Fler nyheter

11 december 2019

Vårdrelaterade infektioner minskar

Vårdrelaterade infektioner har under flera år varit ett fokuserat område inom hälso- och sjukvården i Region Kronoberg. Nu kommer resultaten: ett tydligt förbättrat resultat syns i mätningarna.

Det finns mycket att vinna på att minska de vårdrelaterade infektionerna, både för patienten och för Region Kronoberg. Därför är det mycket glädjande att siffrorna nu talar sitt tydliga språk.

De undvikbara vårdrelaterade infektionerna har minskat stadigt under de senaste åren: från 6,3 procent till 3,8 procent på ett och ett halvt år, berättar chefläkare Pär Lindgren.

För att följa upp läget för de vårdrelaterade infektionerna görs regelbundet två mätningar: dels markörbaserad journalgranskning1, dels punktprevalensmätning2. De ger lite olika resultat eftersom de mäter olika saker:

  • Markörbaserad journalgranskning visar vårdskador, det vill säga enbart de vårdrelaterade infektioner som skulle kunnat undvikas.
  • Punktprevalensmätning visar alla vårdrelaterade infektioner utan att ta hänsyn till om de skulle kunnat undvikas eller inte. Därför är dessa siffror högre.

Tydligt trendbrott

Nu har resultatet av de senaste mätningarna sammanställts. I de två följande bilderna presenteras utfallet från markörbaserad journalgranskning, dels för alla undvikbara infektioner, dels för enbart urinvägsinfektioner och lunginflammationer. I båda fallen ser vi en minskning över tid, vilket är glädjande.


Markörbaserad journalgranskning: alla undvikbara vårdrelaterade infektioner 2018-2019.

 


Markörbaserad journalgranskning: undvikbara urinvägsinfektioner och lunginflammationer 2018-2019.

 

Även i punktprevalensmätningen ser vi en glädjande minskning av vårdrelaterade infektioner, från 16,36 procent november 2017 till 10,98 procent i den senaste mätningen. 


Punktprevalensmätning: samtliga vårdrelaterade infektioner (både undvikbara och inte undvikbara) nov 2017-nov 2019. 

 

Åtgärder har gett resultat

Det trendbrott vi nu ser är ett resultat av de åtgärder vi satsat på under de senaste åren, menar Pär Lindgren. Det handlar om arbetet med BHK (basala hygien- och klädrutiner) samt riktade insatser mot lunginflammationer, urinvägsrelaterade infektioner och infartsrelaterade infektioner.

Genom den handlingsplan som patientsäkerhetsrådet beslutade om i september 2019 tar Region Kronoberg också nästa steg i arbetet mot de vårdrelaterade infektionerna. Målet för punktprevalensmätningen för 2020 är 9 procent, jämfört med senaste mätningens utfall 10,98 procent. 

Ordförklaring

Markörbaserad journalgranskning (MJG) innebär att journaler granskas från ett slumpvis urval av avslutade vårdtillfällen på sjukhus. Vid granskningen identifieras journaluppgifter med hjälp av markörer som kan indikera skada. Ett team bedömer sedan journaluppgifterna för att fastställa om en skada faktiskt skett och i så fall vilken typ, konsekvens, allvarlighetsgrad samt om den anses vara undvikbar. Om skadan hade kunnat undvikas betecknas den som en vårdskada. I Kronoberg granskar vi 27 slumpvist utvalda journaler varje månad, vilket innebär 324 patienter per år.

2 Punktprevalensmätningar innebär att förekomsten (prevalensen) av vårdrelaterade infektioner mäts vid en bestämd mätdag. Under mätningen granskas samtliga inneliggande patienter för infektioner. Registreringen gäller förhållandena klockan åtta på mätdagen. Den vårdrelaterade infektionen behöver inte ha uppstått på den registrerande avdelningen.

Relaterade nyheter

Ändringar i läkemedelssortiment maj 2020

8 maj 2020

Sortimentsändringarna har gjorts med anledning av Rekommenderade läkemedel i Region Kronoberg 2020 och en ny vätskeupphandling som gäller från 1 april 2020. Se vilka ändringar som gjorts via länkade d...

Nyhetsbrev maj från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

6 maj 2020

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Handhygienens dag mer aktuell än någonsin

5 maj 2020

I dag är det handhygienens dag och Världshälsoorganisationens kampanj ”SAVE LIVES: Clean your hands” har aldrig varit mer aktuell.

Brist på Haldol inj 5 mg/ml

25 april 2020

Haldol (haloperidol) inj 5 mg/ml är restnoterat. Istället levereras finsk förpackning: Serenase (haloperidol) inj 5 mg/ml.