Fler nyheter

7 oktober 2019

Färre patienter ska drabbas av vårdrelaterade infektioner

Nu tar vi nästa steg i arbetet mot vårdrelaterade infektioner. Vi ska med hjälp av ett nytt, strukturerat arbetssätt se till att de vårdrelaterade infektionerna blir färre. Därmed minskar lidandet för patienten, antibiotikaförskrivningen sjunker och kostnaderna för regionen blir lägre.

Att reducera vårdskador är ett av de fokuserade områdena för hälso- och sjukvården 2019-2020. På uppdrag från politiken har patientsäkerhetsrådet beslutat om ett nytt arbetssätt för att råda bukt på de vårdrelaterade infektionerna. Varje år drabbas cirka 2 500 patienter av vårdrelaterade infektioner i Kronoberg, vilket leder till omkring 15 000-20 000 fler vårddygn. 

Vi uppskattar att 30-50 procent av de vårdrelaterade infektionerna skulle kunna undvikas, berättar chefsläkare Pär Lindgren. Vårt mål är att minska de undvikbara infektionerna med hälften till att börja med.

Våra beräkningar, som baserar sig på nationella rapporter, innebär en besparing på upp mot 15 miljoner kronor per år. Men det primära är självklart att reducera våra patienters lidande och behov av extra vårdinsatser. 

Handlingsplan och åtgärdspaket

Arbetssättet består av en handlingsplan och ett åtgärdspaket på fyra nivåer: avdelning, klinik, verksamhetsområde och regionövergripande, och gäller från årsskiftet.

Det här berör oss alla. Nu tar vi verkligen helhetsgreppet om vårdrelaterade infektioner, säger Pär Lindgren. På det här sättet kommer arbetet att hålla ihop från avdelningsnivå till regionövergripande nivå. Grunden läggs genom att vi varje dag bedömer risken för infektion för våra patienter. Vi värderar samtidigt hur vi följer de rutiner som finns och ställer det i relation till det faktiska utfallet på vårdrelaterade infektioner. 

Konkretisering nästa steg

En arbetsgrupp arbetar med att göra beslutet mer konkret på enhetsnivå genom att tydliggöra hur arbetet är tänkt att gå till. Till exempel ska uppföljning göras vid daglig styrning. Gruppen ska också ta fram rutiner för uppföljning av mätningar.

Vi har som mål att hitta ett arbetssätt som är hållbart över tid och fungerar i vardagen, säger Ingela Rehnström, förändringsledare VRI. Det ska inte innebära merarbete utan vi ska snarare jobba annorlunda.  

Nytt stöd i arbetet

En nyhet i det nya arbetssättet är att varje klinik ska starta ett VRI-team. De resurser som finns inom VRI-området idag, till exempel kateterombud, BHK-ombud (basala hygien- och klädregler) och infartsresurs ska arbeta tillsammans och strukturerat i VRI-team. De verksamheter som inte har dessa resurser ska tillsätta dem. Teamet ska jobba brett med hela VRI-området.

Inom varje verksamhetsområde ska det också finnas en VRI-samordnare som är länken mellan verksamhetsområdets ledningsgrupp och VRI-teamen. Samordnaren ansvarar också för att återkoppla till den övergripande patientsäkerhetsorganisationen. 

På regionövergripande nivå finns två förändringsledare för VRI-området, Ingela Rehnström och Lisa Holmqvist. De är en central operativ resurs för chefer och ansvariga inom patientsäkerhetsområdet VRI i hela organisationen. Det innebär att de kommer att vara katalysatorer så att förändringsarbetet kommer igång. De kommer också ha rollen som stödjande coacher under själva förändringsprocessen och implementeringen av nya rutiner inom VRI, till exempel Gröna korset.

Uppföljning

Varje nivå kommer att ansvara för att följa upp att handlingsplanen och åtgärdspaketet följs på sin nivå. På regionövergripande nivå kommer ledningen att följa upp tre parametrar:

  • Utfallet för vårdrelaterade infektioner
  • Redovisning av antal patienter som är i riskzonen för att drabbas av VRI
  • Hur väl vi följer rutinerna

Daglig styrning kommer att införas genom gröna korset.

Idag arbetar många avdelningar med gröna korset. Vi kommer att fortsätta med det, men vi behöver anpassa den uppföljningen till vårt nya arbetssätt, berättar Pär Lindgren. Vi kommer också att använda den metoden i vår övergripande uppföljning. Hur det ska gå till rent konkret återkommer vi till.

Fokus på urinvägar och luftvägar

De två vanligaste vårdrelaterade infektionerna är urinvägsinfektioner och lunginflammationer. Därför kommer fokus att ligga på dem i uppföljningen inom gröna korset. I handlingsplanen finns ett flertal åtgärder med som säkerställer att verksamheten har rätt kompetens inom hygienrutiner, smittspridning och katetersättning.

Börjar med sjukhusen

Handlingsplanen ska gälla för alla verksamhetsområden, men gäller för sjukhusvården till att börja med. De andra verksamhetsområdena ska återkomma med en anpassning av hur arbetssättet ska implementeras i deras verksamheter.

Handlingsplan och åtgärdspaket

Åtgärdspaket regionövergripande, pdf, öppnas i nytt fönster
Åtgärdspaket verksamhetsområde, pdf, öppnas i nytt fönster
Åtgärdspaket klinik och avdelning, pdf, öppnas i nytt fönster

Handlingsplan mot VRI: så hänger de olika nivåerna ihop, ppt, öppnas i nytt fönster

Sidan om vårdrelaterade infektioner på vårdgivarwebben

Kontakt

Pär Lindgren

Regional chefläkare

Arbetar som regionansvarig chefläkare. Arbetsuppgifterna innefattar: Huvudansvar för det regionövergripande patientsäkerhetsarbetet Stödfunktion och internkontroll i patientsäkerhetsfrågor Analysleda...

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 83 04, 0709-84 46 09

Zandra Anivike

Patientsäkerhetsstrateg

Arbetar som patientsäkerhetsstrateg i regionen. Tillhör organisatorisktutveckling och innovation inom FoUU. Arbetsuppgifterna innefattar: Ansvarar för utvecklingsområden inom patientsäkerhet Är kont...

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 79 53