PTP - Praktisk tjänstgöring för psykologer

Hos oss finns det stora möjligheter att utvecklas vidare i professionen som psykolog. Efter avslutad PTP-tjänst kommer du att ha fördjupad och bred kompetens som är meriterande för andra tjänster.

I Region Kronobergs PTP-program anställs flera PTP-psykologer samtidigt, vilket gör det möjligt att följas åt under utbildningsåret. Vi erbjuder ett gediget PTP-program med stöd från erfarna handledare och studierektorer men också andra professioner såsom läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster med flera. Vi tar emot PTP-psykologer på ett flertal platser inom olika verksamheter i Region Kronberg.

Önskar du fortsätta utvecklas hos oss efter årets slut finns det goda chanser att få fortsätta inom verksamheten som legitimerad psykolog. Region Kronoberg värnar om att ge goda förutsättningar för psykologens och verksamhetens utveckling och är generös med handledning och vidareutbildning. Vi ser fram emot att jobba tillsammans med dig.

Ansökan till PTP-tjänster 2022 är nu stängd.

 • Barn- och ungdomspsykiatrin
 • Familjehälsan
 • Primärvårdsrehab, habiliteringen, rehabkliniken
 •  Rättspsykiatrin
 • Vuxenpsykiatrin
 • Privat vårdcentral

Skicka in din ansökan för PTP-tjänster 2020, www.offentligajobb.se, öppnas i nytt fönster

PTP-programmet innehåller bland annat: 

 • Föreläsningar/utbildning med olika teman.
 • PTP-träffar där bland annat olika reflektioner och diskussioner som rör PTP-tjänsten och psykologyrket kan tas upp i dialogform.
 • Ramträffar där PTP-psykologer, PTP-handledare och studierektor träffas.
 • Studiebesök inom olika verksamheter.
 • Handledarträffar där studierektor och handledare träffas för dialog gällande PTP-innehåll, bedömning av PTP-psykolog med mera.

Syftet med PTP-programmet är bland annat att:

 • Tillhandahålla ett strukturerat, gemensamt och sammanhållet program för PTP-psykologer inom Region Kronoberg. Även PTP-psykologer inom närliggande verksamheter exempelvis kommun, skola och arbetsförmedling erbjuds att delta i programmet.
 • Bidra till att skapa goda förutsättningar för ett gott yrkesmässigt och socialt omhändertagande för alla PTP-psykologer.
 • Ge PTP-psykologerna en möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter, kunskap och reflektioner.
 • Via bland annat gemensamma studiebesök i olika verksamheter får PTP-psykologerna möjlighet att få information om andra arbetsplatser och hur psykologerna arbetar där.
 • Att studierektorn vid behov kan stötta och ge råd till handledare och PTP-psykologer vid eventuella problem.

De här verksamheterna erbjuder PTP-tjänster

Specialistpsykiatrin bedriver länsövergripande specialiserad psykiatrisk vård i Kronobergs län för barn, unga och vuxna. Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv tillsammans med patienten och i samverkan med närstående och andra vårdgivare. En god arbetsmiljö med motiverade och kompetenta medarbetare är en förutsättning för att vi ska lyckas med vårt uppdrag.

Verksamheten är organiserad i specialiserade enheter där medarbetarna arbetar utifrån integrerade team, öppenvård och heldygnsvård, vilka följer patienten i hela vårdkedjan. Två exempel på enheter är allmänpsykiatrin och psykosmottagningen;

Allmänpsykiatrin utgör den största arbetsplatsen för psykologer i regionen. På våra allmänpsykiatriska enheter har vi mottagning både i Växjö och Ljungby. Allmänpsykiatrin i Ljungby är en öppenvårdsmottagning vars uppdrag är att bedriva specialistpsykiatri främst för patienter med recidiverande depressioner, bipolär sjukdom, personlighetsstörning, komplicerade ångesttillstånd, neuropsykiatrisk problematik samt patienter med suicidrisk.

Psykosmottagningen arbetar efter ett utarbetat vårdprogram för patienter med psykossjukdom. Uppdraget är att arbeta med bedömning och utredning av patienter med misstänkt psykossjukdom, TOP (tidigt omhändertagande vid psykos), samt behandling och uppföljning av patienter med psykossjukdom och neuropsykiatrisk problematik med specialistpsykiatrisk samsjuklighet med samtidigt psykosgenombrott.

Inom specialistpsykiatrin finns en rad olika terapiinriktningar representerade som t.ex. PDT, KBT och DBT. På mottagningarna bedrivs även kvalificerat utredningsarbete utifrån frågeställning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, personlighetsproblematik samt övrig psykiatrisk differentialdiagnostik. Som PTP-psykolog kommer du att få arbeta med bedömning, utredning och behandling. Utöver detta finns det goda möjligheter att delta och leda psykoedukativa patientgrupper samt att delta i förbättringsprojekt.

Hos oss får du terapi-, utrednings- samt PTP-/yrkesrollshandledning. Utöver detta finns goda möjligheter till stöd från erfarna och kompetenta kollegor.

Habiliteringen vänder sig till personer med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar. Habiliteringen arbetar för att människor med varaktiga funktionsnedsättningar ska ha ett gott liv och ha möjligheter till full delaktighet i samhället.

Tillsammans med patient och närstående utreder vi funktionsförmåga, stärker och understödjer strategier i syfte att överbrygga hinder. Som PTP-psykolog inom habiliteringen finns möjlighet till stor variation i arbetsuppgifter, men också möjlighet till fördjupning. Du får arbeta med både med barn och vuxna. Vi är en mångfacetterad verksamhet med hög kompetensnivå inom kunskapsområden som:

 • Funktionsnedsättning
 • Neuropsykologi
 • Utvecklingspsykologi
 • Barnneurologi
 • Psykoterapi/samtalsbehandling (inriktat mot individer, grupper och familjer)
 • Handledning och konsultation

Psykologens arbetsuppgifter är utredning av neuropsykiatriska tillstånd intellektuell funktionsnedsättning, trafikmedicinska utredningar, utbildning och handledning till nätverk samt behandling i grupp och individuellt. Habiliteringen ingår i PTP-programmet i Region Kronoberg samt använder ett internt introduktionsprogram för PTP-psykologer.

Arbetsuppgifter anpassas efter erfarenhet och blir mer avancerade i takt med din lärandeutveckling. Du som PTP-psykolog kommer att erbjudas handledning i såväl behandling som utredning.

Rehabiliteringskliniken arbetar i tre processområden: hjärnskade-, neuro- och amputations samt smärtprocessen. Psykolog/neuropsykolog inom rehabiliteringskliniken arbetar huvudsakligen med bedömning och stöd- och insiktsorienterad psykologisk behandling, kristerapi samt bedömning vid kognitiv funktionsnedsättning. Inom smärtprocessen är psykologens uppgift att utreda de psykologiska aspekterna av smärta samt utredning av eventuella bakomliggande faktorer. Andra områden är motivation och hinder som finns för ett framgångsrikt förändringsarbete

Rättspsykiatriska regionkliniken är en av Sveriges fem största regionkliniker i Sverige när det gäller rättspsykiatri. Vi bedriver högspecialiserad vård och samverkar med andra vårdgivare. Kliniken vårdar både kvinnor och män och majoriteten av våra patienter är överlämnade av domstol till vård. Vi tar även emot ett mindre antal patienter enligt LPT samt från kriminalvården som är i behov av psykiatrisk utredning, omvårdnad och behandling. På kliniken bedrivs det även patientnära forskning i vår egen forsknings- och utvecklingsverksamhet. Kliniken är indelad i tre block, med tre avdelningar/tvärprofessionella team som samverkar med varandra. I dessa team ingår omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, läkare, psykologer, socionomer, arbetsterapeuter, riskbedömare, fysioterapeuter, behandlingspedagoger m.fl. Psykologens arbetsuppgifter består främst av bedömning, behandling, utredning och handledning. Arbetet är varierande och stimulerande, vilket medför kreativitet och ständigt nya lärdomar.

Som person ska du kunna arbeta såväl självständigt som i team. Arbetet ställer även krav på flexibilitet och säkerhetsmedvetandet. Under ditt PTP-år hos oss kommer du framförallt att få lära känna verksamheten och det rättspsykiatriska fältet. Du har hos oss möjlighet att göra bedömningar och utredning av bland annat kognitiv nivå, neuropsykiatrisk problematik och personlighetssyndrom med tonvikt på differentialdiagnostik. Du kommer även få bedriva psykologisk behandling och terapi samt få chansen att prova på att handleda avdelningspersonal i patientärenden. Under ditt arbete med både utredning och behandling har du möjlighet att få handledning i grupp tillsammans med dina erfarna kollegor och externa handledare med genomförd handledarutbildning. Utöver detta har psykologgruppen även stark koppling till klinikens olika utvecklingsprojekt där du har möjlighet att delta i att förbättra evidensen för rättspsykiatrisk vård. Som psykolog på rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö arbetar du i team och deltar i olika tvärprofessionella möte med andra yrkesgrupper.

Primärvården utgör navet i hälso- och sjukvårdssystemet och arbetar med att ge primär hälso- och sjukvård genom behandling, rådgivning, förebyggande insatser och rehabilitering.

Region Kronoberg satsar på att föra in mer psykologkompetens i primärvården och som ett led i detta arbete finns en stor satsning på PTP-psykologer på vårdcentralerna. Som psykolog i primärvården har du ett varierat arbete som inkluderar bedömning och behandling av psykisk ohälsa, förebyggande arbete såsom utbildningar för patienter, anhöriga eller övrig personal samt även möjlighet till andra insatser. Du ingår i ett team och får möjlighet att arbeta med fler andra professioner, såsom läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och psykosociala resurser.

Som PTP-psykolog kommer du att arbeta med bedömning och behandling av lätt till medelsvår psykisk ohälsa som faller inom ramen för primärvårdens uppdrag. Arbetet består framför allt av individuella insatser, men även andra interventioner så som gruppbehandling, utbildningar och handledning kan bli aktuellt utifrån vårdcentralens behov.

Utöver din veckovisa PTP-handledning erbjuds du metodhandledning i primärvårdsanpassat arbete, exempelvis i fokuserad ACT. Du är också välkommen att delta i träffar tre gånger per termin med hela Region Kronobergs primärvårdspsykologer för kollegial handledning och samtal om professionsfrågor utifrån vårt uppdrag i primärvården.

Familjehälsan ingår i barn- och ungdomskliniken och är samlingsnamnet för verksamheterna mödra- och barnhälsovårdens psykologenhet, (MBHV), centralt barnhälsovårdsteam, barnlogopeder och barn och ungdomshälsan 6–18 år. Samtliga verksamheter arbetar hälsofrämjande genom att erbjuda tidiga och förebyggande insatser till barn och familjer i hela länet. Vi har mottagning i Växjö och Ljungby.

Som psykolog på MBHV-psykologenheten erbjuds du ett stimulerande och omväxlande arbete. Vi arbetar med att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och riktar oss till blivande föräldrar och familjer med barn i förskoleåldrarna (0–6 år). Arbetsuppgifter innefattar psykologisk behandling av blivande och nyblivna föräldrar, föräldrarådgivning, utvecklingsbedömningar av barn, konsultation, handledning
och utbildningsinsatser riktad till mödrahälsovården och barnhälsovården med mera.

Barn och ungdomshälsan är en så kallad ”första-linjen verksamhet” och möter barn och unga 6–18 år med lätt till måttlig psykisk ohälsa samt deras familjer. Arbetet omfattar framförallt bedömning, kartläggning och korttidsbehandling och utförs både individuellt och i grupp. Inom barn- och ungdomshälsan finns det förutom psykolog även tillgång till kurator och sjuksköterska. Vi drar nytta av varandras kompetenser och kan erbjuda ett brett stöd till familjer som behöver stöd. Vi vill och kan göra stor skillnad på kort tid genom att komma in tidigt med rätt insats.

Inom vår klinik kan du göra din PTP-tid inom någon av våra olika delar eller som en kombination med innehåll från de olika delarna. Vi utformar det utifrån verksamhetens behov och förutsättningar med hänsyn till dina önskemål. Oavsett hur innehållet utformas så kan vi erbjuda dig ett stimulerande arbete med kvalificerad handledning. Hos oss anstränger vi oss för att investera i och bevara vår goda arbetsmiljö med mål att främja professionell hållbarhet och trivsel. Vi utgår från vår ledstjärna ”för barnets bästa”.

Kontaktpersoner

Pär Madehall

Studierektor för PTP-programmet

Malin Wigren

Studierektor Psykologprogrammet

Senast uppdaterad: 24 januari 2022