Folkhälsoenkäter

För att få en bild av kronobergarnas hälsa och levnadsvanor genomför Region Kronoberg enkätundersökningar till såväl barn och ungdomar som vuxna.

Undersökningarna ligger sedan till grund för riktade och generella satsningar inom folkhälsoområdet. För att kunna följa hälsoutvecklingen i länet över tid upprepas undersökningar.

För den vuxna befolkningen (16-84 år) utgör Hälsa på lika villkor (HLV) en viktig källa till data. HLV genomförs numera vart annat år av Folkhälsomyndigheten. Regioner erbjuds att delta med ett utökat urval och i Kronobergs län har HLV genomförts 2004, 2009, 2014 och 2018. 

Vart tredje år sedan 2003 genomförs undersökningen Barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor i Kronobergs län. Enkäten besvaras av elever i årskurs 5, 8 och gymnasiets årskurs 2 och mellan 6 000 och 7000 elever deltar vid varje tillfälle. Nästa undersökning kommer att genomföras hösten 2021.

Resultat och enkätfrågor och mer information finns på vårdgivarwebben.

Vårdgivarwebben, öppnas i nytt fönster 

Kontakt

Ellie Stjärna

Utvecklingsledare

Emma Johansson

Folkhälsoutvecklare

Föräldraledig t.o.m. hösten 2023

Senast uppdaterad: 5 september 2022