Kompetensförsörjning i Kronoberg

Region Kronoberg har ett nationellt uppdrag att arbeta med kompetensförsörjningen i Kronoberg. Uppdraget handlar om att samordna aktörer inom området, prioritera regionala insatser och samla kunskap om vilken kompetens som behövs i regionen på kort och lång sikt.

I Kompetensförsörjningstrategin för Kronobergs län 2016-2025 presenteras utmaningar, prioriteringar och samverkansområden. Strategin blir konkret i en årlig handlingsplan. Planen förverkligas i samarbete med länets kommuner, myndigheter, näringslivsrepresentanter, branschorganisationer, akademi, Teknikcollege, Vård- och omsorgscollege och utbildningsanordnare.  

Kompetensförsörjningsstrategi för Kronobergs län 2016-2025, öppnas i nytt fönster

I Region Kronobergs nätverk Kompetensforum Kronoberg samlas relevanta aktörer för att få en gemensam bild av de behov som finns och initiera regionala insatser.  

Region Kronoberg bidrar konkret till kompetensförsörjningen genom bland annat AV-Media, kurser och konferenser, YH-utbildningar, Grimslövs folkhögskola, Ryssbygymnasiet, Business region Kronoberg och Maker tour - Mot nya höjder. 

Region Kronoberg har i uppdrag från regeringen att arbeta med regional kompetensförsörjning. Uppdraget handlar om att samordna aktörer inom området, prioritera regionala insatser och samla kunskap om vilken kompetens som behövs i regionen på kort och lång sikt. Från 2018 innebär det även att:

  • bidra till att etablera effektiva strukturer för validering på regional nivå,
  • medverka i planeringen av utbud och inriktning för regionalt yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning, samt
  • bidra till etablering av lärcentrum. 

Regional kompetens­­­försörjning, Tillväxtverket, öppnas i fönster

ESF-projektet Valideringslyft

Region Kronoberg är en del av det nationella projektet Valideringslyft. Valideringslyft är ett projekt där nationella som regionala aktörer samverkar för att skapa en regional infrastruktur för validering i arbetsliv och utbildning. 

Mer information om Valideringslyft, öppnas i nytt fönster

Kompetensforum har bildats som stöd för kompetensplattformsarbetet  med aktörer från Arbetsförmedlingen, näringslivsorganisationer, utbildningsanordnare och olika offentliga aktörer.

Kompetensforum ska genom samverkan ge ökad kunskap, förståelse och översikt inom kompetensförsörjnings – och utbildningsområdet och bidra till ökad samhandling på bred front kring kompetensförsörjning och utbildningsplanering. Kompetensforum har arbetat fram en gemensam överenskommelse om syfte, uppdrag och förhållningssätt.

Nätverk som Kompetensforum samrverkar med är Arbetssamveran Kronoberg, Samordningsförbunden i Värend och Sunnebo och YH Kronoberg med flera.

Kontakt

Jonas Mokvist
Det här är en e-postadress

Handlingsplanen för kompetensförsörjningsstrategi för Kronobergs län 2016 - 2025 består av ett antal insatser som ska konkretisera strategin.

Det är Kronobergs första gemensamma agenda för att kraftsamla runt insatser, där flera aktörer tillsammans ansvarar för att den kompetens som finns eller som kan komma länet till gagn ska matcha arbetslivets behov.

Dessa insatser är inte ett antal i förväg uppställda aktiviteter eller en steg-åtgärds-lista som ska genomföras fram till 2025, och som påstår sig lösa utmaningarna. För att kunna möta regionens utmaningar behövs istället en kontinuerlig anpassning, ett snabbt agerande och ett förebyggande angreppsätt. Handlingsplanens karaktär är därför både dynamisk och cyklisk. Det innebär att handlingsplanen uppdateras med jämna mellanrum eller vid behov. 

Handlingsplan 5.0 - reviderad 2020-10-07, öppnas i ett nytt fönster

Handlingsplan 4.0 - reviderad 2019-10-09, öppnas i ett nytt fönster

Handlingsplan 3.0 - reviderad 2018-10-10, öppnas i ett nytt fönster

Handlingsplan 2.0 - reviderad 2017-11-01, öppnas i nytt fönster

Handlingsplan 1.0 - beslutad 2017-03-01, öppnas i ett nytt fönster

Region Kronoberg har ett statligt uppdrag som säger att vi ska följa och beskriva de kompetensbehov som finns i Kronobergs län. Som ett led i detta uppdrag har vi valt att varje år ta fram en kompetensrapport.

Syftet med rapporten är att ge en bred nulägesbild av hur kompetensförsörjningen i länet ser ut men även att beskriva vilka framtida behov vi ser på den regionala arbetsmarknaden.

Kompetensbehovsanalys Kronoberg_WSP 2021

Validering i Kronoberg 2019, öppnas i ett nytt fönster

Kartläggning av yrkesutbildningar för vuxna i Kronobergs län, öppnas i nytt fönster

Nuläget av den regionala arbetsmarknaden 2019, öppnas i ett nytt fönster.

Nuläget av den regionala arbetsmarknaden 2018, öppnas i ett nytt fönster.

Nuläget av den regionala arbetsmarknaden 2017, öppnas i ett nytt fönster.

Nuläget av den regionala arbetsmarknaden 2016, öppnas i ett nytt fönster.

Fler rapporter finns på GrönaKronoberg-webben

Regionsamverkan Sydsverige bildades 1 januari 2016 med syftet att med medborgarnas bästa för ögonen utveckla samarbetet mellan verksamheterna Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg samt Region Skåne.

Målsättningen är att skapa en grund för ökad tillväxt i Sydsverige i ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt och socialt hänseende. Grunden för denna ambition ska vara en strävan efter en helhetsorienterad och långsiktigt hållbar utveckling.

Under den korta tid samarbetet funnits har flera viktiga insatser kommit till stånd. Under 2018 beslutades om positionspapper för kompetensförsörjning och arbetsmarknadsfrågor samt gjordes en överenskommelse med Arbetsförmedlingen kring kompetensförsörjning.

Positionspapperet pekar på fyra prioriteringar som krävs på nationell nivå: Stärkt regionalt inflytande över regional utbildningsplanering, en arbetsförmedling med flexibla regionala uppdrag kring samverkan och dimensionering, ökade insatser för det livslånga lärandet på en föränderlig arbetsmarknad samt en stärkt rekrytering till utbildningar som leder till yrken med brist på personal.

Positionspapperet, öppnas i ett nytt fönster.

Kontakt

Mariana Johannesson

Mariana Johannesson

Samordnare kompetensförsörjning och projektledare för Yrkes-SM 2022

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 87, 0733-30 04 48

Jonas Mokvist

Samordnare kompetensförsörjningsfrågår

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 75, 0728-88 20 56

Zekija Mujcic

Samordnare validering

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 34 47

Senast uppdaterad: 7 september 2021