Frågor & svar - nytt sjukhus i Växjö

Här kan du ta del av frågor och svar gällande ett nytt sjukhus i Växjö.

Frågor och svar

Är det beslutat att Region Kronoberg ska bygga ett
helt nytt sjukhus i Växjö?

Nej. Regionen har genomfört en förstudie som jämfört alternativet att bygga ett nytt sjukhus med att renovera och bygga om nuvarande sjukhus. Utifrån den fattade en enig politisk ledning ett inriktningsbeslut den 29 maj 2019 som innebär att regionen ska planera för att bygga ett nytt sjukhus. Definitivt beslut kommer att fattas av regionfullmäktige 2022.  

Var kan jag ta del av förstudien?

Förstudien hittas på våra sidor om nytt akutsjukhus i Växjö.

Varför bygga ett nytt sjukhus istället för att renovera nuvarande sjukhus?

- Befolkningsökning, vårdutveckling, förändrade vårdbehov och arbetssätt kräver andra lokaler. Det nuvarande sjukhuset i Växjö har funnits sedan 1879. Lokalerna har byggts om och till i flera omgångar under årens lopp och är i stort behov av renovering.


Att anpassa sjukhuset till framtidens behov skulle innebära betydande om- och tillbyggnationer av sjukhuset de närmaste 30 till 40 åren. Det skulle medföra stora investeringar och även vara påfrestande för patienter, besökare och alla verksamheter på sjukhuset. Förutom störningar från pågående byggarbeten skulle det innebära omfattande flyttrokader inom sjukhusområdet under väldigt lång tid framöver.


Mot denna bakgrund valde regionen att undersöka möjligheterna att istället bygga ett helt nytt sjukhus. På uppdrag från regionens politiska ledning genomfördes en förstudie där alternativet att bygga ett nytt sjukhus jämförs med alternativet att renovera och bygga om nuvarande sjukhus. Resultatet visade att kostnaden för de båda alternativen blev ungefär desamma.


I jämförelsen sågs flera fördelar med att bygga ett nytt sjukhus, bland annat att:

 • förutsättningarna blir optimala för att utveckla sjukhusvården nu och över tid – utgår från behoven och möter utvecklingen utan att begränsas av befintligt läge eller nuvarande lokaler. 
 • ett nytt sjukhus skulle kunna vara på plats redan inom en tioårsperiod.
 • behålla en god vård- och arbetsmiljö under byggperioden
 • förbättra tillgängligheten till sjukhuset för ambulansen och besökare.
 • bygga mer hållbart bland annat genom att använda ytor mer effektivt och sänka driftskostnaderna.
 • Att bygga nytt sjukhus placerat utanför tätorten i närheten av större trafikleder kommer under byggskedet att avsevärt förenkla transporter, kranplacering och arbetsplatsetablering jämfört med att fortsätta renovera, bygga om, riva och bygga nya byggnader inom nuvarande CLV tomt.
 • Det finns även stora vinster att göra i form av bättre inomhusmiljö kopplat till möjligheten att vid nyproduktion optimera ventilation och luftflöden. Detta ger stora positiva effekter gällande vårdhygieniska aspekter med rätt lufttryck och effektiva filtersystem.
 • Nuvarande lokaler och läge medför stora begränsningar i byggarbetet. Till exempel finns det få möjligheter att använda provisoriska lokaler under byggperioden, vilket kommer att kräva omfattande flyttrokader inom sjukhuset.
 • Vid planering och anläggande av ett nytt sjukhusområde ges möjlighet till en mer utvecklad och genomtänkt miljö som bidrar till att stödja en hälsofrämjande utemiljö

Varför kan ett nytt sjukhus vara aktuellt nu, bara för några år sedan ansågs det inte vara aktuellt?

Idag finns en gedigen fastighetsutvecklingsplan för Centrallasarettet Växjö som har gett mer kunskap. Förutom att tydliggöra behovet av omfattande om- och tillbyggnationer av nuvarande lokaler till stora kostnader, så ger fastighetsutvecklingsplanen också en tydlig bild av komplexiteten.

Varför anpassas inte Centrallasarettet Växjös befintliga lokaler till framtidens vårdbehov?

Centrallasarettet Växjö började byggas år 1879. Lokalerna har sedan renoverats och anpassats under årens lopp, men är idag inte rustade att möta de behov och krav vi ser framöver.

Sjukhusets befintliga lokaler och placering i stadskärnan begränsar också möjligheterna att expandera och utveckla verksamheten över tid.

Varför vill ni placera sjukhuset väster om Växjö när det finns ett sjukhus i Ljungby?

När vi utgått från samtliga invånares körtid till ett eventuellt sjukhus så hamnar vi strax väster om stadskärnan, ungefär i Räppe där tomten ligger. Där är körtiden som lägst med hänsyn tagen till alla invånare i Kronoberg.

En annan anledning är att en placering väster om stadskärnan underlättar transporter mellan våra två sjukhus, vilket är gynnar både verksamhet, personal och patienter.

Hur påverkas Lasarettet Ljungby?

Pågående ombyggnation av vårdavdelningar och beslutet att bygga nya lokaler för akuten, ambulans, jourläkarcentral, röntgen, operation och sterilcentral, fortgår som planerat.

Verksamheter har redan flyttats från sjukhuset i Ljungby till Växjö. Är planen att fler verksamheter ska förflyttas från Ljungby till det nya sjukhuset ?

Nej. Uppdraget har varit att tittat på nuvarande verksamheter på CLV. Historiskt sett har viss verksamhet flyttat mellan båda sjukhusen.

Kommer det att genomföras några förändringar på nuvarande sjukhus fram tills att det nya sjukhuset är klart?

Under planeringsarbetet och en eventuell byggperiod kommer det att genomföras en del nödvändiga förändringar på nuvarande sjukhus.

Ska även regionadministrationen vara placerad vid sjukhuset?

Inte enligt nuvarande resonemang.

Kommer ett eventuellt nytt sjukhus att ha helt ny utrustning eller kommer utrustning att tas med från Centrallasarettet Växjö (CLV)?

En investering kommer att göras på cirka 600 mnkr i ny utrustning, men även medicinteknisk utrustning för omkring 300 mnkr kommer att tas med från nuvarande sjukhus.

Hur blir det med Alwex – ska de finnas kvar i området?

Samrådsförslaget möjliggör för Alwex att ligga kvar inom området.

Vad händer med Räppe GOIFs lokaler och gamla Wessels/Holmgrens bil?

Region Kronoberg kommer att riva befintliga klubb- och handelslokaler under 2021.

Växjö kommun har i sin tur skrivit avtal med Räppe GOIF vilket innebär att en ny idrottsplats byggs öster om riksväg 23 norr om Pär Lagerkvists skola. Idrottsplatsen kommer att ägas och förvaltas av det kommunala fastighetsbolaget Vöfab.

Anläggningen kommer att bestå av två så kallade 11-mannaplaner och en mindre, en så kallad 7-mannaplan samt ett klubbhus. Klubbhuset kommer att innehålla sex omklädningsrum, ett förråd och en kiosk. Tidsplanen är att allt står klart när fotbollssäsongen kör igång i april 2022.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan bestämmer vad som får byggas och vad platsen ska användas till. Detaljplanen bildar grund för kommande bygglovsprocess och är därför ett juridiskt bindande dokument. Detaljplanprocessen regleras av Plan- och bygglagen.

Vad ska detaljplanen pröva?

Detaljplanen ska redovisa allmänna platser, kvartersmark och vattenområden och gränserna för dessa.

Vad är kommunens ansvar och vad är regionens ansvar i det här projektet?

Regionen ansvarar för att bestämma innehållet i det nya sjukhuset och i de administrativa lokaler som behövs. Vi ska också visa hur transporter till och från samt inom den framtida sjukhustomten ska fungera.

Växjö kommun prövar om dessa lösningar är lämpliga enligt plan- och bygglagen. Det kan innebära att Region Kronoberg måste anpassa sina lösningar på ett sådant sätt att de negativa konsekvenserna blir så få som möjligt.

Vad bestäms i en detaljplan och vad bestäms i ett bygglov?

Detaljplanen lägger fast ytorna för allmän platsmark (kommunalt ägda gator, park- och naturmark) och kvartersmark (kvarter för bebyggelse) samt för vattenområden om det är aktuellt.

I bygglovet prövas byggnadstekniska aspekter enligt gällande byggregler och om bygglovet ryms inom de ramar som detaljplanen satt upp.

Hur kan detaljplanen påverka byggplanerna?

Detaljplanen bestämmer till exempel hur stor del av marken som får bebyggas och hur hög byggnaden får bli. Detaljplanen bestämmer också hur nära allmän gata, vatten eller natur- och parkmark som bebyggelse får läggas.

Hur och vad kan man som invånare påverka?

Som invånare och sakägare (om den egna fastigheten direkt berörs av detaljplanen) har man rätt att lämna sina synpunkter under två skeden i processen; samråd och granskning. Växjö kommun är skyldiga att redovisa om och hur man tillmötesgått de synpunkter som skickas in.

Var kan jag hitta mer information om detaljplanen och arbetet runt den? 

Information om projektet Nytt akutsjukhus på region Kronobergs webb.

Information om detaljplaneförslaget finns på Växjö kommuns webb

Hur samarbetar kommun och region i arbetet med detaljplanen?

Det finns en gemensam projektgrupp som hanterar allt som har med detaljplanen att göra. Till denna finns en särskild arbetsgrupp för trafik och infrastruktur där även Trafikverket medverkar.

Det finns också en arbetsgrupp för tekniska system såsom fjärrvärme, vatten och avlopp, el och fiber.

De bilder som visas på sjukhuset och kringbyggnaderna i detaljplanen är det så det kommer att se ut/bli?

Nej. Illustrationen har som syfte att visa en möjlig lösning för placering av sjukhusbyggnad samt transportflöden till och inom tomten. Den slutliga dispositionen av sjukhustomten kommer inte att läggas fast förrän i bygglovsansökan.

När fattas beslut och av vilka?

Det är Växjö kommuns kommunfullmäktige som godkänner detaljplanen. Detta beräknas ske i november 2021. Det tar sedan cirka 3 veckor innan den får så kallad laga kraft. Under denna tid kan sakägare överklaga detaljplanen till mark- och miljödomstolen.

Hur ser tidplanen ut för beslut om detaljplanen?

Ett första förslag till detaljplan (samrådsförslag) kommer att gå ut på samråd i vecka 38–43.

Ett justerat förslag (granskningsförslag) går ut på granskning i april 2021.

Därefter färdigställs detaljplanen till en antagandehandling som beslutas politiskt av byggnadsnämnd, kommunstyrelse och sist av kommunfullmäktige.

Vad beräknas ett nytt sjukhus kosta?

Innan vi har alla strategiska beslut på plats är osäkerheten för stor för att ge ett svar.

Vad ingick i den kostnadskalkylen som gjordes i förstudien inför inriktningsbeslutet att bygga ett nytt sjukhus?

Den ekonomiska jämförelsen beskrev:

 • Underhållskostnader
 • Mediakostnader (byggnad, MT och övrig utrustning, IT)
 • Avskrivningar
 • Räntekostnader
 • Engångskostnader (rivning, provisoriekostnader, försäljning)

Hur säkerställer ni kostnadskalkylerna?

Genom att hålla fullt fokus på kostnader och ekonomi från start till mål. De senaste åren har det byggts sjukhusbyggnader i stor omfattning både i Sverige och i våra grannländer. Genom dessa erfarenheter, tillsammans med egna, så känner vi oss trygga i de kalkyler som gjorts i detta tidiga skede.

Vad slutsumman landar på beror i väldigt hög grad på det nya sjukhusets innehåll, vilket kommer fastställas i det kommande planeringsarbetet. När väl planeringsarbetet övergår i byggproduktion gäller det att vi är noga med att hålla oss till planen.

Hur ska ni finansiera ett nytt sjukhus på ett ansvarsfullt sätt?

Vi kommer att ha ett tydligt fokus på ekonomin genom hela processen. Oavsett om vi valt att bygga nytt eller inte så kommer vi att behöva investera för framtiden, vilket kostar och vi kommer att behöva låna.

Finns det pengar avsatt för bygget?

Det finns en budget för fastighetsutveckling varje år, men vi kommer även att behöva låna.

Hur stor är budgeten som avsätts för sjukhusbygget?

Budgeten fastställs år för år genom politiskt beslut. Årets budget är på omkring 650 mnkr.

Innebär investeringskostnaderna i ett nytt sjukhus att utveckling av vård och behandling får stå tillbaka framöver?

Nej. Vi kommer att behöva göra investeringar för att kunna möta framtidens vårdbehov. De satsningar vi gör är snarare förutsättningar för att utveckling och behandling inte ska behöva stå tillbaka.

Innebär investeringskostnaderna i ett nytt sjukhus att satsningar på andra sjukvårdsverksamheter i regionen får stå tillbaka?

Nej, det ska inte tränga undan andra viktiga investeringar.

Varför vill ni bygga ett nytt sjukhus när ekonomin redan är ansträngd?

Det hade så klart varit bättre om vi hade haft en bra ekonomi, men vi kommer att behöva göra investeringar för att möta framtidens vårdbehov, oavsett om vi hade valt att bygga nytt sjukhus eller inte.

Att renovera och bygga till nuvarande sjukhus hade kostat minst lika mycket, och kostnaden hade dessutom blivit högre inledningsvis.

Om ekonomin är ansträngd, kan vi inte bara låta CLV vara som det är?

Nuvarande lokaler är i behov av fler nödvändiga renoveringar för att vi ska kunna fortsätta bedriva en god och säker vård. Det hade inte varit möjligt att skjuta det på framtiden.

Hur påverkas patienterna under byggperioden?

Om det byggs ett helt nytt sjukhus kommer inte patienter och närstående att påverkas alls, vilket är en av de stora fördelarna. Om byggplanerna för nuvarande sjukhus genomförs kommer byggarbetet vara påtagligt för både patienter och medarbetare under många år framöver.

Hur påverkas jag som bor och/eller arbetar i området?

Byggperioden kan så klart bitvis innebära moment som kan uppfattas som störande. Att visa hänsyn till och ha en god dialog med boende i närheten kommer att vara viktig under hela byggperioden.

På vilket sätt underlättas det för patienter och besökare att ta sig till och från det nya sjukhuset?

Anpassningar kommer att göras i kollektivtrafiken. Ett nära samarbete fortsätter med Växjö kommun gällande stads- och trafikutveckling för att göra det enkelt att ta sig till och från sjukhuset, till exempel med cykel, buss eller bil.

En av anledningarna till att platsen blev i Räppe är närheten till järnvägen och riksvägarna 23 och 25.

Vilken dialog kommer ske med närboende i området med tanke på buller/störningar/ökad trafik?

Det finns en stor respekt för att det kommer att påverka de som bor och arbetar nära. Ambitionen är att ha en så öppen kommunikation som möjlighet under processens gång, både med boende i närområdet och med kronobergarna generellt.

Hur kan man vara delaktig?

Det nya sjukhuset ska vara ett sjukhus som är till för dig som är patient och invånare. Det ska också vara en god arbetsplats för dig som arbetar hos oss.

Dina tankar och idéer är därför avgörande för att Växjös nya sjukhus ska bli det bästa. Vi kommer att göra vårt yttersta för att skapa goda möjligheter för dig att bidra och följa arbetet. Bland annat genom olika mötesforum och via vår webbplats.

Hur påverkas medarbetarna under byggperioden?

Våra medarbetare kommer att vara viktiga i planeringsarbetet. Men i övrigt så kommer de inte att påverkas mycket under byggperioden då arbetet ju utförs på tomten i Räppe i så fall och inte på dagens sjukhusområde.

På vilket sätt underlättas det för medarbetare att ta sig till och från det nya sjukhuset?

Anpassningar kommer att göras i kollektivtrafiken. Ett nära samarbete fortsätter med Växjö kommun gällande stads- ch trafikutveckling för att göra det enkelt att ta sig till och från sjukhuset, som gående men även till exempel  med cykel, buss och bil.

En av anledningarna till att platsen blev i Räppe är närheten till järnvägen och riksvägarna 23 och 25.

Kommer ett nytt sjukhus möjliggöra nya arbetssätt och annan bemanning?

Ett nytt sjukhus kräver och möjliggör nya arbetssätt. Med nya moderna lokaler och den digitala utvecklingen som sker blir det bättre möjligheter att förändra arbetssätt för att kunna möta kompetensutmaningarna framöver.

Enligt prognos kommer det att saknas omkring 600 medarbetare år 2026.

Vad är nära vård?

Hälso- och sjukvården i Kronoberg, och nationellt, genomgår just nu en omställning till vad som kallas nära vård. Sammanfattat innebär omställningen att mer hälso- och sjukvård ska erbjudas utanför sjukhusen i öppna och mer flexibla vårdformer utifrån individens behov.

Tillsammans ska vi flytta vården närmare individen, relationellt och i vår tillgänglighet.  

Nära vård och den omställning som pågår

Påverkar det bygget av ett nytt akutsjukhus?

Ja. Ett nytt akutsjukhus är en del i utvecklingen mot den nära vården. Hur hälso- och sjukvård ska bedrivas i framtiden påverkar vad det nya sjukhuset ska erbjuda och hur.

När kan ett nytt sjukhus vara klart?

Preliminärt skulle ett nytt sjukhus kunna vara på plats år 2028.

När kan bygget starta?

Enligt beräkning ska bygget kunna börja våren 2022.

Hur högt och stort kommer sjukhuset att bli?

Regionfullmäktiges uppdrag är att säkerställa möjligheten för en sjukhusbyggnad på 105 000 m2 men med möjlighet till utbyggnad.

I samrådsförslaget föreslås en byggnadshöjd på cirka 40 meter vilket motsvarar 8 våningar

Hur kommer sjukhuset att se ut?

Detaljplanen reglerar sjukhusets placering på tomten samt volym och höjd men inte dess gestaltning. Denna fråga hanteras i bygglovsprocessen.

Ska sjukhuset byggas i etapper?

Vi driftsätter inte i etapper utan allt kommer att flyttas in samtidigt.

Vilka utbyggnadsmöjligheter finns?

Inriktningsbeslutet är på 105 000 kvm, tomtens möjligheter ger 200 000 kvm.

Hur kan en fast yta presenteras för ett nytt sjukhus när det ännu inte är bestämt vad som ska ingå, dvs vad utvecklingen mot nära vård kommer att innebära?

Utgångspunkten har varit nuvarande verksamhet på clv och de tydliga effektiviseringsmöjligheter som finns. Det finns en tillräckligt god bild av framtida behov.

Större delen av den verksamhet som bedrivs inom slutenvården kommer även att behövas i framtiden. Till exempel operation, akut verksamhet och förlossningsverksamhet kommer att fortsättas bedrivas.

En viktig faktor om ett nytt sjukhus byggs är att lokalerna ska vara flexibla så att verksamheten på ett bra sätt kan anpassas efter behoven över tid.

Kommer ett nytt sjukhus innebära att verksamheten utökas/kommer det att erbjudas mer?

Uppdraget innebär inte att utöka verksamheten. Men med ett nytt sjukhus och en större tomt är vi bättre rustade att möta den utveckling som sker.

Finns det ett miljöperspektiv i planeringen?

Det är ett tydligt miljöfokus redan idag och miljöaspekterna kommer att vara en viktig del även i den fortsatta planeringen.

Kommer ni ha en landningsplats för helikopter?

Vår målsättning är att det ska finnas en platta. Men innan dess måste utredningar utföras.

Hur ser genomförandeplanen ut för det nya sjukhuset?

Projektet genomförs i följande fem faser:

 • Analysfas – av nuvarande och framtida vårdbehov och av förutsättningarna att bygga sjukhuset (t ex. markförhållande, byggtekniskt och trafik)
 • Målbildsfas – vilken roll sjukhuset ska ha i den nära vården, vad sjukhuset ska erbjuda.
 • Designfas – utformningen av sjukhuset, flöden och vårdinnehåll
 • Byggfas
 • Driftsfas – inflyttning och start av verksamheter

Parallellt pågår ett omfattande planeringsarbete.

Var är det tänkt att det nya sjukhuset ska ligga?

I stadsdelen Räppe i västra delen av Växjö tätort, cirka 9 minuter med bil från Centrallasarett i Växjö.

Har ni köpt tomten?

Ja, Region Kronoberg har köpt tomten.

Hur mycket kostade tomten?

Strax över 100 miljoner

Vem köptes tomten av?

Växjö kommun och en privat aktör.

Hur stor är tomten?

Den är 15 hektar, vilket är ungefär dubbelt så stort som nuvarande sjukhustomt.

Varför är Räppe den bästa platsen för ett nytt akutsjukhus?

Av sex alternativa platser i Växjö valdes Räppe då området uppfyller alla de lokaliseringskriterier som satts upp. Området bedöms genom sin storlek och läge som lämpligt för en ny sjukhusetablering.

Varför just den tomten? Vad är fördelarna med den tomten framför de andra tomtalternativ som värderats?

Vi har utgått från ett antal kriterier som vi anser vara viktiga när vi värderat olika tomtalternativ, till exempel tillgång till mellan 12 och 15 hektar mark, närhet till stora vägar och till spårbunden trafik samt möjlighet att kunna påbörja byggarbete inom 3 till 4 år. Denna tomt var det alternativ som uppfyllde kriterierna bäst.

Varför valdes en tomt som är dubbelt så stor som nuvarande sjukhustomt? Finns det planer på en utveckling mot ett länssjukhus?

Nej. Det är omöjligt att helt förutspå framtidens behov. Därför behövs flexibla förutsättningar.

Till exempel ska inte samma läge uppstå som vi har med nuvarande sjukhusplacering, där tomten starkt begränsar möjligheter att utveckla och expandera.

Vad finns på tomten idag?

På platsen finns idag en fotbollsplan (Räppe-vallen, Växjö GoIF), samt en före detta stärkelsefabrik och en före detta butikslokal. 

Vad händer med fotbollsplanen som finns på tomten ni köpt?

Ersätts med nya som placeras mellan sjön och Bergsnäsvägen.

Har marken undersökts så att den håller för ett sjukhus?

Inledningsvis tog vi del av de geoundersökningar som fanns. Därefter har mer omfattande markundersökningar genomförts som säkerställt att kunna bygga på ett tryggt och säkert sätt.

När får ni tillgång till tomten?

Januari 2022.

Har ni sålt nuvarande sjukhustomt?

Nej

Vad gör ni med tomten om beslutet blir att inte bygga ett nytt sjukhus?

Det bestäms när beslut om nytt sjukhus tas.

Hur mycket trafik kommer ett nytt sjukhus att generera?

För att kunna beräkna vad det nya sjukhuset kommer innebära för trafikflöden i område så har vi utgått från transportbehovet på dagens lasarettsområde i Växjö centrum vilket är cirka 6 100 personer fördelat på personal, gods, patienter och besökande. Dessa siffror har sedan räknats upp för att möta upp de förutsättningar som gäller på den nya tomten.

Siffror har sedan bakats in i Växjö kommuns övergripande prognosverktyg för trafikprognosen för Växjö stad 2040.

Hur mycket kommer det att bullra och hur skyddas befintlig bebyggelse?

Den bullerutredning som gjorts visar att det idag finns enskilda områden som ligger över gällande riktvärden. Trafik till och från det nya sjukhuset kommer att påverka detta till viss del.

Detaljplanen föreskriver att de bostadshus som idag utsätts eller riskerar att utsättas för bullernivåer över gällande riktvärden ska skyddas via olika typer av bullerdämpande åtgärder, till exempel vallar och plank.

Bullerutredning Rimfrosten 1 inklusive kartor, öppnas i PDF

Hur ska korsningen Stora Räppevägen/rv 23 utformas?

Riksväg 23 är en så kallad prioriterad väg i det nationella vägsystemet. Det innebär att Trafikverket ställer krav på att en planskild anslutning mellan det statliga vägnätet (riksväg 23) och det kommunala vägnätet (Stora Räppevägen och Bergsnäsvägen).

För att bygga en sådan trafikplats krävs en antagen vägplan. Det är en process som regleras enlig väglagen och inte genom en detaljplan. Just nu pågår en så kallad åtgärdsvalsstudie.

Denna kommer att ge svar på vilken typ av trafikanläggning som krävs och hur denna bör se ut. Åtgärdsvalsstudien beräknas att bli klar tidigt 2021. Först därefter kan processen med en vägplan påbörjas.

När byggs trafikplatsen?

Trafikplatsen måste vara klar innan sjukhuset står klart. Förutsatt att vägplanen startar under 2021 och får laga kraft under 2024 så bör en ny trafikplats stå klar sent 2026.

 

Var kommer stationen och när byggs den?

Stationen föreslås ligga där Räppe station låg innan. Då det redan finns dubbla järnvägsspår behöver det inte göras en särskild järnvägsplan för stationen.

Byggnationen av stationen och den planskilda korsningen över Kust till kustbanan regleras därmed i detaljplanen. Planeringen påbörjas när åtgärdsvalsstudien är klar.

Målsättningen är att starta entreprenaden under 2027 så att en station kan börja trafikeras i mitten av 2028.

Hur kommer Stora Räppevägen att se ut?

Även detta ska klarläggas inom ramen för åtgärdsvalsstudien. Utformningen kommer att påverkas av vilken typ av trafikplats som väljs. Men det är högst troligt att infarten från Stora Räppevägen till Östra Räppevägen måste flyttas västerut och samordnas med övriga in- och utfarter till Stora Räppevägen. Hur detta ska lösas i detalj kommer att stå klart inför granskningen av detaljplanen våren 2021.

Hur kommer man kunna gå och cykla i området?

Dagens cykeltunnel under riksväg 23 och cykelvägen genom området kommer att ligga kvar ungefär i dagens sträckning.

På både den västra och östra sidan av Heliga å kommer det att byggas ett gångstråk. En ny gång- och cykelbro över Helige å i områdets norra del kommer att förbinda den östra tomten med den västra och den framtida tågstationen.

Hur ska våra barn kunna ta sig säkert till Nya Räppevallen?

Barn och ungdomar kommer att kunna ta sig tryggt till Nya Räppevallen via befintliga gång- och cykeltunnlar under riksväg 23.

Hur kommer region- och stadsbussarna gå?

Det pågår övergripande analyser för detta just nu vilka ska bilda underlag för den kommande upphandlingen av stads- och regionbusstrafiken 2023. Var busshållplatser utanför och inne på själva sjukhustomten ska placeras är inte klart i dagsläget. Målsättningen är att kunna visa mer detaljer i det granskningsförslag till detaljplanen som kommer våren 2021. Tidplanen för region- och stadsbussar kommer i ett senare skede och hanteras inte inom detaljplanen.

Hur kommer transporterna till och från sjukhuset att lösas?

In- och utfart för patienter, besökare och kollektivtrafik kommer att ske via Stora Räppevägen.

Besöksparkeringar kommer att finnas i tomtens södra del. Godstransporter och personaltransporter sker via den nya anslutningen från Bergsnäsvägen via en ny tunnel under riksväg 23 till sjukhustomten.

Servicebyggnader och personalparkering kommer att ligga i tomtens norra del.

Hur kommer ambulansen att gå?

Troligtvis kommer ambulansen att ansluta till den nya trafikplatsen. Den kommer även att kunna köra västerut på Stora Räppevägen

Hur ska byggtrafiken till och från tomten hanteras?

Byggtrafiken kommer primärt att hanteras via Stora Räppevägen men även via den tunnel som kommer att byggas under riksväg 23 och som förbinder Bergsnäsvägen med sjukhustomten

Hur ska ett nytt sjukhus klara en översvämning?

De utredningar som gjorts visar att det finns en översvämningsrisk på tomten väster om Helige å men inte på den östra sidan. Det nya sjukhuset kommer att ligga på den östra tomten. För att kunna möjliggöra bebyggelse även på den västra tomten krävs att ett antal åtgärder vidtas.

Senast uppdaterad: 9 oktober 2020