Vaccination mot covid-19

De första doserna av vaccin mot covid-19 anlände till Kronoberg under julhelgen, och vaccinationen av omsorgstagare inom den kommunala hälso- sjukvården har påbörjats.

En arbetsgrupp har sedan i slutet av augusti arbetat med en genomförandeplan för hur covid-vaccinationerna ska gå till i Kronoberg. Planen utgår från Folkhälsomyndighetens nationella plan och i förberedelserna ingår bland annat distribution, förvaring av vaccin, kommunikation, vaccinationsplatser, med mera.

Nationell plan för vaccination mot covid-19 – rekommendation för fortsatt vaccination av prioriterade grupper

Senaste nytt

Vaccineringen i Kronoberg påbörjades vecka 53 med 200 doser. Från vecka 1 beräknas regionen få omkring 2 000 doser i veckan under en period. Sedan ökar antalet doser per vecka successivt, i takt med att fler vacciner blir godkända.

Folkhälsomyndigheten: Leveranser av vaccin

Första fasen av vaccineringen görs inom den kommunala hälso- sjukvården, enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning. Det är nu bestämt (efter godkännande från Folkhälsomyndigheten) att viss hälso- och sjukvårdspersonal inom Region Kronoberg kommer att prioriteras upp, och börjar vaccineras i vecka 3. Därefter följer övriga priogrupper.

Prioriteringsordning

Hur doserna kommer fördelas till respektive kommun inom regionen är till följd av säkerhetsrisk konfidentiellt. 

Den prioriteringsordning som Folkhälsomyndigheten tagit fram för covid-vaccinet bygger på att den med störst behov av vaccin går först.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har slutit ett avtal om att alla vuxna som bor i Sverige ska ha erbjudits vaccination mot covid-19 under det första halvåret 2021.

Fas 1

 • Personer som bor på särskilda boenden för äldre, eller som har hemtjänst (det vill säga får vård eller omsorg i hemmet.)
 • Personal inom äldreomsorg som arbetar nära personer enligt ovan. 
 • Nära hushållskontakter, det vill säga vuxna som lever tillsammans med någon som har hemtjänst. 
 • Viss personal inom regionens hälso- och sjukvård. (Start vecka 3.)

Tidplan: Vaccineringen för fas 1 påbörjades under vecka 53 och sker framför allt inom dem kommunala hälso- och sjukvården. 

Fas 2

 • Övriga personer som är 70 år och äldre. De äldsta vaccineras först.
 • Personer som är 18 år och äldre och som får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Detta gäller även personer som är 18 år och äldre och som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.
 • Personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Tidplan: Väntas kunna komma igång i februari.

Fas 3

I denna fas, som inleds därefter, kan vaccination erbjudas till övriga vuxna personer som är 18–69 år och tillhör en riskgrupp. Arbetet med att specificera dessa riskgrupper pågår.

Fas 4

I den avslutande fasen kan vaccination erbjudas till övriga vuxna personer som inte tillhör en riskgrupp.

Vaccinationen är alltid frivillig. I Kronobergs län beräknas att vi har cirka:

 • 31 700 personer över 70 år
 • 10 000 personer som tillhör en riskgrupp.
 • 5 000 personer som arbetar inom kommunernas vård och omsorg
 • 5  000 personer som arbetar inom hälso- och sjukvården i Region Kronoberg
 • 110 000 övriga personer i allmänheten, i åldersgruppen 18-69 år 

Vaccinen kommer att levereras i flera omgångar och eventuellt kan ett vaccin rekommenderas till en grupp och ett annat vaccin till en annan. De flesta vacciner verkar behöva ges i två doser. Detta sammantaget ställer krav på att logistiken fungerar och att kommunikationen, både inom sjukvården och till invånarna, är transparent och tydlig.  

Kommunerna vaccinerar:

 • personer på särskilda boenden för äldre och äldre med hemsjukvård samt nära hushållskontakter till dessa personer. För personer med enbart hemtjänst är det i nuläget inte klarlagt hur/när de ska vaccineras.
 • personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära personer enligt ovan.

Vårdcentralerna vaccinerar riskgrupper och vårdpersonal med liknande upplägg som vid säsongsinfluensan.

Sjukhusvården vaccinerar patienter i riskgrupper på mottagningar i samband med besök, och erbjuder även specifika vaccinationsbesök.

Region Kronobergs vårdpersonal vaccineras av regionens egna verksamheter.

Personer 18-69 år, som inte tillhör riskgrupp:
Region Kronoberg kommer att upphandla externa utförare som till stor del ska kunna hantera dessa vaccinationer. Vi planerar dock för att med egna resurser och förstärkt bemanning också vaccinera den del själva, om det behövs.

Vi kommer att få flera olika vaccin till Sverige och även till Kronoberg. Fördelningen och antalet doser är fortfarande osäker.

Enligt en preliminär fördelning som Folkhälsomyndigheten har gjort kommer Region Kronoberg vid de första leveranserna att få vaccin från Pfizer och senare i januari även från Moderna. I februari väntas leverans av vaccin från Astra Zeneca, Moderna och Pfizer. 

Corona-vaccinationerna för riskgrupperna kommer att göras på ett liknande sätt som vid vaccinationerna mot säsongsinfluensa.

En smittsäker vaccination är av stor vikt. Det får till exempel inte bli någon köbildning på vårdcentraler. Därför kommer inte drop-in-tider att erbjudas. Patienten kommer istället att behöva boka sin tid.

Senast uppdaterad: 12 januari 2021