Kompetensförsörjningsstrategi

Människorna i Kronoberg är regionens främsta resurser för dagens och morgondagens kompetensförsörjning.

Samhället genomgår ständigt förändringar som påverkar kompetens- arbetskraftsförsörjningen i Kronoberg län. Genom förändringarna finns det ett ständigt behov att samla aktörer som arbetar med utbildning och kompetensförsörjning i en gemensam riktning framåt. Detta för att befintliga och nya arbetsgivare och branscher ska kunna utvecklas och växa, där vi i Kronoberg tillsammans tar tillvara och öka människor kunskaper och färdigheter genom hela livet.

Prioriteringar

För att kunna avgränsa och fokusera arbetet med strategin och komma närmare gemensam handling har fyra prioriteringar med målsättningar och elva utpekade områden för samverkan arbetats fram.

Det övergripande målet är att den kompetens som finns eller som kan komma länet till gagn, ska matcha arbetslivets behov. Prioriteringarna står för vägledning för samverkan inom arbetsmarknad, kompetensförsörjning och utbildning. Oavsett vilken av prioriteringarna det gäller, har vi samma förhållningssätt; arbetet ska bygga på tidiga insatser, jämställdhetsintegrering och samverkan.

De fyra prioriteringarna med sina områden för samverkan är:

 I kronoberg investerar vi för att höja kompetensen genom hela arbetslivetOmråde för samverkan inom prioritering 1 för kompetensförsörjningsstrategin

 • Utforma flexibla utbildningssystem för ett livslångt lärande.

 • Förbättra förutsättningarna för arbetstagares strategiska kompetensförsörjningsarbete.

 

I Kronoberg matchar vi utbildning med arbetslivOmråde för samverkan prioritering 2

 • Stärka studie- och yrkesvägledningen för ett livslångt lärande, ett delat ansvar.
 • Stärka samverkan mellan utbildning och arbetsliv för en förbättrad matchning.
 • Öka intresset för branscher med stora framtida kompetensbehov.
 • Stärka yrkesutbildningar på alla utbildningsnivåer.

 

I Kronoberg möter vi ungas behov från utbildning till arbeteOmråden för samverkan prio 3

 • Arbeta för att fler unga kvinnor och män avslutar gymnasieskolan med fullständiga betyg.
 • Identifiera och arbeta med ungdomar som inte är etablerade på arbetsmarknaden eller återfinns i studier.

 

I Kronoberg använder vi kompetensen hos personen från andra länder

Område för samverkan prioritering 4

 • Korta etableringstiden för utlandsfödda.
 • Öka integrationen genom flexiblare språkutveckling.
 • Ökad dialog med arbetsgivaren.

 

 Kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län 2016-2025, öppnas i ett nytt fönster.

Handlingsplanen för kompetensförsörjningsstrategi för Kronobergs län 2016 - 2025 består av ett antal insatser som ska konkretisera strategin.

Det är Kronobergs första gemensamma agenda för att kraftsamla runt insatser, där flera aktörer tillsammans ansvarar för att den kompetens som finns eller som kan komma länet till gagn ska matcha arbetslivets behov.

Dessa insatser är inte ett antal i förväg uppställda aktiviteter eller en steg-åtgärds-lista som ska genomföras fram till 2025, och som påstår sig lösa utmaningarna. För att kunna möta regionens utmaningar behövs istället en kontinuerlig anpassning, ett snabbt agerande och ett förebyggande angreppsätt. Handlingsplanens karaktär är därför både dynamisk och cyklisk. Det innebär att handlingsplanen uppdateras med jämna mellanrum eller vid behov.

Insatser i handlingsplanen kan fokuseras runt ett flertal branscher. I HP 4.0 lyfts följande strategiska branscher fram som extra viktiga för Kronoberg utveckling: Vård- och omsorg, Industri, Data/IT och besöksnäringen.

Handlingsplan 4.0 - reviderad 2019-10-09, öppmas i ett nytt fönster.

Handlingsplan 3.0 - reviderad 2018-10-10, öppnas i ett nytt fönster.

Handlingsplan 2.0 - reviderad 2017-11-01, öppnas i ett nytt fönster.

Handlingsplan 1.0 - beslutad 2017-03-01, öppnas i ett nytt fönster.

Region Kronoberg har ett statligt uppdrag som säger att vi ska följa och beskriva de kompetensbehov som finns i Kronobergs län. Som ett led i detta uppdrag har vi valt att varje år ta fram en kompetensrapport.

Syftet med rapporten är att ge en bred nulägesbild av hur kompetensförsörjningen i länet ser ut men även att beskriva vilka framtida behov vi ser på den regionala arbetsmarknaden.

Nuläget av den regionala arbetsmarknaden 2019, öppnas i ett nytt fönster.

Nuläget av den regionala arbetsmarknaden 2018, öppnas i ett nytt fönster.

Nuläget av den regionala arbetsmarknaden 2017, öppnas i ett nytt fönster.

Nuläget av den regionala arbetsmarknaden 2016, öppnas i ett nytt fönster.

Fler rapporter finns på GrönaKronoberg-webben

Region Kronoberg har ett nationellt uppdrag att arbeta med kompetensförsörjningen i Kronoberg. Uppdraget handlar om att samordna aktörer inom området, prioritera regionala insatser och samla kunskap om vilken kompetens som behövs i regionen på kort och lång sikt. 

2018 fick regionerna ett utökat regeringsuppdrag att:

 • bidra till att etablera effektiva strukturer för validering på regional nivå,
 • medverka i planeringen av utbud och inriktning för regionalt yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning, samt
 • bidra till etablering av lärcentrum. 

Validering i Kronoberg 2019, öppnas i ett nytt fönster

Kartläggning av yrkesutbildningar för vuxna i Kronobergs län, öppnas i nytt fönster

Regionsamverkan Sydsverige bildades 1 januari 2016 med syftet att med medborgarnas bästa för ögonen utveckla samarbetet mellan verksamheterna Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg samt Region Skåne.

Målsättningen är att skapa en grund för ökad tillväxt i Sydsverige i ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt och socialt hänseende. Grunden för denna ambition ska vara en strävan efter en helhetsorienterad och långsiktigt hållbar utveckling.

Under den korta tid samarbetet funnits har flera viktiga insatser kommit till stånd. Under 2018 beslutades om positionspapper för kompetensförsörjning och arbetsmarknadsfrågor samt gjordes en överenskommelse med Arbetsförmedlingen kring kompetensförsörjning.

Positionspapperet pekar på fyra prioriteringar som krävs på nationell nivå: Stärkt regionalt inflytande över regional utbildningsplanering, en arbetsförmedling med flexibla regionala uppdrag kring samverkan och dimensionering, ökade insatser för det livslånga lärandet på en föränderlig arbetsmarknad samt en stärkt rekrytering till utbildningar som leder till yrken med brist på personal.

Positionspapperet, öppnas i ett nytt fönster.

Senast uppdaterad: 14 november 2019