Näringslivsutveckling

Region Kronoberg arbetar med näringslivsfrågor som en del av sitt regionala utvecklingsuppdrag. Direkt från oss kan företag bland annat få stöd till omställning i form av utvecklingscheckar, kompetensmäkling och tips om samarbeten, nätverk och projekt.

Region Kronoberg är bland annat delägare i ALMI företagspartner Kronoberg AB samt Företagsfabriken i Kronoberg AB, som aktivt stöttar företagsutveckling i regionen. Vi har också ett antal projekt som stödjer företag i länet.

Se aktuella stöd här 

Business region Kronoberg

Business region Kronoberg är ett samarbete mellan Region Kronoberg och länets 8 kommuner. Målet är att driva regionen framåt och öka vår attraktionskraft. Den gemensamma filosofin är att dela med sig: mellan kommun och region, mellan kommunerna – men också mellan företagen. Här vet alla att det som gynnar den ena idag, spiller över på dom andra imorgon. Arbetet samordnas av Region Kronoberg via en gemensam avsiktsförklaring från 2019.

Business region Kronoberg, öppnas i nytt fönster

Strategi för smart specialisering

Alla EU:s regioner ska ta fram en Smart specialiseringsstrategi för att styra användningen av EU:s regionalfondsmedel för forskning och innovation. Syftet är att förstärka regioners konkurrenskraft genom att identifiera och prioritera områden med potential för tillväxt.

I programmet redovisas regionala styrkeområden, drivkrafter bakom utvecklingen och utmaningar och möjligheter inför framtiden. Efter omfattande analys av näringslivet i Kronoberg har följande styrkeområden identifierats:

  • Maskinindustri med relaterade branscher.
  • Skog-, trä- och möbelindustri, hus, glas och design.
  • IT-mjukvara och avancerade företagstjänster.

Dessutom lyfts besöksnäringen fram som ett tillväxt- och utvecklingsområde. Genomgående (horisontella) utvecklingsområden är Entreprenörskap/Värdekedjor/Digitalisering/Grön omställning/Kompetensförsörjning.

Strategin fastställdes av regionala utvecklingsnämnden den 11 februari 2021.

Strategi för Smart specialisering i Kronoberg 2021-2027

Besöksnäringen

Region Kronoberg arbetar med att stötta och utveckla Kronobergs besöksnäring. I november 2020 antog regionfullmäktige en besöksnäringsstrategi 2021-2026. I den lyfts balanserad turism som ger mer än den tar och kvalitet framför för kvantitet. Arbetet för besöksnäringen genomförs i Region Kronobergs helägda bolag Destination Småland, i olika utvecklingsprojekt och i fortsatt samverkan med de andra Smålandslänen.

Besöksnäringsstrategi Kronoberg 2021 - 2026, pdf, öppnas i nytt fönster

Destination Småland, webbsida, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Anders Unger

Samordnare för innovations- och näringslivsfrågor

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 73

Karin Palmér

Samordnare näringslivsfrågor

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0709-64 57 73

Helene Wieslander

Regional utvecklingssamordnare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 64

Senast uppdaterad: 19 mars 2021