Vårdhygieniska rutiner för kommunerna

Dessa rutiner kompletterar den nationella Vårdhandboken.

Godkänd och fastställd av Medicinskt ansvarig sjuksköterska i respektive kommun.

Inledning

Ansvar

Avfall (skärande/stickande, smittförande)

Omhändertagande av avfall i samband med injektion/infution med antibiotika
Omhändertagande av avfall i samband med cytostatikabehandling

Arbetskläder
Basala hygienrutiner
Bilaga, handskar
Bilaga, informationsblad till patient med hemtjänst

Blodsmitta
Åtgärder vid skada med risk för blodburen smitta (stick-skärskada)


Bilaga, blankett stick-skärskada

Clostridium difficile infektion

Enteral nutrition (sondmatning)

Influensa

Bilaga, insjuknandekurva

Livsmedelshygien på särskilt boende

 

Magsjuka (gastroenterit)
Bilaga, checklista vid magsjuka
Bilaga, förslag på skylt vid magsjukeutbrott
Bilaga, insjuknandekurva
Bilaga, symtomlista vid magsjuka
Bilaga, slutrapport efter utbrott av virusgasteroenterit

Medicinteknisk produkt

Multiresistenta bakterier
Bilaga, multiresistenta bakterier – kontroll vid nyanställning, vikariat, praktik m.m

Omhändertagande av hjälpmedel/utrustning
Bilaga, hygienrutiner för hantering av använda hjälpmedel på hjälpmedelsförråd

Rengöring och desinfektion
Bilaga, egenkontroll av diskdesinfektor

Skabb

Smitta och smittspridning

Smittsam tuberkulos/lungtuberkulos (tbc)
Bilaga, hälsodeklaration med avseende på tuberkulos

Sårbehandling

Tvätthantering

Urinvägar, pdf, öppnas i nytt fönster
Urinvägsinfektion hos äldre - riktlinjer för provtagning

Referenser

Senast uppdaterad: 15 april 2019