Medborgardialog om nytt akutsjukhus i Växjö

Den 7 februari hälsade vi dig som Kronobergare välkommen till en digital medborgardialog om beslutsunderlaget som tagits fram för det nya akutsjukhuset i Växjö.

Under medborgardialogen presenterade regiondirektör Martin Myrskog en kortfattad beskrivning av beslutsunderlaget. Därefter fanns det möjlighet att ställa frågor till representanter från partierna i regionfullmäktige.

Beslutsunderlag Nytt akutsjukhus i Växjö

Frågor som inte besvarades under Medborgardialogen

Vilka är fördelarna med att bygga nya delar på CLV?

Svar från Yngve Filipsson (L):

 • Billigare investering ger mer pengar till personal och vård.
 • Bättre miljö- och hållbarhetslösning.
 • Nya tankar i vården kan byggas in efterhand i nya etapper
 • Många fler kan gå och cykla till lasarettet.
 • Nära till tåg och buss som redan finns.
 • Växjö centrum får fler besökare
 • Etappvis utbyggnad ger tryggare ekonomi.

Jag vill tro att ni politiker har Stiernstedts och Nergårds utredningar i färskt minne. Bakgrunden till dem är ju den demografiska utvecklingen och medföljande ekonomiska begränsningar som inte kommer tillåta sjukhustung vård fortsättningsvis.

Den tydliga slutsatsen i dessa utredningar är att resurser behöver överföras från slutenvård till öppenvård och att primärvården som nav i den Nära vården måste få ett äkta resurstillskott för att klara framtidens vård på det effektiva (och många gånger bättre) sätt som krävs. Jag är mycket orolig att våra resurser i Regionen inte kommer att räcka till för såväl dyra sjukhuslösningar (Räppe/CLV 2.0) som en utbyggt primärvård.

Vilka av er politiker kan övertyga mig om att primärvården kommer att kunna få ökade resurser om något av dessa två sjukhusalternativ blir verklighet?

Svar från Robert Olesen (S):

Det stämmer att det är de utredningarna som ligger till grund för de beslut som vi har fattat kring God och nära vård och vårt vårdutvecklingsprogram Närmare kronobergaren.

När det gäller byggnation av nytt sjukhus så tror jag att det är viktigt att fastslå att alternativet ”att inte göra något” inte finns. CLV är slitet och vi behöver modernisera vården i Kronoberg, det gäller både sluten- och öppenvården.

För slutenvården (sjukhus) är det dessa två alternativ, Räppe och CLV 2.0, som Region Kronoberg kollat på. Vi socialdemokrater förespråkar att bygga helt nytt sjukhus i Räppe. Vi tror att det ger bäst resultat på helheten. Socialdemokraterna har också varit och kommer fortsätta vara väldigt tydliga med att det är vad vi fyller byggnader med som är det viktiga dvs. den vård som ska bedrivas av våra medarbetare.

Det är en viktig del i omställningen till nära vård att klara av att på ett smart och rimligt sätt omfördela resurser mellan olika vårdtyper.

Primärvården behöver mer resurser och det kommer bli en utmaning ekonomiskt oavsett vilket alternativ för sjukhus regionfullmäktige röstar för.

Region Kronoberg måste klara av att göra båda sakerna samtidigt – satsa på sluten- och öppenvården - för att se till att kronobergarna erbjuds en modern och kvalitativ vård. Men det viktigaste är som ovan sagt medarbetarna. Utan medarbetare – inget Region Kronoberg.

Finns en miljökonsekvensbeskrivning?

Svar från Region Kronoberg:

Ja. En miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram i arbetet med detaljplanen. Beskrivningen finns på Växjö kommuns webbplats.

Växjö kommuns webbplats

Att använda befintliga byggnader, infrastruktur och utrustning är det som bäst hushållar med jordens begränsade resurser. Därför undrar jag om CLV-alternativet utretts grundligt? Har det gjorts arkitekttävling om utformning av byggnaden, t.ex. olika utnyttjanden av tomt, byggnadshöjd mm.? Finns arkitektförslag för ev. ombyggnad av CLV?

Svar från Yngve Filipsson (L):

Nej det finns ingen grundlig utredning kring ett rimligt CLV-alternativ. Det som redovisas visar ett bygge i 25 år, är dyrt och bortom den horisont vi idag har kunskap om. Denna utredning har genomförts på ca 3 månader, vilket är extremt kort tid.

Räppealternativet har utretts mer än 2,5 år. Liberalerna vill ha en ny CLV-utredning kring ett sjukhus som är klart 2030, har större ytor än Räppe och beräknas kosta halva summan.

När ni räknat på behov av lokaler, har ni tagit i beräkning möjligheten att vissa mottagningar kan läggas på annat håll; t.ex. hudmottagning, onkologi, ortopedteknik och därför frigöra yta på CLV (gäller även Räppealternativet). Till exempel kan man inkludera Ljungby Lasarett i planeringen av lokaler för regionen?

Svar från Mikael Johansson (M):

Naturligtvis är även Ljungby lasarett med i beräkningen. Vi har redan idag flera mottagningar utanför sjukhuset, men många delar av sjukvården måste finnas på sjukhuset, detta för att till exempel kunna ha korta vägar till röntgen o.s.v.

Enligt SKR bör dialogen finnas i alla planeringsstadier, inte när beslutet väl är fattat. Finns offentlig redovisning av sjukhuspersonalens synpunkter?

Svar från Mikael Johansson (M):

Detta är en av flera medborgadialoger vi har anordnat. Beslutet fattas den 2 mars, sen är vi flera partier som har bestämt oss, det är en helt annan sak.

Det sas att det krävs regeringsbeslut för att bygga ut Norrleden och en tågstation i Räppe, de två sakerna är väl förutsättningar för att det ska funka i Räppe?

Svar från Sven Sunesson (C):

Det är riktigt att ambulanstransporterna genom centrum (vid ett CLV alternativ) inte är fullt utredda.

Däremot är slutsatsen om Norrleden riktig, så till vida att det är önskvärt med 2+2 och även Fagrabäcksrondellen och trafikplats Helgevärma behöver nya lösningar.

När det gäller Fagrabäck är den på gång.

När det gäller Helgevärma finns också en överenskommelse om att åtgärda den. (den kostar inte över 100 Mkr och behöver därför inte vara nämnd i infrastrukturplanen).

När det gäller Norrleden i övrigt finns den än så länge inte med i nationell infrastrukturplan. Men vi får se vad regeringen säjer i sitt beslut. Det kan också finnas andra lösningar för Norrleden. Den kan indelas i etapper och åtgärdas som ”trimningsinsatser” och därmed är det Trafikverkets egna beslut. 25:an har åtgärdats på det sättet på många sträckor.

Ambulansens placering är inte fastställd ännu. Kan komma att förläggas utanför sjukhusområdet.

Räppe station är föreslagen byggas i Trafikverkets förslag till nationell plan.

Om fullmäktige väljer CLV 2.0 alternativet behöver en fördjupad utredning göras innan man börjar bygga. Varför inte vänta och ta ett slutgiltigt beslut till efter den fördjupade utredningen är gjort?

Svar från Robert Olesen (S):

Socialdemokraterna har under de senaste tre åren träffat invånare, medarbetare, organisationer och partimedlemmar för diskussion i frågan. Vi har läst handlingar och bjudit in olika sakkunniga till våra gruppmöten. Vi har med andra ord verkligen försökt sätta oss in i frågan från alla perspektiv. För oss är det uppenbart att det skulle ta lång tid och vara komplicerat att bygga om på nuvarande plats. Det kommer orsaka många störningar för patienter och medarbetare. Det behöver vi inte fler utredningar för att konstatera. Det är ett av de största skälen till att vi är redo att gå vidare med byggnation på annan plats och känner oss trygga med att fatta beslut om att bygga nytt sjukhus i Räppe – det kommer ge bäst resultat på helheten.

Är allt med i budgeten? Ni ska bygga ut nordleden, pendeltåg med mera. Hur mycket kommer det kosta?

Svar från Robert Olesen (S):

Det korta svaret är nej - allt är inte med men det mesta finns det beräkningar på. Infrastrukturdelarna ligger i det som benämns som länstransportplan och nationell plan för infrastruktur. Dessa har lite olika karaktär för finansiering och medfinansiering.

Framtida kollektivtrafikutbyggnad finns till viss del räknat på, främst busstrafik, men inte fullt ut när det gäller tåg. Detta är sådant som måste tas beslut om i framtida budgetar för trafiknämnden bland annat.

En fråga som är viktigare än nytt sjukhus eller inte. Hur ska ni säkra personalfrågan, så att personalen som är kvar faktiskt ska fortsätta vara det? Och hur ska ni locka tillbaka de medarbetare som flyttat på sig? Utan att den frågan är löst så kommer luftslott att byggas, oavsett var detta ska finnas.

Svar från Sven Sunesson (C):

Oavsett hur vi agerar vet vi att det kommer att vara skarp konkurrens om personalen i framtiden och vi kommer inte att kunna rekrytera lika många som slutar. Sveriges befolkning i arbetsför ålder minskar.

Vi satsar stort på utbildning av undersköterskor (tillsammans med kommunerna via ”Vård och omsorgscollege).

På sjuksköterskor – Särskild utbildning i Ljungby och ökat intag i Växjö via Linnéuniversitetet.

På specialistssk och barnmorskor – vi betalar vidareutbildningen för sjuksköterskor.

På läkare – vi har ökat antalet utbildningsplatser under många år för att utbilda läkare med olika inriktning.

Vi satsar på bra löneutveckling.

Vi har ingen hög personalomsättning idag och hoppas att vi slipper det i fortsättningen också. Arbetsmiljön är där en jätteviktig uppgift.

Alternativet avseende CLV har utretts under 3 månader. Detta måste anses vara bristfälligt i jämförelse med den långa tiden för ”Räppe”-alternativet. Varför har man inte lagt mer tid och resurser på denna utredning?

Svar från Mikael Johansson (M):

CLV fick ju alla de utredningar som gjorts av projektkontoret innan de tre månaderna startade. Alla dimensioneringar, tekniska standarder, alla samtal med verksamheten o.s.v. var redan klara. Dessutom har Räppe varit utdraget och tagit lång tid eftersom vi var tvungna att ta fram en detaljplan, det är tid och resurser har lagts i stora delar. Sedan är det naturligtvis mycket arbete kvar oavsett vilket alternativ vi väljer.

Vilka övriga större investeringar finns inom regionen i närtid? Hur resonerar ni kring Ljungby lasarett? och vilken kostnad diskuteras här?

Svar från Yngve Filipsson (L):

 • Räppe kostar 8 miljarder.
 • En klokare variant av CLV kan kosta ca 4 miljarder.
 • Tillbyggnaden i Ljungby beräknas till 1,3 miljarder.
 • Beslutade investeringar på Sankt Sigfridsområdet ca 400 miljoner.
 • Till detta kommer bussdepå 213 miljoner, elevhem Ryssby 104 miljoner, ev. trafiklösningar kring Räppe, satsningar på vårdcentraler med mera.
 • Detta ger totalt 10 till 11 kända miljarder i investeringar om man väljer Räppe. Cirka 4 miljarder billigare på CLV. Allt brukar bli dyrare när man kommer igång.
 • Regionen har drygt 1 miljard på banken och ligger i landets skattetopp.

Hur ofta räknar man med att ett färdigt Räppe-alternativ måste anpassas till nya tekniker och verksamheter?

Svar från Mikael Johansson (M):

Alla verksamheter förändras och ställer nya krav på lokalerna. Det är därför vi bygger utifrån ett tänk där lokaler enkelt kan anpassas utifrån olika behov. Det är höga våningshöjder och verksamheter placeras så att olika delar kan växa och krympa utifrån behov.

Ett nytt sjukhus låter dyrt! Med tanke på klimatet undrar jag om det är så klokt att bygga ett helt nytt sjukhus på ett ställe där man måste planera för ny logistik (bara planeringen låter dyrt)? Vet ni verkligen hur mycket det kommer att kosta? I slutändan varför ett nytt sjukhus om det sedan inte finns pengar för själva vården?

Svar från Eva-Britt Svensson (V):

Ur klimatperspektiv är det som regel viktigast att använda det som redan är byggt. Det talar för CLV-alternativet.

Även det ekonomiska perspektivet talar för CLV-alternativet då en kan börja med etapp 1 och därefter ta beslut om fortsättning beroende på ekonomi och vilka behov som bedöms då.

Även den tekniska utvecklingen inom vården sker snabbt och är föränderlig och då kan det vara klokt att bygga etappvis för att bättre kunna bedöma behov och förutsättningar.

Varför inte satsa pengarna på de som arbetar i vården? Då blir det lättare att få tag på kunnig personal!

Svar från Melena Jönsson (SD):

Vi satsar mycket på vår personal. De är mycket viktiga. Utan personal står vi och faller.

Tyvärr är det svårt att rekrytera utbildad vårdpersonal i hela landet, särskilt vissa grupper. Men det kan säkerligen underlätta om de får börja på ett nytt och modernt sjukhus. Det hade säkert blivit än mer svårt att behålla och nyanställa till en byggarbetsplats de närmaste 30 åren.

Varför inte renovera? Så dåligt skick är det inte. Och det ligger ju så fint vid Växjösjön! (Har själv arbetat där.) Jag tror att det är en stor fördel att ha centralt beläget sjukhus! Bra för vårt centrum!

Svar från Melena Jönsson (SD):

Dagens och framtidens sjukvård kräver mer teknik som tar mycket plats. Så att renovera CLV räcker inte. Det har med takhöjder och flöden att göra. Det måste rivas och sedan byggas nytt. Det såg vi tydligt vid studiebesök på nybyggda operationssalar mot CLV:s operationssalar.

Att ha ett centralt läge kan vara positivt men har många nackdelar också. Det är svårt att köra genom Växjö vid rusningstrafik för ambulans men även andra privata transporter som kan ha bråttom till sjukhuset.

Bra för centrum, ja givetvis är det många lasarettsbesökare som besöker centrum när de ändå är i staden. Men där har nog redan stormarknaderna tagit lite kål på city tillsammans med svårt och dyrt att parkera.

Det nämndes i förbifarten något om "tågstopp" vid nya sjukhuset. Hur är det tänkt att det ska fungera i praktiken, hur många tåg ska i så fall stanna där jämfört med vid Växjö C? Kan ni styra det?

Hur tänker ni överlag kring kollektivtrafik? Idag går alla vägar/linjer till Växjö C, att ta sig till Räppe innebär sannolikt ofta ett byte - vad innebär det för önskemål om till exempel minskad biltrafik framöver om det blir krångligt att ta sig till sjukhuset (både för personal och patienter)?

Generellt verkar mycket förutsättas hända som vi redan väntat på väldigt länge. Dubbelspår, hur blir det med det om vi ska höghastighetståg etc etc?

Svar från Sven Sunesson (C):

Tågstopp Räppe planeras. Där kommer Krösatågen att stanna. Planen är tre stopp i timmen från vardera hållet. Betyder förmodligen att tågen från Värnamo, Nässjö och Älmhult stannar där, liksom tågen från Emmaboda och de från Växjö. Byte blir det för den som väljer annat tåg Öresundståg eller SJ.

Vi planerar för tät stadstrafik till sjukhuset. Tre stadslinjer planeras ha stopp vid sjukhuset och flera regionbusslinjer. Men för en del som åker buss blir det byte vid stationen eller möjligen vid annan plats.

Höghastighetståg har ingen beröring med Räppe eller Växjö.

Ja- eller Nej-fråga. "Tror ni sju förtroendevalda som sitter i "panelen" på den ekonomiska kalkyl som redovisats för att bygga i Räppe?

Svar från Mikael Johansson (M):

Ja självklart, vi tar ju inte fram kalkyler vi inte tror på!

Jag har en fråga till samtliga om alternativet CLV 2.0. Hur går era tankar om Regionens kompetensförsörjning, personalens arbetsmiljö och att vara en attraktiv arbetsgivare när sjukhuset kommer vara en byggarbetsplats i ca 25 år?

Svar från Eva-Britt Svensson (V):

Det är ett problem att bygga om/till i en verksamhet som pågår dygnet runt. Och det verkar tilltalande att det underlättar att behålla personal och rekrytera personal till ett helt nytt sjukhus.

Å andra sidan måste vi i beräkningarna ta med ekonomin. Vi har ett strukturellt underskott redan före beslut om nytt sjukhus och vi är djupt oroade över vilka förutsättningar vi kommer att ha med Räppe-alternativet för att ha råd att satsa på vården, kompetensutveckling och vårdpersonalen.

Vi tror att vara en attraktiv arbetsgivare beror på mycket annat än lokalerna – bl. a utökad delaktighet och möjlighet för personalen att mycket mer styra verksamheten, arbetsmiljö, m.m.

Jag har en fråga till samtliga om alternativet CLV 2.0. Hur går era tankar om patientsäkerheten och de kritiska samband som finns?

Svar från Yngve Filipsson (L):

Patientens vård och säkerhet har alltid högsta prioritet i alla lägen och oberoende av plats. De kritiska sambanden bedöms bäst av professionen som har kunskaperna.

Senast uppdaterad: 23 februari 2022