Fler nyheter

13 december 2019

Hur ska hälso- och sjukvården samverka kring barn internt och externt?

Den 11 december träffades chefer och medarbetare i alla verksamheter som möter barn för att diskutera samverkansutmaningar.

Vi har massor att vinna på att samordna oss. Idag riskerar vi att oberoende av varandra erbjuda stöd och insatser som i sig är vällovliga men som kanske inte alls synkar med det någon annan gör, säger Anna Bärtås, verksamhetschef på barnkliniken.

Hand och barnUtvecklingen av Barnens bästa gäller i Kronoberg är i full fart och en tydlig modell som förtydligar samverkan mellan olika aktörer växer fram. Kommunerna hittar samverkanslösningar mellan olika förvaltningar för ett mer barncentrerat samarbete.

Nu har vi analyserat hur hälso- och sjukvården, med barnet i centrum, ska optimera samverkan internt och externt, säger Katarina Carlzon, samordnare för Region Kronobergs arbetsgrupp för Barnets bästa gäller i Kronoberg, som bjöd in till dagen.

Deltagarna fick utgå från dagens utmaningar och ett önskat läge om 20 år. Efter det diskuterades vad man behöver göra för att nå det önskade läget. 

Det var intressanta diskussioner och mycket samstämmighet, säger processledaren Susann Swärd som ledde arbetet.

Deltagarna diskuterade bland annat lagstiftning, kunskap om varandras verksamhet, helheten runt barn och familj, bättre samordning, barnkonventionen, kompetensutveckling, en väg in, gemensam organisation och budget. Resultatet från workshopen ska nu hanteras vidare i hälso- och sjukvårdens strategigrupp och byggas ihop med annat utvecklingsarbete.

Bättre förutsättningar att få effekt

God samverkan runt barn är så viktig. Ett exempel är barnet med skolsvårigheter och fetma där remisser från skolan skrivs till BUP och till barn- och ungdomskliniken. Om båda klinikerna startar insatser utan att kommunicera riskerar det att bli fel fokus och för många jobbiga saker samtidigt att ta tag i. Kan vi samordna oss och prioritera det som är viktigast just då för barnet har vi bättre förutsättningar att få effekt, säger Anna Bärtås, verksamhetschef på barnkliniken.

Anna tycker att det viktigaste att ta tag i framåt är att Barnkonventionen blir lag 2020. 

Det första att ta tag i är att se till att vi efterlever den i alla verksamheter. Sedan att jobba för att barnplanen blir ändamålsenlig, enkel och anpassad, både efter barnets behov och vårdens system.

Magnus Frithiof, chef för psykiatrin och medlem i styrgruppen för Barnens bästa gäller! i Kronoberg diskuterade med medarbetare från tandvård, primärvård, vuxenhabilitering och psykiatri.

Det kändes som vi såg samma utmaningar och möjligheter. Vi hade stor enighet och fick en känsla av att nu äntligen! Jag tar med mig hur hög grad av samsyn vi egentligen har, men hur svårt vi har haft att få till det i praktiken. Det är så tydligt att vi måste arbeta tillsammans av flera olika skäl, dels för att stärka varandra och för våra patienter/invånare. Region Kronoberg behöver se på barnet och familjen på ett likartat sätt, säger Magnus.

Läs nyhetsbrevet från processen (december 2019) och mötesanteckningar från styrgruppens möten.

 

Relaterade nyheter

Nyhetsbrev april från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

3 april 2020

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Brist på Addex-Kalium

1 april 2020

Addex-Kalium 2 mmol/ml är restnoterad. Preliminärt leveransbesked är vecka 16.

Tillfälliga ändringar dosexpedierade läkemedel

16 mars 2020

Med anledning av röda dagar under vårens helger kommer regionens leverantör av dosexpedierade läkemedel (Apotekstjänst) att tillfälligt ändra leveranstiderna.

Tillfälliga ändringar dosexpedierade läkemedel

16 mars 2020

Med anledning av röda dagar under vårens helger kommer regionens leverantör av dosexpedierade läkemedel (Apotekstjänst) att tillfälligt ändra leveranstiderna.