Beställnings- och svarsrutiner

Fyll i följande uppgifter på remissen:

 1. avdelning/mottagning
 2. provtagningsdatum
 3. önskad analys. Blodgr = blodgruppering och antikroppsscreening, immuniseringsundersökning, DAT eller BAS-test/MG-test
 4. patientens diagnos
 5. om AKUT analys önskas, kryssa då i rutan för akut och ange klockslag när analysen önskas klar. Akut BLGR utförs endast vid samtidig beställning av BAS-test.
 6. har patienten fått blod nyligen på annan blodcentral? Ange när.
 7. För mödravården: är patienten gravid? Ange sista mens, beräknad förlossning och ev. tidigare graviditeter. Har patienten fått Rh-profylax? Ange när.
 8. vid blodbeställning till nyfött barn; ange i vilken vecka barnet är född. Om barnet fått intrauterin transfusion ska detta anges.
 9. Om provtagning för blodgruppering och BAS-/MG-test är utförd vid samma tillfälle, vilket endast får utföras i akut situation, måste skriftlig dokumentation göras. Detta gäller instabil patient som blöder eller med potential att snabbt bli instabil.
  Ange följande text på remissen:
  Provet är taget samtidigt som BAS-test-röret alt. 
  Provet är taget samtidigt som Blgr-röret.

Under respektive analys finns uppgift om vilken remiss som ska användas.

InterInfo är Transfusionsmedicins webbaserade gränssnitt där all relevant information kring blodtransfusioner och blodgrupps-serologiska analyser samlas. Svar på blodgruppering och BAS-test finns tillgängligt för kunden i detta system. Åtkomst sker via uthopp från Cosmic och dess läskopia.

ProSang/InterInfo klassas i Region Kronoberg som en del av journal-systemet och innebär att papperssvar på Transfusionsmedicinska analyser endast lämnas ut vid avvikande fynd (såsom erytrocyt-antikroppar och positiv DAT) samt vid ändrade transfusions-rekommendationer. 

Telefonsvar på akuta analyser lämnas när avdelningen begär detta på remissen. 

Telefonsvar lämnas även vid positiv DAT och vid stigande eller hög titer av antikroppar på mödravårdsprover.

InterInfo är uppdelat i ett antal moduler (Patientinformation, Serologiska utlåtanden, Blodbeställning, Transfusionskontroll, Rapportera och Transfusionshistorik).

Detaljerad information kring inloggning via Cosmic och hur de olika modulerna används, pdf, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 31 maj 2017