Äldrehälsa Kronoberg - intervju med projektledaren

Hej Karl Ljungström, verksamhetschef på medicinkliniken Ljungby och projektledare för Äldrehälsa Kronoberg.

Var befinner ni er i projektet?

Vi arbetar utifrån 4 fokusområden som vi tagit fram från det som målgruppen berättade för oss i djupintervjuerna.

  • Förbättrade personcentrerade vårdplaneringar företrädelsevis i hemmet.
  • Äldremottagningar på 4 vårdcentraler.
  • Mest sjuka äldre- enhet, inriktad vårdavdelning på medicinkliniken.
  • Utöka mobil läkare till Älmhult och Markaryd.

Allt detta är igång. Mobil läkare finns dock endast i Ljungby än så länge pga. svårigheter att rekrytera läkare. Det finslipas och skruvas på arbetssätt och på metoder för att hela tiden utveckla och förbättra funktion och resultat.

Vad är nästa steg i projektarbetet?

Vidga vårdplaneringar i hemmet till att även gälla dem som inte har ett tidigare biståndsbeslut. Ett bättre samarbete med ambulansen för att de ska bli en del av projektet.

Förutsättningar att lyckas

Projekttiden är satt till slutet av år 2019. De mest sjuka äldre och deras anhöriga skall då vara helt trygga med att de får den hjälp och vård de behöver och på det sätt de behöver den. Kommunikationen och samarbetet mellan organisationerna kommer fungera som att det var en gemensam organisation och tilliten mellan de olika delarna är fullständig.
Projektet har varit personcentrerat från starten år 2016.

Arbetssättet har helt utgått från svaren som projektgruppen fick genom djupintervjuer från målgruppen och genom gruppintervjuer med den personal som arbetar närmast dem. Målgruppen är 65 år eller äldre som är i behov av både hemtjänst och hemsjukvård. Det är ett gemensamt projekt där alla inblandade vårdgivare har varit med från start som likvärdiga och lika drivande i projektet. Det finns ovanligt bra förutsättningar för att lyckas med projektet. Det finns redan ett gemensamt journalsystem, en mycket välfungerande kommunikation mellan slutenvård och kommunal vård bland annat genom kommunikationsverktyget LINK. Personal inom hemsjukvård har en mycket hög kompetens som möjliggör avancerad vård i hemmet, det finns en lång erfarenhet i Ljungby med mobil läkare, en primärvård som fungerar bättre än på många andra ställen i landet.

Ljungby lasarett är ett fullständigt akutsjukhus vilket medför att när de multisjuka äldre behöver akut sjukhusvård kan de alltid vårdas på det sjukhus som är en del av projektet.

Vården utgår från patientens behov

Vinsten för de mest sjuka äldre är att den vård de får utgår från deras egna behov och inte från de organisationer som tillhandahåller den. De ska inte behöva fundera på vilken huvudman det är som står för vården, de ska inte märka att det är någon annan som ansvarar för vården när de exempelvis skrivs ut från sjukhuset.

Mer om Äldrehälsa Kronoberg

Senast uppdaterad: 14 augusti 2018