Bilden saknar en alternativtext.

Skog och trä

Skogen i Kronoberg och Småland bidrar med ekonomisk tillväxt, arbetstillfällen och viktiga ekosystemtjänster. 74 procent av Smålands markyta täcks av skog, tillväxten är hög och vi har områden med helt unika naturmiljöer.

Region Kronoberg är en av de tolv parterna bakom ”Regional skogsstrategi för Småland”. Strategin ska bidra till att företagande med koppling till skogens resurser stärks och att fler av skogens värden nyttjas på ett hållbart sätt. Den ska tydliggöra skogens roll för Smålands utveckling och synliggöra skogens värden. Region Kronoberg är även en av de sex partnerna bakom Smålands trästrategi.

Mer information om båda strategierna finns på hemsidan: 

Smålands trä- och skogsstrategier, öppnas i nytt fönster

Fakta skog och trä i Småland och Kronoberg

  • Skogs- och träindustrin är Sveriges viktigaste näringsgren
  • Småland är Sveriges mesta träregion: Småland svarar för 1/3 av den totala sysselsättningen och förädlingsvärdet i Sveriges träindustri
  • Trä är förnyelsebart och lagrar koldioxid under användning
  • Träförädling är energieffektivt

I Kronoberg är 83 procent av ytan skog. 75 procent av skogen är privatägd av 13000 skogsägare. Skogen växer årligen med 4 miljoner kubikmeter varav 3,6 miljoner avverkas. 3 350 personer arbetar i 340 företag inom skog och trä som tillsammans omsätter drygt 9 miljarder kronor.

Senast uppdaterad: 9 november 2020