Styrande principer

Regionfullmäktigen har fattat ett antal beslut som förtydligar byggprojektets uppdrag och ett antal principer för det fortsatta arbetet.

De politiska besluten förtydligar att:

 • ett nytt sjukhus ska byggas i Växjö som ersätter nuvarande Centrallasarett i Växjö.
 • lokalplaneringen ska göras  i samverkan med medarbetare och invånare.
 • den Nära vården, med mer sjukvård utanför sjukhusen på vårdcentraler och i hemmiljö, ska stärkas.
 • transparens ska råda genom hela processen.
 • Ljungby lasarett ska vara kvar och utvecklas.
 • avstämning av byggprocessen ska ske på varje regionfullmäktige.

Viktiga principer i planeringsarbetet

 • Förhindra vårdskador och försvåra smittspridning
 • Stödja att rätt kompetens kan vara på rätt plats i rätt tid
 • Minimera transporter av svårt sjuka patienter
 • Prioritera en- och två-patientrum
 • Stödja patienternas väg genom vården
 • Minimera patient- och personalförflyttningar
 • Patientbehov går före organisationsbehov
 • Lösningar ska ge effektiv logistik
 • Lätt att hitta på sjukhuset för patienter, anhöriga och personal
 • Främja integrering mellan sjukvård, utbildning och klinisk forskning samt underlätta för samverkan med kommuner, universitet och högskolor
 • Hög grad av standardisering i lokalplaneringen
 • Enkelt att byta funktion i lokalerna
 • Attraktiv, säker och läkande miljö
 • Projektet ska ha kostnadskontroll och planera för ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet
 • Byggtekniken ska medföra lång livslängd av fastigheten och miljövänlig teknik ska användas
 • Lösningar ska förenkla framtida justeringar

Senast uppdaterad: 26 maj 2020