Undersköterskan har en viktig roll på medicinkliniken avd 2, msä!

På medicinkliniken, msä ”mest sjuka äldre” har undersköterskan en viktig roll i det personliga mötet med patienten vilket har stärkt undersköterskans profession.

Avdelningen för mest sjuka äldre är en avdelning som är utformad från projektet ”Äldrehälsa Kronoberg”. På avdelningen arbetar man teambaserat med individen i fokus.
I teamet är undersköterskan en viktig kunskaps- och informationsbärare då undersköterskan är den som arbetar närmast patienten och är den som ofta har god kunskap kring viktig information som rör patienten.

Viktig information förmedlas bättre

På avdelningen är alla professioner lika delaktiga i individens vårdtid på sjukhuset. För att det ska fungera optimalt i teamet är det viktigt att undersköterskorna bland annat dokumenterar i Cosmic.

Det vi tidigare märkt är att undersköterskorna inte har dokumenterat den information som de fått till sig utan mer rapporterat information muntligt vilket har lett till att viktig information gått förlorad. Därför har vi påbörjat ett projekt och utifrån vårdhandbokens riktlinjer tagit fram en lathund för hur och vad som ska dokumenteras i journalen, säger Marie Karlsson, avdelningschef på MSÄ.

Något som också är viktigt är att på deras ronder ingår alla professioner vilket skapar en helhetssyn av patienten. Alla professioner med olika kunskaper och erfarenheter bidrar till en bättre förståelse för patienten vilket leder till en säkrare vård.

Positiva effekter är att undersköterskerollen stärks som profession och att undersköterskorna känner sig mer delaktiga och har möjlighet att påverka individens fortsatta planering, säger Marie Karlsson.

Förtroende skapas

Undersköterskans roll är att vara en informations och kunskapsbärare till patienten och övriga professioner. Undersköterskan är den som arbetar närmast patienten och har mycket god kunskap om dennes förmågor och önskemål och är den som patienten har mest kontakt med vilket skapar förtroende.

Mer om Äldrehälsa Kronoberg

Senast uppdaterad: 31 maj 2018