Regional kompetensförsörjning

Samhället genomgår ständigt förändringar som påverkar arbetsmarknaden i och utan för vår närhet i Kronoberg. För att befintliga och nya arbetsgivare och branscher ska kunna utvecklas och växa, handlar det därför om att ta tillvara och öka människor kunskaper och färdigheter genom hela livet.

Med ansvar för den regional utveckling i Kronobergs län, arbetar Region Kronoberg med den regionala kompetensförsörjningen. För att kunna avgränsa och fokusera arbetet och komma närmare gemensam handling har fyra prioriteringar med målsättningar och elva utpekade områden för samverkan arbetats fram i en kompetensförsörjningsstrategi. De fyra prioriteringarna är:

 • I Kronoberg investerar vi för att höja kompetensen genom hela arbetslivet
 • I Kronoberg matchar vi utbildning med arbetsliv
 • I Kronoberg möter vi ungas behov från utbildning till arbete
 • I Kronoberg använder vi kompetensen hos personer från alla länder

Region Kronoberg driver också flera projekt som främjar kompetensförsörjningen i vår region. Mer information om flera av projekten och Kompetensförsörjningsstrategin finns på Region Kronobergs blogg Kompetensförsörjning Kronoberg.

Följ Region Kronobergs blogg "Kompetensförsörjning Kronoberg" för att läsa mer om det pågående arbetet.

Bloggen Kompetens Kronoberg, öppnas i nytt fönster

Regionalt kompetensförsörjningsarbete – ett regeringsuppdrag

Regionen fick 1 januari 2010 i uppdrag av näringsdepartementet att etablera kompetensplattformar för samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt samt ta fram kunskapsunderlag och behovsanalyser för så kallade funktionella arbetsmarknadsregioner. Från och med 2018 har begreppet kompetensplattformar ändrats av regeringen till att enbart tala om regionalt kompetensförsörjningsarbete.

I linje med Gröna Kronoberg och vad som anges i villkorsbeslutet samverkar Region Kronoberg med ett stort antal aktörer som har bäring i det regionala kompetensförsörjningsarbetet, för att tillhandahålla analyser och prognoser, föra dialog om behov och ge förslag på insatser. Därtill utefter tre nationellt utpekade fokusområden, stödjer och främjar Region Kronoberg insatser för att:

 • Etablera effektiva strukturer för validering på regional nivå.
 • Medverka i planeringen av utbud och inriktning för regionalt yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning.
 • Bidra till etableringen av lärcentrum.

 Strategi för kompetensförsörjning

Samhället genomgår ständigt förändringar som påverkar kompetens- arbetskraftsförsörjningen i Kronobergs län. Genom förändringarna finns det ett ständigt behov att samla aktörer som arbetar med utbildning och kompetensförsörjning i en gemensam riktning framåt.

Den 1 mars 2017 antog regionfullmäktige Kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län. Syftet med strategin är att ge en överblick och utveckla arbetet med kompetensförsörjning i Kronoberg. Detta sker genom gemensamma prioriteringar och handlingar. Det övergripande målet är att den kompetens som finns eller som kan komma länet till gagn ska matcha arbetslivets behov.

Den regionala kompetensförsörjningsstrategin är en understrategi till Gröna Kronoberg 2025 och omsätts genom en handlingsplan. För att kunna möta regionens utmaningar behövs en kontinuerlig anpassning, ett snabbt agerande och ett förebyggande angreppsätt. Handlingsplanens karaktär är därför både dynamisk och cyklisk. Det innebär att handlingsplanen uppdateras med jämna mellanrum eller vid behov.

Kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län 2016 - 2025 och den aktuella handlingsplanen, öppnas i nytt fönster

Kompetensforum Kronoberg

Kompetensforum Kronoberg är ett tjänstemannaforum där flera berörda aktörerna inom kompetensförsörjningsområdet finns representerade:

För närvarande: Svenskt näringsliv, Sydsvenska Handelskammaren, Företagrna, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Linnéuniversitetet, Studieförbunden, representater från kommernas personal-, näringsliv- och skolchefer, SYV, vuxenrektorer samt representater från Yrkeshögskolan och Etablering- och arbetssamverkan Kronoberg samt Vård- och omsorgscollege m.fl.

Kompetensforum jobbar aktivt för att förverkliga strategin och handlingsplanen, här sker bland annat omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte. Forumet kan också initiera nya insatser, fungera som draknäste för nya  projektsatsningar och främja lärande genom uppföljning och utvärdering.

Utbildningssamordning

Region Kronoberg arbetar med utbildningssamordning för att stötta och stärka kommunerna i sitt arbete. Samordningsarbetet omfattar utbildning från förskola till vuxen- och högskoleutbildning. Ett flertal nätverk med representanter från varje kommun drivs och träffas regelbundet med bland annat förvaltningschefer, utvecklingsledare, vuxenutbildningschefer samt presidiekonferenser. 

Kontakt

Sofie Schentz Magnusson

Samordnare utbildningsfrågor

Fotograf: Mats Samuelsson

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 00 00

Jonas Mokvist

Samordnare kompetensförsörjningsfrågår

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 046470583075, 0728-88 20 56

Mariana Gomez Johannesson

Samordnare kompetensförsörjning

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 046470583087

Zekija Mujcic

Samordnare validering

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 046470583447

Senast uppdaterad: 19 februari 2020