Fler nyheter

18 februari 2019

Sökordet Tredje person i journalen

Journalen ska som huvudregel endast innehålla information om aktuell patient. Under vissa omständigheter kan det vara motiverat att göra undantag för att dokumentera information om patienten från en annan person, så kallad tredje person, för att ge en god och säker vård.

Sökordet finns inte tillgängligt i sökordsmallar, utan söks fram och läggs till vid behov. Sökordet skall menprövas/sekretessprövas när journalkopior begärs ut. 

Exempel när sökordet kan vara aktuellt:

Exempelvis kan detta röra vård om ett barn där en vårdnadshavare lämnar uppgifter om den andre vårdnadshavaren som bedöms som viktiga för att ge en god och säker vård för barnet. Om den uppgiftslämnande vårdnadshavaren riskerar att lida men om dennes uppgifter röjs, kan det via sökordet (Tredje person) döljas från direktåtkomst via journalen på nätet.

Om det inte finns risk för men, ska uppgiften dokumenteras under annat lämpligt sökord och döljs följaktligen inte heller för direktåtkomst. Information från tredje person som inte behöver döljas är exempelvis när en närstående följer med patienten på besök och agerar som ett stöd för att förklara symptom och hälsotillstånd.

Läs mer på DRIV - dokumentera rätt i vården.