Fler nyheter

15 juni 2021

93 procent av länets gravida kvinnor trygga med sin barnmorska

433 kvinnor i Kronobergs län har hittills delat med sig av sina erfarenheter från mödrahälsovården och förlossningsvården i Graviditetsenkäten. En stor majoritet är mycket nöjda med både vård och bemötande.

Inom ramen för satsningen på kvinnors hälsa och förlossningsvård erbjuds gravida kvinnor och nyblivna mammor i hela Sverige att svara på Graviditetsenkäten. Under de fyra första månaderna har nära 52 000 kvinnor delat sina upplevelser. I Kronoberg har 433 kvinnor svarat på enkäten.

Resultaten visar att de allra flesta kvinnor i Region Kronoberg är trygga med vården under graviditeten. 93 procent känner sig trygga med sin barnmorska och har fått det stöd de önskat. De upplever även att de till stor del fått vara delaktiga i planering och beslut som rör graviditeten. Enkätsvaren visar även att 81 procent anser att vården tillgodosett deras behov under graviditeten.

Graviditetsenkäten ger blivande och nyblivna mammor en röst och en möjlighet att påverka vården. Vi är glada att många är nöjda med vården och bemötandet, men vi är inte framme än. Här ger kvinnornas perspektiv nya och fördjupade insikter, säger Jennie Ronéus, verksamhetschef på kvinnokliniken.

Enkäten är uppdelad i tre delar. Då Region Kronoberg har ett lägre antal svarade på del 2 och 3 kan vi i nuläget inte dra några slutsatser kring förlossningen och dess eftervård. 

Vi ser gärna att man som gravid svarar på enkäterna för att bidra till att vi kan göra förbättringsarbete där du som patient finner att vi kan göra mer. Vi är glada att nu kunna börja jobba med resultaten från del 1. Vårt mål är att ytterligare förbättra vården för gravida och nyblivna mammor, säger Jennie Ronéus.

Det är glädjande att så stor andel av blivande och nyblivna mammor känner sig trygga med den vård de fått. Regionens barnmorskor ska känna sig stolta över att ha givit en så god vård trots en ansträngande situation med både pandemi och bemanning, säger Roland Gustbée (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Eftervården utmaning nationellt

Sveriges Kommuner och Regioner har gjort en sammanställning över de nationella resultaten. Där kan man se att 9 av 10 kvinnor kan tänka sig att rekommendera sin mödrahälsovård och sin förlossningsavdelning till någon annan som är gravid eller ska föda barn. Lika många har känt sig trygga och bemötta med respekt och värdighet. De allra flesta tycker också att barnmorskan var närvarande i förlossningsrummet i den utsträckning man önskade.

Utvecklingsområden är bland annat partners involvering, som påverkats av pandemin, samt eftervården.

Graviditetsenkäten genomförs som en del i överenskommelsen mellan SKR och regeringen om en satsning på förlossningsvård och kvinnors hälsa. Enkäten skickas ut kontinuerligt till och med december 2022.

Läs mer om resultaten hos SKR, öppnas i nytt fönster

Graviditetsenkäten är en nationell patientenkät som syftar till att ge gravida kvinnor och nyblivna mödrar en möjlighet att ge dela sina upplevelser av den egna hälsan i samband med graviditet och förlossning, samt erfarenheter av vården under och efter graviditet. Målsättningen är att öka kunskapen om vårdens kvalitet utifrån kvinnors perspektiv. Enkäten besvaras via 1177.se vid tre tillfällen, då kvinnan:

  • är i cirka graviditetsvecka 25 (Graviditetsenkät del 1)
  • fött barn för cirka åtta veckor sedan (Graviditetsenkät del 2)
  • fött barn för cirka ett år sedan (Graviditetsenkät del 3)

Mellan den 1 december 2020 till och med den 31 mars 2021 har cirka 94 000 enkäter skickats ut, varav nästan 52 000 enkäter har besvarats. Det ger en svarsfrekvens om 52–57 procent beroende på enkätdel.

I Region Kronoberg skickades 806 enkäter ut, 433 svarade, vilket är 54 procent.

Graviditetsenkäten skickas ut kontinuerligt till och med december 2022.

Relaterade nyheter

Lägesrapport: Många smittas på semesterresan

30 juli 2021

Smittspridningen ökar nationellt, många av de nya fallen är kopplade till resor under semestern. Tillgången till vaccin är fortsatt god i länet och det finns många lediga tider för vaccination. Planer...

65+ erbjuds nu mRNA-vaccin som dos 2

27 juli 2021

Folkhälsomyndigheten beslutade i fredags att sluta leverera Astra Zenecas vaccin, då stora delar av gruppen 65+ redan har fått två doser vaccin mot covid-19. De som är 65 år eller äldre och endast fåt...

Lägesrapport: Gott om lediga vaccinationstider – passa på innan hösten kommer

23 juli 2021

Andelen som testas positivt för covid-19 ökar i länet. Samtidigt finns det lediga vaccintider i samtliga kommuner, och om fler vaccinerar sig så snart som möjligt minskar risken för en fjärde våg.

Kostprojekt inom rättspsykiatrin förbättrar hälsan och minskar svinnet

21 juli 2021

Patienter vid rättspsykiatriska regionkliniken får hjälp att förbättra hälsan genom kloka kostval. Kostprojektet är en del av Region Kronobergs satsning på patientcentrerade måltider på länets sjukhus...