Strama Kronoberg

Samverkan mot antibiotikaresistens

Huvudbudskap:

  • Rätt antibiotika i rätt tid till rätt patient

  • Minska onödig antibiotikaförbrukning
Nationella Stramas webbplats

"Tänk sepsis - Tid är liv!" är ett kvalitetsarbete i Region Kronoberg med mål att skapa en struktur för omhändertagande av sepsispatienter genom hela vårdkedjan. Medvetenheten kring tillståndet ökar förutsättningarna att i rätt tid komma till insikt om nödvändig handlingsplan och därmed göra rätt saker så ofta som möjligt.

Riktlinjer och utbildningsmaterial

Tänk sepsis

Antibiotika

 

 

 

 

Kontakt

Anna Wimmerstedt
Det här är en e-postadress

Pär Lindgren
Det här är en e-postadress

Till alla AT-läkare i Region Kronoberg

I Kronoberg har vi ett utbildningspaket inom området infektionssjukdomar, mikrobiologi, smittskydd, vårdhygien och Strama för både öppen och sluten vård som vi vill förmedla till er under den tid som ni gör AT hos oss.

Vi har planerat följande för er. Om inte har möjlighet att delta i något blocken A - C föreslår vi att ni i första hand försöker delta när nästa kurstillfälle ges alternativt läser in området själva på egen hand. Se tips på länkar och riktlinjer inom respektive område nedan.

Introduktionsveckan

På introduktionsveckan är det inplanerat en dag på klinisk mikrobiologi, vårdhygien och smittskydd. Denna dag innehåller visning av mikrobiologen, genomgång av remiss, provtagning och provtagningskatalog, genomgång av smittskyddslagen och av hur vi arbetar med vårdhygieniska rutiner.

Akutveckan

Initial handläggning av akuta allvarliga infektioner.

A. Vanliga infektioner på akuten (ges varje höst i både Växjö och Ljungby)

Denna eftermiddag är tänkt att belysa områdena pneumoni, pyelonefrit, erysipelas, oklar bakteriell infektion samt tillfällen då man ska tänka på speciella infektionsmedicinska utredningar såsom TB, hepatiter och HIV.

B. Sepsis och CNS-infektioner (ges varje vår i både Växjö och Ljungby)

Denna eftermiddag är tänkt att belysa områdena sepsis, meningit, herpesencephalit, nekrotiserande fasciit.

C. Vanliga infektioner i öppen vård (ges vid ett tillfälle per termin för samtliga AT-läkare i primärvården i Kronoberg)


Denna eftermiddag belyser vi de vanligast infektioner du möter på vårdcentralen såsom akut mediaotit, rinosinuit, tonsillit, akut bronkit och pneumoni, urinvägsinfektioner inklusive ABU, impetigo, bensår, infekterade djurbett.

Kliniska placeringar på infektionskliniken och/eller klinisk mikrobiologi

För de AT-läkare som har valt detta som tillval kompletteras utbildningen med klinisk placering på infektionsklinken och/eller klinisk mikrobiologi. 

Vänliga hälsningar!

 

Strama Kronoberg

Stramaloggan

Strama står ursprungligen för Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens. Idag används ofta samverkan mot antibiotikaresistens istället. 

Stramas uppgift är att samordna frågor som rör förutsättningar att bevara möjligheten till effektiv antibiotikaanvändning vid bakteriella infektioner hos människor och djur. Arbetet på landstingsnivå drivs av ett flertal lokala grupper. På nationell nivå leds Strama av en styrelse, ordförande och ledningsgrupp.

Stramas mål är bland annat att öka allmänhetens och hälso- och sjukvårdens kunskaper rörande behandling av infektionssjukdomar, utveckling av antibiotikaresistens hos bakterier samt stödja forskning inom antibiotikaresistensområdet.

Resistenta bakterier ökar med oroväckande hastighet och sambandet mellan antibiotikaförbrukning och resistensutveckling är väl belagt. Antibiotika med nya verkningsmekanismer ser inte ut att nå vården på många år. Kraftfulla insatser måste därför göras för att bevara effekten av existerande läkemedel. Strama och Svenska Infektionsläkarföreningen har formulerat ett 10-punktsprogram för att minska antibiotikaresistensen inom sjukvården. Strama Kronobergs arbete utgår ifrån 10-punktsprogrammet och detta speglas t ex i Strama Kronobergs årsrapport.

10-punktsprogrammet, pdf, öppnas i  nytt fönster

Årsrapport Strama Kronoberg 2018 och handlingsplan 2019, pdf, öppnas i nytt fönster

Kortrapport Strama och antibiotikautvecklingen 2018, pdf, öppnas i nytt fönster

Uppdrag Strama Kronoberg, pdf, öppnas i nytt fönster

 

Stramaloggan

Kontakt

Cecilia Nordquist

Apotekare, ordf. Strama Kronoberg

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 87 46, 0709-67 30 27

Anna Wimmerstedt

Infektionsläkare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 80 00

Martin Andersson

distriktsläkare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0478-79 49 00

Senast uppdaterad: 12 augusti 2019