Trafik och infrastruktur

Cirka 6 500 personer kommer att besöka sjukhuset varje dag. För att underlätta vistelsen och skapa de bästa förutsättningarna för resande till och från sjukhuset krävs god planering och samarbete mellan olika samhällsbyggande myndigheter. Här kan du ta del av hur vi arbetar med trafik- och infrastrukturfrågor kopplat till det nya sjukhuset.

Kartlägga förutsättningar

I nära samarbete med samhällsaktörer som Växjö kommun, Trafikverket och Länsstyrelsen genomförs en rad olika utredningar som bland annat kartlägger:

  • Omfattning av transporter till och från sjukhuset – ambulanser, serviceresor och godstransporter
  • Hur man kan trafikera med olika färdmedel – cykel, bil, buss och tåg
  • Resvanor
  • Möjliga utryckningsvägar
  • Möjlig trafiklösning för korsningen Stora Räppevägen och riksväg 23
  • Förutsätningar för en eventuell järnvägsstration i Räppe

Ett viktigt arbete framöver kommer också att handla om att skapa goda förutsättningar för handel, service och kultur i anslutning till sjukhusområdet.

Kick off med samhällsbyggare

I oktober och november 2019 hölls två inledande workshops tillsammans med berörda samhällsaktörer för att gemensamt prata om satsningens möjligheter och utmaningar. Totalt deltog 60 personer från Region Kronoberg, Växjö kommunkoncern, Alvesta kommun, Länsstyrelsen, Trafikverket, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Småland Airport samt konsulterna Sweco och ÅF.  

Vid den första workshopen diskuterades frågeställningarna: vilka krav ställer ett nytt sjukhus på sin omgivning och vad innebär ett nytt sjukhus för utvecklingen av staden och regionen?

Den andra workshopen var mer inriktad på specifika trafik- infrastrukturfrågor och vilka utredningar och satsningar som behöver göras framöver.

Några viktiga slutsatser från workshoparna:

  • Ett gott samarbete mellan de olika aktörerna kommer att vara avgörande för att lyckas
  • Hållbara resalternativ (kollektivtrafik, gång- och cykelförbindelser) till det nya sjukhuset måste vara riktigt bra
  • Många infrastruktursatsningar kräver omfattande utredning och planering 

Läs mer om den inledande workshopen

Senast uppdaterad: 27 maj 2020