Fler nyheter

18 februari 2022

2021 ett bra år för Folktandvården Kronoberg – trots pandemi

2021 präglades precis som 2020 till stor del av coronapandemin. Det innebar helt andra förutsättningar för många delar av samhället och så även tandvården. Trots det har Folktandvården Kronoberg 2021 behandlat fler patienter än motsvarande period 2019, före pandemin.

En förklaring är att samtliga kliniker under hela året har kunnat hålla i gång och bedriva sin verksamhet i stort sett som vanligt med hjälp av tydliga rutiner och hängivna medarbetare. Det i sin tur ledde till ett gott ekonomiskt resultat för 2021.

Antalet sena återbud ökade mycket 2021 jämfört med tidigare år, av förklarliga skäl. Men vårt servicecenter tillsammans med klinikerna har verkligen arbetat för att fylla våra tidböcker så gott det går utifrån förutsättningarna för att på så vi kunna erbjuda kronobergare snabbare behandling, säger Annika Kahlmeter, tandvårdschef.

Nya och akuta patienter

Folktandvårdens mål är att finnas där när patienterna behöver oss. Till oss är alla välkomna. Alla nya patienter som ville ha en tid föregående år fick det. Det är inte alltid patienter får en tid närmaste veckorna på alla kliniker, men blir alltid erbjuden en tid på någon klinik i länet.

Det ska också vara lätt att boka en tid vid akuta besvär. 2021 fick akuta patienter tid samma dag.

Det förebyggande arbetet

Det förebyggande hälsoarbetet med kronobergarnas munhälsa är ett av de viktigaste uppdragen för Folktandvården och det arbetet fortsatte 2021. Extrainsatser har gjorts gällande hälsoarbetet för de kliniker där barnen har störst kariesproblematik. För vuxna patienter ska frisktandvård vara det självklara alternativet. Frisktandvård innebär tandvård till fast pris där patienten betalar en fast månadskostnad och sedan ingenting vid sitt besök. Under 2021 var det 35,5 procent av de vuxna patienterna som hade ett frisktandvårdsavtal.

Handledningsklinik för nya tandläkare

Handledningskliniken Odontologica, där nyexaminerade tandläkare får handledning av utbildade handledare har varit igång i drygt ett år och reaktionerna från tandläkarna som gått här är positiva. Kliniken finns kvar även under 2022.

Vi fortsätter med vår handledningsklinik för att erbjuda nyexaminerade tandläkare det som de önskar allra mest, en god handledning. Dessutom fortsätter det kontinuerliga arbetet med rekrytering för att ha en god bemanning på alla våra kliniker i länet, vilket är en förutsättning för att kunna erbjuda kronobergarna den bästa tandvården, säger Lisen Blomdahl, HR-samordnare.

Digitala patientbesök

Under 2020 startade vi upp digitala patientbesök och det arbetet fortsatte och utvecklats under 2021. Besöken har varit uppskattade hos såväl medarbetare som patienter. Idag erbjuds digitala patientbesök både inom allmäntandvården och specialisttandvården.

I den värld vi lever i idag, där digitala verktyg är med oss i allt vi gör, känns det självklart att även tandvården ska erbjuda människor digitala verktyg. Många kanske är fundersamma till hur ett digitalt tandvårdsbesök går till men det finns typer av besök där det kan fungera precis lika bra som ett fysiskt besök. Till exempel 1-2 årsbesök och besök hos bettfysiologin, säger Annika Kahlmeter, tandvårdschef.

Framåtblick 2022

Tandvården står inför stora utmaningar framöver men också möjligheter. Vi vet att vi kommer att vara fler kronobergare i framtiden samtidigt som vi kommer att ha en stor utmaning med vår kompetensförsörjning. Genom att arbeta ännu mer förebyggande och hälsofrämjande med kronobergarnas munhälsa kan vi klara att ta hand om de patienter som behöver oss. De digitala verktygen blir fler och behöver användas på rätt sätt. Därför görs fler digitala satsningar under 2022. En ökad samverkan med hälso -och sjukvården blir också en viktig del för att möta framtidens behov hos kronobergarna.