Byggnad och mark

Just nu kartlägger vi markens förutsättningar och genomför olika utredningar som kommer att påverka utformningen av sjukhusbyggnaden. Här kan du ta del av var vi befinner oss i arbetet så här långt.

Markförutsättningar

Just nu utreds tomtens markförutsättningar. Bland annat har en robust försörjning av vatten, värme och el säkrats och även säkerhetsavstånd till sjön vid eventuell övervämning. 

Placering av sjukhuset

Vi har börjar att skissa på möjliga sätt att placera en sjukhuskropp på tomten. Nedan kan du ta del av två tidiga skisser som alla utgår från tomtens förutsättningar och visar:

  • Sammantagen byggnadsvolym: max 105 000 kvm (inklusive huvudkorridorer, hiss och trapphus, källare och teknikytor)
  • 30 procents tillbyggnadsmöjlighet 

Skisser i tidigt skede

Vi är i ett tidigt skede. Skisserna ska ses som testar av olika byggnadsvolymer på tomten, snarare är byggnader. Skisserna kommer att bearbetas och förändras i kommande skeden i projektet, då även bygganden gestaltas. 

Båda skisserna visar en helikopterplatta på högsta delen av byggnaden. Detta innebär inte att något beslut är fattat i frågan. Skisserna visar endast en tänkbar placering om det bli aktuellt.

 

Skiss X visar entré till sjukhuset i två olika nivåer, i söder respektive norr. Huset är byggt i souterräng och består av en tyngre och bredare byggnadskropp som placeras som en ryggrad i öster utmed RV 23. Den innehåller i huvudsak diagnostik och behandling. Mot väster och sjön placeras en lättare byggnadsstruktur som i huvudsak innehåller vårdavdelningar, mottagningar, dagvård och administration.

Mellan de olika byggnadsdelarna placeras gårdar som ger stora möjligheter att klara dagsljuskraven för alla byggnadsdelar.  

Söder om sjukhusbyggnaden finns: ambulansgarage, teknikbyggnad och parkeringsyta, i norr: servicebyggnad.

Tillbyggnadsmöjligheter

I denna skiss finns tillbyggnadsmöjligheter i norr, söder och åt öster vid behov i framtiden. Ambulansgarage och servicebyggnad kan integreras i sjukhusbyggnaden.

 

Skiss Y har huvudentré mot söder. Byggnaden har en tyngre struktur som bas, där akutmottagning, röntgen och operation finns samlat på ett våningsplan. Ovanpå placeras en lättare byggnadsstruktur för vårdavdelningar, mottagningar och dagvård. 

I strukturen skapas öppna och slutna gårdar som ger möjlighet till dagsljus och grönska inne i sjukhuset.

Denna skiss kräver mer markyta än skiss X.

I tomtens södra del finns teknikbyggnad och parkeringsyta. I norr: servicebyggnad.

Tillbyggnadsmöjligheter
Denna skiss visar tillbyggnadsmöjlighet i norr, söder och åt öter vid behov i framtiden. Ambulansgarage och servicebyggnad kan integreras i sjukhusbyggnaden.

Senast uppdaterad: 25 juni 2020