Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Inom Region Kronoberg ser vi VFU och som en naturlig och långsiktig del av den strategiska rekryteringen. Vi tar emot universitets-/högskole-, YH- och gymnasiestuderande från hälso- och sjukvårdsutbildningar.

Vad är VFU (verksamhetsförslagd utbildning)?

VFU är praktik som görs som en del av en utbildning som leder till ett arbete inom vårdsektorn. Praktiken ska bedömas av utbildade handledare tillsammans med lärare för den aktuella utbildningen.

Varför tar vi emot studerande?

Att ta emot – och ta väl hand om – studenter är vår viktigaste strategiska insats för att lyckas rekrytera framtida medarbetare! (Både tillsvidareanställda och semestervikarier.) Det handlar om att väcka intresse för att jobba inom hälso- och sjukvården, och hos just oss i Region Kronoberg. 

Vilka olika typer av studerande tar vi emot?

 • Gymnasiestuderande på vård- och omsorgsprogrammet (blivande undersköterskor och skötare) – APL (arbetsplatslärande)
 • Studerande på YH-utbildningar/eftergymnasiala utbildningar, till exempel blivande medicinska sekreterare, barnundersköterskor – LIA (lärande i arbete)
 • Högskole- och universitetsstuderande, till exempel blivande sjuksköterskor, arbetsterapeuter – VFU (verksamhetsförlagd utbildning)

Dessutom tar vi emot läkarstuderande från läkarutbildningen i Linköping för deras externplaceringsveckor, och anställer förstås AT- och ST-läkare samt PTP-psykologer.

Vem ansvarar för vad?

Som chef ansvarar du för att det finns en god lärmiljö för studenterna på arbetsplatsen. Du:

 • Utser studerandeansvariga för respektive yrkesgrupp, och gör den möjligt för dem att avsätta tid för sina uppdrag.
 • Ser till att det finns utbildade handledare.
 • Informerar, tillsammans med de studerandeansvariga, övriga medarbetare om det som rör VFU, och går igenom resultatet av de utvärderingar som görs med hela arbetsgruppen.
 • Ser till att det finns arbetsplatser och datorer i de fall detta behövs. 

Som handledare har du ansvar för att:

 • Medverka till att den aktuella lärandeanvisningen följs
 • Stödja och handleda den studerande i sitt lärande, utifrån utbildningens kursmål

Som studerandeansvarig har du ansvar för att:

 • Stödja handledarna på arbetsplatsen
 • Stödja och finnas till hands för de studerande på avdelningen
 • Medverka regelbundet vid de mötesforum som huvudhandledaren ansvarar för
 • Regelbundet uppdatera dig i Klipp
 • De studerande har behörighet till Cambio Cosmic

När det gäller sjuksköterskor och undersköterskor finns ett antal huvudhandledare, som har tid avsatt för uppdraget. De finansieras centralt. 

Huvudhandledarna har det övergripande ansvaret för utveckling, uppföljning och utvärdering och att stötta de studerandeansvariga. 

Medarbetare på hälso- och sjukvårdsavdelningen ansvarar för:

 • Utveckling och förbättring av VFU
 • Regelbunden kontakt med lärosäten och utbildningssamordnare
 • Inventering av VFU-platser
 • Att studerande har användar-id, presentationskort och e-kort när de kommer till arbetsplatsen

Vi som arbetar med frågorna centralt är:

 • Paul Johannesson, huvudansvarig för VFU i Region Kronoberg, telefon 0470-58 71 92, e-post Det här är en e-postadress
 • Inger Jonsson, VFU-planerare, telefon 0470-58 70 57, e-post Det här är en e-postadress
 • Ann Olsson, VFU-assistent, telefon 0470-58 25 52 , e-post: Det här är en e-postadress 

Alla medarbetare som jobbar på en arbetsplats som tar emot studerande, har ett ansvar att handleda och stötta studenterna. (Detta regleras i Allmänna bestämmelser i våra kollektivavtal, så kallade allmänna åligganden.)

Senast uppdaterad: 3 november 2017