Vårdinnehåll

Här kan du följa arbetet gällande vårdinnehållet i det nya sjukhuset.

Första kartläggning av vårdbehovet är klar

Parallellt med att projektorganisationen riggas har vi inlett analysfasen som innebär en fördjupad analys av det totala vårdbehovet.

Som första steg har vi kartlagt nuvarande och framtida vårdbehov för primärvård, heldygnsvård och öppen specialistvård. Analysen, som bygger på fakta för tidsperioden 2009 till 2018 och en prognos fram till år 2033,  är nu klar och resultatet visar att behovet av öppenvård ökar medan behovet av heldygnsvård minskar.

 2009-2018Prognos 2033
Antalet vårddagar - 25% - 27%
Besök dagsjukvård + 53% + 92%
Besök övrig mottagning + 24% + 38%
Besök primärvård + 2% + 1.5%

 

Steg två: fördjupad analys

Nästa steg innebär att förtydliga bilden genom fördjupade analyser av:

  • prognos av vårdbehovet per diagnosområde/specialitet
  • utveckling av produktivitet inom vården
  • struktur för framtida vårdnivåer och flöden

Resultatet kommer, tillsammans med inriktningen i utvecklingsstrategin Närmare kronobergaren, att vara viktig input i nästa fas när vi tar fram en gemensam målbild för den nära vården i Kronoberg och det nya akutsjukhuset.

Upphandling av vårdkonsult

Under våren 2020 rekryteras en vårdkonsult som ska vara behjälplig i genomförandet av det fortsatta analys- och utvecklingsarbetet gällande vårdens innehåll.

Workshop om vårdinnehållet

Den 16 januari samlades chefer i sjukhusvården och en del stödfunktioner för att diskutera framtidens sjukhusvård och det nya sjukhuset. Dagen gav flera insikter och perspektiv som blir värdefulla för det fortsatta arbetet.

Läs mer om workshopen

Omställningen till nära vård

Under våren 2020 kommer bilden av vad omställningen till nära vård innebär för Region Kronoberg att konkretiseras. Samtidigt fortsätter arbetet i sjukhusprojektet med stor öppenhet inför vad den nära vården kommer att innebära.

Senast uppdaterad: 9 juni 2020