ST, sjukhuskliniker

Tjänstgöringsplatser

Anestesikliniken ingår i kirurgicentrum och är en regiongemensam klinik med verksamhet i både Växjö och Ljungby. Som ST-läkare hos oss har du möjlighet att jobba med huvudsaklig placering i Växjö eller med möjlighet att gör en del av din ST-tjänst i Ljungby.

Anestesikliniken bedriver en bred och mångfacetterad verksamhet med hög personaltäthet i teknikintensiv miljö, i nära samarbete med många andra specialiteter.

Du kommer här att få en bred utbildning i anestesi, av så väl allmän som mer specialiserad karaktär: postoperativ vård, smärtbehandling, allmän och specialiserad intensivvård samt akut omhändertagande, transportmedicin och prehospital vård.

Alla ST-läkare har en handledare med schemalagd tid för handledning. ST-utbildningen följer Socialstyrelsens riktlinjer med deras utbildningsbok som grund. Den teoretiska utbildningen sker delvis på kliniken och därutöver vid regionala utbildningsdagar en gång per månad i Lund.

Utöver interna sidoutbildningar finns externa sidoutbildningar inom thorax-, barn- och neuroanestesi/IVA. Vi arbetar med årligt specialistkollegium som stöd för ST-läkaren och följer vår specialistförenings rekommendationer angående övriga utbildningsmoment. Vi deltar också regelbundet i de SPUR-inspektioner som görs för att granska utbildningskvaliteten på kliniken.

Vill du veta mer om hur det är att vara ST-läkare på anestesikliniken? Kontakta studierektor Fredrik Kullberg eller läkarchef Anders Dynebrink. Du når dem via Region Kronobergs växel: 0470-58 80 00

Välkommen till oss!

ST på barn- och ungdomskliniken i Region Kronoberg

Barn- och ungdomskliniken bedriver verksamhet inom såväl sluten- som öppenvård, och behandlar alla barn- och ungdomsmedicinska tillstånd. Antalet barn i upptagningsområdet är cirka 45 000 och antalet förlossningar omkring 2 500 per år. Öppenvården är fördelad till Växjö och Ljungby, där barnmedicinska mottagningar finns. Slutenvården bedrivs enbart i Växjö och är uppdelad på neonatal intensivvård, där barn från vecka 28+0 kan vårdas och respiratormöjligheter finns, samt en vårdavdelning för barn 0-18 år. Vi tillhandahåller även dagvård, hemsjukvård, neonatal hemsjukvård samt familjehälsan; en enhet med uppdrag att stödja barn med utvecklingsrelaterade problem eller lättare psykisk ohälsa.

Som ST-läkare på barn- och ungdomskliniken kommer du att få en bred barnmedicinsk kompetens. Kliniken tillhandahåller alla utbildningsmoment som krävs för att bli specialist i barn- och ungdomsmedicin. Förutom tjänstgöring på kliniken ingår en obligatorisk sidotjänstgöring på barn- och ungdomspsykiatrin. Om du vill finns det goda möjligheter till sidotjänstgöring på andra kliniker och sjukhus. På kliniken har vi regelbundet internutbildningar och ST-läkare har schemalagd tid för egenstudier och utbildning, för närvarande en eftermiddag i veckan. Klinikens senaste externa SPUR-inspektion av den ST-utbildning vi erbjuder var 2018. Omdömena var genomgående positiva.

Arbets- och utbildningsklimatet är gott och du kommer vara omgiven av erfarna kollegor. Kliniken har 240 anställda, varav 30 läkare, och av dessa är ‪11 ST-läkare. Som ST-läkare på barn- och ungdomskliniken har du under hela din ST en personlig specialist- och handledarutbildad huvudhandledare. ST-utbildningen följer den av barnläkarföreningen framarbetade utbildningsguiden, och du får delta i kurser inom alla fokusområden beskrivna i den.

Varje år ordnas specialistkollegium till stöd för ST-läkaren och för att utvärdera och utveckla klinikens utbildningsinsatser.

Kliniken har jourbemanning dygnet runt hela veckan. Som jourhavande har du alltid en specialistkompetent bakjour i beredskap och vanligen även en neonatolog.

Kliniken har två egna studierektorer, en Överläkare och en ST-läkare.

Röntgenkliniken Region Kronoberg är en regiongemensam klinik med verksamhet både i Växjö och i Ljungby. Som ST-läkare har du dock din placering i antingen Växjö eller Ljungby.

Vi bedriver en bred radiologisk verksamhet och utför cirka 105 000 undersökningar per år varav nästan hälften, 49 procent, är akuta. Vi har en modern maskinpark innehållande bland annat 4 datortomografer, 4 MR-kameror, 3 genomlysningslab samt flera lab för skelettröntgen, lungröntgen och ultraljud. I Växjö bedrivs den nuklearmedicinska verksamheten med en gammakamera och en PET-DT.

Som radiolog är den huvudsakliga arbetsuppgiften bildgranskning men man undersöker även patienter med ultraljud, utför genomlysningsunderökningar och interventioner som till exempel olika typer av drän, biopsier och blockader.

Hos oss får du en bred radiologisk kunskapsbas med möjlighet till fördjupning i något område i slutet av din ST. Kliniken tillhandahåller alla kliniska utbildningsmoment som är obligatoriska för att uppnå specialistkompetens, men 2-3 månaders randning på regionklinik rekommenderas inom neuroradiologi. Gör du din ST i Ljungby är även intern randning i Växjö obligatorisk för att se barnradiologiska fall och nuklearmedicinska undersökningar.

Kliniken har cirka 25 specialister, flertalet handledarutbildade, och i nuläget 6 ST-läkare. Alla underläkare har handledare under hela sin anställning oavsett om man är vik ul eller ST och alla får schemalagd tid för handledning och studietid. Vi har gemensam utbildningsverksamhet med övriga röntgenkliniker i Södra sjukvårdsregionen vilket innebär att gemensamma föreläsningar och seminarier hålls i Lund/Malmö ett antal gånger per år.

Kliniken har dygnet-runt-verksamhet, men på jourtid undersöks bara akuta patienter. Efter klockan 22 sker granskningen av bilderna av svenska radiologer stationerade i Sydney. Beredskap för interventioner finns dock dygnet runt i Växjö. Efter cirka ett år som underläkare får du börja delta i jourverksamheten, i början med nära stöd av bakjour.

Röntgenkliniken är en viktig serviceverksamhet som samarbetar med alla kliniska specialiteter vilket är mycket stimulerande och ger ett varierande arbete. Som radiolog arbetar du nära dina kollegor och vi har ett varmt, öppet arbetsklimat där det är lätt att konsultera en kollega.

Vill du veta mer om vår ST-utbildning kan du läsa mer på länken nedan

Specialisttjänstgöring i medicinsk radiologi Region Kronoberg, pdf, öppnas i nytt fönster

Kvinnokliniken ingår i barn- och kvinnocentrum och bedriver verksamhet inom såväl sluten- som öppenvård. Kliniken har totalt 186 anställda, varav 14 specialister/överläkare och 4 ST-tjänster. Den gynekologiska verksamheten med öppen- och slutenvård, inklusive gynekologisk kirurgi, bedrivs både i Ljungby och i Växjö. BB/förlossningsavdelningen är placerad i Växjö.

Barnmorskemottagningar och ungdomsmottagningar finns på flera orter inom länet.

En ST-tjänst inom gynekologi och obstetrik innefattar allt från gynekologisk öppen- och slutenvård, mödravård, obstetriskt ultraljud och förlossningsvård till gynekologiska operationer.

ST-utbildningen startar med tre månaders gynplacering. Därefter följer placering på förlossningen där ST-läkaren först går med barnmorska i ungefär en månad, därefter med läkare. Sedan varvas gynekologi och obstetrik.

Förutom specialisttjänstgöring inom kliniken ingår sidoutbildning vid kirurgkliniken, neonatalavdelningen och anestesikliniken samt på kvinnokliniken i Lund (i enlighet med avtal i Södra samverkansnämnden). Du får möjlighet att delta i externa kurser anordnade via SFOG och OGU.

Studierektor för ST finns, och du får tid för personlig handledning av utbildad handledare varje månad. Handledarsamtalen genomförs och dokumenteras enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

Infektionskliniken i Växjö är en klinik med ett vänligt och stimulerande arbetsklimat. Vi som arbetar här trivs och upplever stort engagemang inför vår uppgift. På kliniken är vi i dagsläget 7 specialister och 4 ST-läkare.

Infektionsklinikens huvudsakliga uppgift är att ta hand om vuxna patienter med allvarliga infektioner, akuta som kroniska, samt smittsamma sjukdomar. Verksamheten bedrivs via infektionsavdelning, mottagning, konsultverksamhet och dagtid även akutverksamhet. Infektionsavdelningen har 18 vårdplatser (som mål).

På mottagningen utreds och behandlas patienter med akuta och kroniska infektioner och det finns även en vaccinationsmottagning. Patienter som är aktuella på infektionsmottagningen är patienter med HIV, hepatit, immunbrist, tuberkulos, ortopediska infektioner och tropiska infektioner. Dagtid bemannar en av ST-läkarna akutmottagningen där man i första hand bedömer patienter med infektionsproblem, men även internmedicinska patienter. Under kvällar och helger sköts akuta infektionspatienter primärt av medicinjouren, med stöd från infektionsjouren via telefon vid behov.

Helgjour arbetar man tillsammans med erfaren specialist och ansvarar för inneliggande infektionspatienter på avdelningen, AVA och IVA samt bedömning av akuta konsulter. Infektionskliniken bistår även andra kliniker, i Växjö och Ljungby samt öppenvården, i form av konsultverksamhet.

ST-utbildningen börjar med en cirka ett år lång placering på moderkliniken där man arbetar på avdelning, akuten samt att man tidigt får komma in i mottagningsverksamheten. Därefter fortsätter man med sidoplaceringar inom internmedicin, mikrobiologi samt barnmedicin och intensivvård. Infektionsläkarföreningen rekommenderar extern placering på universitetsklinik, detta är dock inte obligatoriskt.

Som ST-läkare har man en personlig handledare och schemalagd tid för egenstudier. Kurser inom ledarskap och medicinsk vetenskap anordnas av regionen. Den teoretiska utbildningen består - utöver egenstudier - av fortlöpande internutbildning, IPULS-granskade kurser, kongresser och seminarier. Samarbete finns även mellan ST-läkarna inom södra regionen för gemensamma utbildningsinsatser i form av utbildningsdagar som arrangeras av ST-läkarna själva.

Inom Region Kronoberg finns en gemensam Kirurgklinik med verksamhet i både Växjö och Ljungby. De flesta medarbetarna har sin huvudsakliga arbetsplats i antingen Växjö eller Ljungby, men det finns samarbete inom alla sektioner på kliniken; Nedre GI, Övre GI, Urologi, Bröst/endokrin och Kärlkirurgi. Totala antalet läkare på kliniken är ca 45 st varav drygt 10 st är utbildningstjänster.

Kirurgkliniken har ansvar för jouromhändertagandet och operativa ingrepp av kirurgiska akutpatienter dygnet runt i såväl Växjö som Ljungby. I Ljungby finns ett samarbete gällande jourverksamhet med ortoped- och kvinnokliniken.

Verksamhetens idé är att bedriva kirurgisk sjukvård med hög kvalitet och med uthållighet, vilket bland annat betyder att verksamhetsledningen prioriterar utbildning och utveckling av medarbetarna. En prioriterad fråga är också att vi följer våra resultat via kvalitetsregister och har dessa som grund för vårt fortlöpande förbättringsarbete.

ST-tjänsterna är upplagda med huvudsaklig placering i Växjö eller Ljungby, men upp till ett års utbyte krävs mellan ST-läkarna på de olika orterna för att alla skall kunna uppfylla målbeskrivningen. Detta utbyte planeras i samråd med studierektorer. Extern randning är ej nödvändigt men möjlighet finns, individuell ST utbildningsplan utarbetas tillsammans med handledare och studierektorer. Vid anställning på Kirurgkliniken utses en handledare som är handledarutbildad. Tillgången på handledarutbildade är god på kliniken.

Första tiden som ST-läkare är jourarbetet i fokus samtidigt finns som stöd ett introduktionsprogram på kliniken. Detta med definition om baskunskaper inom ämnesområdet kirurgi som ska prioriteras samt vilka kurser som är viktigast inledningsvis. Upplägget av ST-tjänsterna varierar mellan de bägge orterna men möjlighet ges till längre placeringar på respektive sektion och ort för att uppfylla målbeskrivningen.

Varje år har vi specialistkollegium för att ge handledare och ST-läkare stöd och feedback. Under utbildningen ges även möjlighet till bråckvecka och gallvecka med intensiv utbildning. Obligatoriska ST kurser prioriteras och möjlighet finns också för en valfri kurs. ST-läkarna får möjlighet att själva prova på handledning som utsedda handledare för AT-läkare.

Det sociala klimatet är bra på kliniken och vi bryr oss om varandra, vilket är viktigt i det krävande, men också mycket intressanta och roliga, arbete som kirurgi är.

Klinisk fysiologi är en diagnostisk medicinsk specialitet som karakteriseras av mätning, analys och bedömning av fysiologiska och patofysiologiska förlopp hos patienter med hjälp av funktions- och bildgivande undersökningsmetoder. Flera olika tekniker används såsom ultraljud, magnetkamera, EKG, tryckmätning och nuklearmedicinska metoder. Fältet spänner över flera olika organ (hjärta, kärl, lungor, njurar, urinvägar med mera) och både vuxna och barn undersöks. Arbetet sker i nära samarbete med remitterande läkare och syftar till ”översätta” tekniska undersökningsfynd till kliniskt relevanta svar.

Vid klinisk fysiologi i Växjö utförs arbetsprov, myokardscintigrafi, MR hjärta, transesofageal och transthorakal ekokardiografi (barn och vuxna), kärlultraljud, njurscintigrafi, spirometri, ergospirometri, vilo-EKG, långtids-EKG och urodynamik. Som ST-läkare får man under handledning lära sig utförande och tolkning av dessa undersökningar. Under en ST i klinisk fysiologi ingår randning på remitterande klinik (ofta kardiologklinik) samt 3 månaders tjänstgöring på universitetssjukhus. Som specialist i klinisk fysiologi kan man grenspecialisera sig inom nuklearmedicin.

Ljungby lasarett är ett akutsjukhus med hög kompetens och hög kvalitet som betjänar cirka 55 000 invånare som bor i västra delen av Kronoberg.

Medicinkliniken är en liten klinik med hög trivsel där vi är mycket måna om våra läkares kompetensutveckling.

Hos oss får du arbeta självständigt under handledning. Eftersom vi är ett litet sjukhus får du ett brett sjukdomspanorama och utvecklas snabbt i din yrkesroll. Vi har ett gott arbetsklimat och du blir snabbt en i gänget. Alla medarbetare ingår i team vilket främjar utbildning och följsamhet till ny evidens och utveckling.

Vi har 31 vårdplatser i internmedicin fördelade på två avdelningar. Därtill bedrivs en omfattande öppenvård (inklusive dialysavdelning) med läkar- och sjuksköterskebemannade mottagningar.

Vi är flera specialister som gärna delar med oss av vår långa erfarenhet inom internmedicin, kardiologi, hematologi, gastroenterologi, njurmedicin, neurologi, endokrinologi med diabetologi, reumatologi och lungmedicin. Vi är just nu 13 specialister och 7 ST-läkare.

Vi är måna om att ligga i framkant och arbetar aktivt med uppföljning av vår verksamhet, inklusive rapportering till kvalitetsregister, för att åstadkomma ännu bättre resultat. Vi har en lång tradition av att bedriva kliniska studier med hög kvalitet.

Vid start av ST hos oss tilldelas du en handledare och genomgår introduktionsutbildning. En detaljerad ST-plan upprättas efter dina önskemål och i samarbete med handledare, studierektor och verksamhetschef. Varje ST-läkare har ryggsäckspengar avsatta att använda för kurser, litteratur eller dylikt för att tillgodose att du får bästa tänkbara utbildning. Vi har ett bra samarbete med vår systerklinik i Växjö när det gäller randplaceringar under din ST-utbildning. Vid randning på universitetssjukhus finns etablerade avtal med Skånes Universitetssjukhus. Vid extern randning utgår ekonomisk kompensation som täcker eventuella extra utgifter som uppkommer.

Vi har en bra utbildning inom ledarskap, kvalitetsarbete och vetenskap för våra ST-läkare. Inom FoU finns möjlighet till finansiering för forskningsprojekt och forskarutbildning.

Ljungby är en småstad med cirka 15 000 invånare och god tillgång till förskolor och skolor. Ljungby är en stad att trivas i med rikt utbud på fritidsaktiviteter.

Vill du veta mer om hur det är att vara ST-läkare på Ljungby lasarett? Kontakta:

Viveca Ritsinger, Studierektor, Medicinkliniken Ljungby lasarett
Carina Nilsson, verksamhetschef, Medicinkliniken Ljungby lasarett

Du når dem via vår växel, 0372-58 50 00.

ST-tjänster i internmedicin finns på båda lasaretten i Kronoberg, i Ljungby och Växjö. Klinikerna är självständiga, men vi har ett gott samarbete.

I Växjö finns följande sektioner på medicinkliniken: kardiologi, endokrinologi/diabetologi, njurmedicin, lungmedicin, gastroenterologi/hepatologi, hematologi, allergologi, reumatologi samt neurologi. Kliniken fungerar även som en övergripande internmedicinsk länsresurs i olika omfattning beroende på subspecialitet. Vi har cirka 40 specialister och cirka 13 ST-läkare i vår fasta läkarstab.

På medicinkliniken i Växjö har vi dygnet runt ansvar på akutmottagningen för patienter med internmedicinska sjukdomar och på jourtid även för infektionsmedicinska sjukdomar. Såväl internmedicinsk som infektionsmedicinsk bakjour finns att nå dygnet runt. Vi har vårdplatser fördelade på 4 avdelningar och 1 akutvårdsavdelning.

ST hos oss planeras i samråd med handledare, schemaläggare och vid behov studierektor. Målet är att utforma ST-planen så att man får sammanhållande placeringar på våra olika sektioner, med målet att vara färdig specialist inom 5 år.

Under hela ST kommer du att vara del av jourlinjen på akutmottagningen. Detta innebär dag-, natt- samt helgarbete. Veckodagar finns specialistkompetent kollega på sjukhuset mellan klockan 8 och 22, och på helgerna rondar bakjouren avdelningarna och är därefter jour i hemmet. Den första tiden som nattjour erbjuds intermediärjour i form av en mer erfaren kollega som då stannar på sjukhuset över natten.

Vi prioriterar våra ST-läkares behov av utbildning och varje ST-läkare har en egen utbildningsbudget. Ledighet för utbildning prioriteras och schemaläggs. ST-läkarna har regelbundet, utbildningseftermiddagar med dels inbjudna föreläsare, dels möjlighet att föreläsa för varandra om intressanta ämnen. Vi har också med regelbundenhet vetenskapliga diskussioner där olika artiklar diskuteras. Återkommande håller vi också utbildningar för klinikens samtliga läkare i fortbildningssyfte; varje torsdagsmorgon men också en del eftermiddagar. Under ST får du möjlighet att själv vara handledare åt AT-läkare eller vikarierande underläkare.

Samarbetet på kliniken är mycket gott, såväl mellan våra sektioner som med medicinkliniken i Ljungby och angränsande specialiteter. Det är alltid nära till kollegor och högt i tak.

I Region Kronoberg finns en övergripande onkologklinik i Växjö. Denna består av både öppen- och slutenvård. Öppenvården innefattar onkologisk mottagning, dagsjukvård, klinisk prövningsenhet samt strålbehandlingsenheten. I Ljungby finns också en onkologisk mottagning/dagvård som bemannas med läkare från Växjö 2 dagar i veckan. Inom slutenvården finns avdelning 40 som delas med hematologen. Till onkologkliniken hör också det palliativa teamet som arbetar med framför allt cancerpatienter som vårdas i hemmet. Vi har ett gott arbetsklimat och en god stämning, både inom läkarkollegiet och med övriga personalkategorier.

Som ST-läkare på onkologkliniken tilldelas du en personlig handledare som man träffar regelbundet ca 1 gång i månaden. I schemat avsätts även 4 timmar för egna studier varje vecka och vi ordnar ett par eftermiddagar varje termin med internutbildning för ST-läkarna. Ett par gånger per termin hålls även ST-utbildningar i Lund som man är välkommen att delta i. För övrig utbildning externt ser kliniken till att du kommer iväg på de kurser som krävs av Socialstyrelsen och Svensk Onkologisk förening för att få en godkänd ST-utbildning.

ST-tjänsten påbörjas ofta med arbete på onkologavdelning och här är man ofta placerad 4-6 månader initialt för att komma in i arbetet. Därefter introduceras du på vår onkologiska dagvård under ca 2 veckor. På dagvården får våra patienter sin behandling med exempelvis cytostatika och i arbetet ingår att ordinera behandling, träffa patienter för exempelvis biverkningskontroll eller för mer akuta besök. I ST-tjänsten ingår även 1 års placering på vår strålbehandlingsenhet samt 3 månader på palliativa teamet. Övriga randningar som ingår är lungmedicin, hematologi, samt vissa placeringar på universitetssjukhus. Det finns således ganska stort utrymme att själv styra över sin ST-tjänstgöring. Vi har även en egen jourlinje på onkologkliniken (beredskap B) som du så småningom förväntas delta i men har då en bakjour tillgänglig för frågor.

Vill du veta mer om ST-tjänstgöring på onkologkliniken kontakta ST-studierektor Sara Vistrand eller verksamhetschef Katarina Planhammar Hörberg. Du når dem via Region Kronobergs växel: 0470-58 80 00.

Välkommen till oss på onkologkliniken!

Vid ortopedkliniken, Kronoberg, erbjuds ST i basspecialiteten ortopedi. Ortopedkliniken Kronoberg finns både på Centrallasarettet Växjö och Ljungby Lasarett och ingår i det gemensamma kirurgicentrum. De flesta medarbetarna har sin huvudsakliga verksamhet i antingen Växjö eller Ljungby, men det finns samarbeten inom alla sektioner på kliniken.

Inom ortopedkliniken arbetar cirka 22 specialistläkare/överläkare och cirka 14 ST/vik UL-läkare i ortopedi. Här bedrivs också utbildning för bland annat AT-läkare och sidotjänstgörande ST-läkare. På kliniken bedrivs ortopedi innefattande traumaortopedi/frakturkirurgi, proteskirurgi, hand-, fot-, ryggkirurgi, barnortopedi samt artroskopisk kirurgi av bl a knä-, axel-, höft- och fotled. Ortopedkliniken har ett akutuppdrag med jourverksamhet. I Ljungby samarbetar kirurgkliniken med ortoped- och kvinnokliniken om jouråtagandet.

Ortopedin har en vårdavdelning och en omfattande mottagningsverksamhet. Verksamhetens idé är att bedriva kirurgisk sjukvård med hög kvalitet och med uthållighet, vilket bland annat betyder att verksamhetsledningen prioriterar utbildning och utveckling av medarbetarna. En prioriterad fråga är också att vi följer våra resultat via kvalitetsregister och har dessa som grund för vårt fortlöpande förbättringsarbete.

Huvuddelen av specialiseringstjänstgöringen görs på respektive sjukhus. ST-läkaren gör även sidotjänstgöring på annan ortoped- eller handkirurgisk klinik samt anestesikliniken.

Tidigt under ST utses en handledare som är handledarutbildad. Tillsammans med sin handledare upprättar ST läkaren ett utbildningsprogram med bland annat kurser och sidotjänstgöringar, planerad handledning. Studierektorn finns tillgänglig som stöd i planeringen och är behjälplig vid upprättande av utbildningsprogram. Varje år har vi specialistkollegium för att ge handledare och ST-läkare stöd. ST-läkarna får möjlighet att själva prova på handledning som handledare för AT-läkare.

Merparten av de gemensamma A- och B- delmålen (kommunikation, ledarskap, vetenskap och kvalitetsarbete) uppfylls av delkurserna i det lokala utbildningsprogrammet i Region Kronoberg. Den teoretiska ortopediutbildningen består, utöver egenstudier, av fortlöpande internutbildning, IPULS-granskade kurser och seminarier. Inom södra regionen finns även gemensamma utbildningsdagar för ST-läkarna.

Utbildnings- och det kollegiala klimatet på kliniken är bra och vi bryr oss om varandra och är måna om att ge varje ny medarbetare en bra utbildningstjänst.

Välkommen!

Inom psykiatrin i Region Kronoberg har vi ett bra arbetsklimat med gott kollegialt stöd från både överläkarkollegiet och övriga yrkeskategorier. Just nu har vi en ganska färsk kull med ST-läkare med stort intresse för psykiatri. Det är mycket god stämning och samarbete bland ST-läkarna. Bland annat träffas vi för gemensamma ST-luncher och ST-träffar.

Hos oss finns goda möjligheter till forskning, inte minst genom Region Kronobergs FoU-enhet, som ligger i anslutning till psykiatrin.

Vi är en tillräckligt stor klinik för att täcka in alla delar av psykiatrin, inklusive akut psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri, äldrepsykiatri och neuropsykiatri på orten. Ändå är vi en mindre klinik där man får möjlighet att bli ”sedd”, får ta plats samt växa i sin läkarroll och snabbt blir en viktig kugge i lagarbetet.

Psykiatrin har förhållandevis många slutenvårdsplatser, vilket underlättar att hålla en god vårdkvalitet. Kliniken ligger i en mycket trevlig miljö, precis vid sjön Trummen, nära till centrum och till universitet. Hos oss är det inga problem att ta ut jourkomp i ledighet.

Mer om ST hos oss:

 • Steg-1-utbildning i psykoterapi med KBT-inriktning ingår.
 • Egen studietid på 4 timmar/vecka avsatt. Under steg-1-utbildning ytterligare 4 timmar/vecka.
 • ”ST-pott” på 100 000 kronor. Deltagande i kurser, sidoutbildningar och konferenser uppmuntras och underlättas.
 • Under utbildningstiden (5 år) ges regelbunden handledning av fast handledare med handledarkompetens (varannan vecka).
 • Klinisk handledning av specialistläkare under klinisk placering (varje vecka).
 • Utbildning i forskningsmetodik, sedan handledning i forskning.

ST hos oss innebär fem år där man kan själv kan påverka upplägget på utbildningsplanen. En utbildningsplan kan se ut så här:

 • Allmänpsykiatri, avdelning: 9 månader
 • Allmänpsykiatri, öppenvård: 9 månader
 • PIVA-akutpsykiatri: 3 månader
 • Psykos: 9 månader
 • Beroende: 3 månader
 • Äldrepsykiatri: 3 månader
 • Neurologi: 6 månader
 • Allmänmedicin/vårdcentral: 6 månader
 • Barnpsykiatri: 3 månader
 • Rättspsykiatri: 3 månader
 • Övrig/valfri tid: 6 månader

Rehabiliteringskliniken i Växjö ingår i primärvårds- och rehabcentrum. Det är en sammanhållen klinik, det vill säga alla medarbetare/yrkeskategorier tillhör kliniken. Vi är cirka 95 medarbetare, varav 7 är läkartjänster.

Vi bedriver specialiserad rehabilitering för patienter över 18 år. Verksamheten är indelad i tre processer: hjärnskaderehab, neurorehab och smärtrehab. Exempel på diagnoser är stroke, traumatiska hjärnskador, andra neurologiska sjukdomar och skador, benamputation, i vuxen ålder förvärvad hjärnskada, multitrauma och långvarig (ej malign) smärta.

Det övergripande målet med rehabiliteringen är att skapa bästa möjliga välbefinnande för personen, möjliggöra för personen att bli så aktiv och självständig som möjligt, bevara personens integritet och delaktighet trots eventuella stora hjälpbehov och få denne att uppleva att han/hon kan uppfylla sina mål inom familjeliv, på arbetet och fritiden.

Rehabiliteringen bedrivs som slutenvård, dagsjukvård och mottagning. Under kvällar och helger sköts inneliggande patienter av jourläkare på kliniken.

Läget på Sigfridsområdet är bästa tänkbara för rehabilitering. Här finns park och grönområden, sjö, minigolfbana och träningsträdgård. Dessutom finns en ny modern rehabbassäng.

Rehabiliteringskliniken är en välfungerande klinik med bra arbetsmiljö, god arbetsgemenskap och gott rykte.

Läkarbemanningen på kliniken är sju tjänster. På kliniken finns specialister inom rehabiliteringsmedicin, geriatrik samt allmänläkare med smärtkompetens.

ST-utbildningen börjar med ett års placering på kliniken, där man arbetar inom slutenvård, dagsjukvård och mottagning. Sidoutbildning sker på vår regionklinik, rehabiliteringsmedicinska kliniken Region Skåne, med inriktning på hjärnskador, ryggmärgsskador samt smärta. Därefter utbildning inom neurologi vid Universitetssjukhuset Lund samt placering på medicinkliniken och infektionskliniken på Centrallasarettet Växjö.

Som ST-läkare får man en personlig handledare och tid för egna studier. Kurs inom ledarskap och medicinsk vetenskap anordnas av regionen. Den teoretiska utbildningen består av SK-kurser, kongresser och seminarier som berör olika områden inom rehabiliteringsmedicin.

Ögonkliniken i Region Kronoberg bedriver framför allt öppenvårdsverksamhet med mottagning, kirurgisk verksamhet och jourverksamhet. Ögonkliniken har ett mycket trevligt arbetsklimat med gott samarbete mellan alla personalkategorier och goda möjligheter att enkelt diskutera patientfall med kollegor. Lokalerna är nyrenoverade och fina. För närvarande består läkarbemanningen av 10 specialist-/överläkare och 6 ST-läkare.

Vi arbetar i fyra team med inriktning mot glaukom, barn-/neurooftalmologi, medicinsk retina respektive operation med bland annat kataraktoperationer. ST-tjänsten är upplagd så att man gör sex månader i varje team i två olika omgångar. ST-utbildningen kompletteras också med extern randning i neurooftalmologi och bakre segment-kirurgi på universitetssjukhus.

Alla ST-läkare har en specialistutbildad handledare med schemalagd tid för handledning två timmar per månad samt tid avsatt för egna studier fyra timmar per vecka. Minst varannan månad hålls internutbildning för ST-läkargruppen. För övrig utbildning externt ser kliniken till att ST-läkarna kommer iväg på de kurser som krävs av Socialstyrelsen och Sveriges ögonläkarförening för att få en godkänd ST-utbildning. Det finns också ST-utbildningsdagar gemensamt inom södra regionen.

Vill du veta mer om hur det är att göra ST på ögonkliniken? Kontakta verksamhetschef Paula Silvert eller studierektor Karin Ylvén via Region Kronobergs växel: 0470-58 80 00.

Välkommen till oss!

Inom Region Kronoberg finns en gemensam Öron-, Näsa-, Halsklinik. De flesta medarbetarna har sin huvudsakliga arbetsplats i Växjö men vi har såväl jourmottagning, mottagning, poliklinisk operation samt operationsverksamhet dagtid både i Växjö och Ljungby. Totala antalet läkare på kliniken är ca 17 st. Jouromhändertagande nattetid och på helger sker i Växjö.

Vi prioriterar ST utbildning som i huvudsak är förlagd till Växjö. Tillgången på handledarutbildade specialister är god på kliniken. Vi har dessutom en resursläkare tillgänglig varje dag som stöd för utbildningsläkare i klinisk verksamhet. Första tiden som ST läkare följer man ett introduktionsprogram för att successivt få baskunskaper inom ämnesområdet, där jour och mottagningsarbete står i fokus. Man får även tidigt introduktion till den kirurgiska verksamheten där man får möjlighet att utveckla sin kompetens successivt. Som ST läkare har man möjlighet att en dag i månaden delta i södra sjukvårdsregionens samordnade ST utbildning samt gå interna och externa kurser. I slutet på ST är det obligatoriskt med randning 9-12 mån på universitetsklinik.

Vi arbetar med årligt specialistkollegium för att följa och stödja ST läkarens utbildning och följer specialistföreningens rekommendationer avseende utbildningsmoment. På kliniken har vi ett gott arbetsklimat med god stämning och hjälpsam attityd kollegor emellan.

Vill du veta mer om hur det är att vara ST-läkare på ÖNH-kliniken? Kontakta studierektor Nils Roubert eller verksamhetschef Helle Thulesius. Du når dem via Region Kronobergs växel: 0470-58 80 00

Välkommen till oss!

Senast uppdaterad: 3 november 2017