnande för personen, möjliggöra för personen att bli så aktiv och självständig som möjligt, bevara personens integritet och delaktighet trots eventuella stora hjälpbehov och få denne att uppleva att han/hon kan uppfylla sina mål inom familjeliv, på arbetet och fritiden.

Rehabiliteringen bedrivs som slutenvård, dagsjukvård och mottagning. Under kvällar och helger sköts inneliggande patienter av jourläkare på kliniken.

Läget på Sigfridsområdet är bästa tänkbara för rehabilitering. Här finns park och grönområden, sjö, minigolfbana och träningsträdgård. Dessutom finns en ny modern rehabbassäng.

Rehabiliteringskliniken är en välfungerande klinik med bra arbetsmiljö, god arbetsgemenskap och gott rykte.

Läkarbemanningen på kliniken är sju tjänster. På kliniken finns specialister inom rehabiliteringsmedicin, geriatrik samt allmänläkare med smärtkompetens.

ST-utbildningen börjar med ett års placering på kliniken, där man arbetar inom slutenvård, dagsjukvård och mottagning. Sidoutbildning sker på vår regionklinik, rehabiliteringsmedicinska kliniken Region Skåne, med inriktning på hjärnskador, ryggmärgsskador samt smärta. Därefter utbildning inom neurologi vid Universitetssjukhuset Lund samt placering på medicinkliniken och infektionskliniken på Centrallasarettet Växjö.

Som ST-läkare får man en personlig handledare och tid för egna studier. Kurs inom ledarskap och medicinsk vetenskap anordnas av landstinget. Den teoretiska utbildningen består av SK-kurser, kongresser och seminarier som berör olika områden inom rehabiliteringsmedicin.

 

Ögonkliniken i Region Kronoberg ingår i medicincentrum, och bedriver framför allt öppenvårdsverksamhet med mottagning och kirurgisk verksamhet. Det innebär teamarbete med inriktningar mot glaukom, barn, neurooftalmologi, medicinsk retina, operation med katarakter och poliklinisk operation.

Ögonkliniken är välbemannad med 19 läkare, varav tre är ST-läkare. ST-tjänsten är upplagd så att man gör sex månader i varje team i två olika omgångar, samt med extern randning i neurooftalmologi och bakre segment-kirurgi på universitetssjukhus.

Alla ST-läkare har en handledare med schemalagd tid för handledning två timmar per månad samt tid avsatt för studier fyra timmar per vecka. Varannan månad hålls lokala föreläsningar av seniora doktorer. För övrig utbildning externt ser kliniken till att du kommer iväg på de kurser som krävs av Socialstyrelsen och Sveriges ögonläkarförening för att få en godkänd ST-utbildning.

Ögonkliniken har ett bra klimat, gott samarbete mellan alla personalkategorier och möjligheter att diskutera patienter med kollegor. Tekniskt sett är det en driven klinik som vill framåt, och man får tillfälle att lära sig ny teknik.

I Region Kronoberg finns en övergripande öron-, näsa-, halsklinik. I Växjö finns sju specialister och tre ST-läkare. Där bedrivs både mottagning, jourverksamhet, dagkirurgi och inneliggande vård. Öron-, näsa-, halskliniken har dessutom mottagning i Ljungby, med två specialister anställda för den verksamheten. Även hudkliniken ingår, med mottagning i både Växjö och Ljungby.

Kliniken har en generell plan för ST-läkarna. Alla har en handledarutbildad handledare på kliniken. Klinikstudierektor finns. Samtliga ST-läkare har en utbildningsplan med fokusområden som varierar med tiden.

Man har möjlighet att delta i ST-utbildningen som ges regionalt en gång i månaden i Lund. Varannan torsdag har specialistföreningen i Sverige dessutom webbutbildning, som man kan följa via nätet. Möjlighet ges att följa landstingets utbud av ST-utbildning i vetenskap, ledarskap, kommunikation med mera. På kliniken finns två disputerade läkare, som kan fungera som handledare inom dessa områden.

I slutet på ST-blocket åker man främst till Lunds Universitetssjukhus för randning, men även plastikkirurgisk randning görs på annat sjukhus – till exempel i Linköping. I övrigt kan man göra den större delen av sin randning på Centrallasarettet Växjö

Vid ortopedkliniken, Kronoberg, erbjuds ST i bas specialiteten ortopedi. Inom Region Kronoberg finns sjukhus i Växjö och Ljungby, Ortopedkliniken Kronoberg finns både i Växjö och Ljungby och ingår i det gemensamma kirurgicentrum. De flesta medarbetarna har sin huvudsakliga verksamhet i antingen Växjö eller Ljungby, men det finns samarbeten inom alla sektioner på kliniken.

Inom ortopedsektionen arbetar ca 22 specialistläkare/överläkare och ca 7 ST/vik UL-läkare i ortopedi. Här bedrivs också utbildning för bl.a. AT-läkare och randande ST-läkare. På kliniken bedrivs ortopedi innefattande proteskirurgi, hand- och fot kirurg, samt artroskopisk kirurgi av bl a axel höft och knän. Barnortopedi samt ryggkirurgi. I Ljungby samarbetar kirurgkliniken med ortopedkliniken och kvinnokliniken om jouråtagandet. Ljungby har en dygnet runt-öppen akutmottagning för kirurgiska sjukdomar, med möjlighet till operationsverksamhet dygnet runt.
Ortopedin har också ett akutuppdrag med jourverksamhet inkluderat frakturkirurgi.

Ortopedin har en vårdavdelning och en omfattande mottagningsverksamhet. Verksamhetens idé är att bedriva kirurgisk sjukvård med hög kvalitet och med uthållighet, vilket bland annat betyder att verksamhetsledningen prioriterar utbildning och utveckling av medarbetarna. En prioriterad fråga är också att vi följer våra resultat via kvalitetsregister och har dessa som grund för vårt fortlöpande förbättringsarbete. Tidigt under ST utses en handledare som är handledarutbildad. Tillgången på handledarutbildade är god på kliniken. Varje år har vi specialistkollegium för att ge handledare och ST-läkare stöd ST-läkarna får möjlighet att själva prova på handledning som utsedda handledare för AT-läkare.

Huvuddelen av specialiseringstjänstgöringen görs på respektive sjukhus. ST-läkaren gör även sidotjänstgöring ("randutbildning") på annan Ortoped eller handkirurgisk klinik samt IVA/Narkos.

Kurser

Under ST förväntas man genomgå ett antal kurser. I första hand ansöker man om specialistkompetenskurser (SK-kurser) som är statligt finansierade. Tillgången till dessa kurser och dock begränsad varför ST-läkaren i många fall behöver komplettera sin utbildning med andra IPULS-granskade kurser.
Merparten av de gemensamma A- och B- delmålen (kommunikation, ledarskap, vetenskap och kvalitetsarbete) uppfylls av delkurserna i det lokala utbildningsprogrammet i Region Kronoberg.

ST-läkaren ansvarar tillsammans med sin handledare för att upprätta och regelbundet uppdatera ett utbildningsprogram med bl.a. kurser och sidotjänstgöringar, planera handledning, genomföra ett skriftligt arbete enligt vetenskapliga principer och ett förbättringsarbete. Studierektorn finns tillgänglig som stöd i planeringen och är behjälplig vid upprättande av utbildningsprogram.

Utbildnings- och det kollegiala klimatet på klinikerna är bra och vi bryr oss om varandra och är måna om att ge varje ny medarbetare en bra utbildningstjänst.

Välkommen

Senast uppdaterad: 3 november 2017