Fler nyheter

1 september 2021

Åtgärdsvalsstudie – för ett mer hållbart transportsystem

En åtgärdsvalsstudie (ÅVS) Trafik och infrastruktur, nya sjukhuset i Växjö har genomförts av Region Kronoberg, Växjö kommun och Trafikverket. Syftet med ÅVS:en är att beskriva, analysera och rekommendera infrastrukturåtgärder som bidrar till en god trafikförsörjning.

Region Kronoberg har fattat ett inriktningsbeslut vilket innebär att förutsättningar och möjligheter att bygga ett nytt akutsjukhus i Växjö ses över. I februari 2022 beräknas regionfullmäktige ta det definitiva beslutet om investeringen ska genomföras.

För att ett nytt akutsjukhus ska fungera på den tänkta platsen i Räppe krävs ett antal investeringar i trafikinfrastrukturen.

- Åtgärdsvalsstudien görs tidigt i planeringen för att alla aktörer tillsammans ska få en helhetsbild och hitta hållbara förslag på åtgärder, berättar Mikael Johansson regionstyrelsens ordförande. Många av investeringarna är beroende av varandra och kommer att samfinansieras av aktörerna.

Åtgärdsvalsstudien tar hänsyn till trafikslag, typer av åtgärder och kombinationer av dessa. Val av åtgärder handlar om att lösa problem och tillgodose behov. Valen ska vara kostnadseffektiva och bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Några av de investeringsobjekt som identifierats som prioriterade för att skapa ett väl fungerande sjukhus i Räppe är:

  • trafikplats riksväg 23/Stora Räppevägen
  • trafikplats Helgevärma
  • dubbelspår Kust-till-kustbanan
  • ny väg från Bergsnäsvägen till sjukhustomten under riksväg 23
  • ombyggnad samt trafiksäkerhetsåtgärder på del av Stora Räppevägen
  • anpassning av befintlig gång- och cykeltunnel under riksväg 23 samt Stora Räppevägen för ökad trygghet
  • gång- och cykelväg mellan Norra Bergundasjön och Bäckaslöv

Åtgärdsvalsstudien och tillhörande dokument finns på nyasjukhuset.se samt vaxjo.se

Nyttan med tidig dialog

- Med en konstruktiv dialog i frågan har vi fått en samsyn kring tänkbara smarta lösningar som har en större möjlighet att skapa synergieffekter i transportsystemet. Vi har alla ett ansvar i att skapa en god och tillgänglig trafikmiljö för såväl Växjöbor som för de som besöker det framtida sjukhusområdet och staden, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande på Växjö kommun.

Bakgrund

Region Kronoberg har fattat beslut om att planera för ett nytt akutsjukhus i Räppe. Det slutliga beslutet om investering fattas av regionfullmäktige i februari 2022. Växjö kommun har startat en detaljplaneprocess för att ändra detaljplanen för Rimfrosten 1 med flera, tänkt plats i Räppe. Växjö kommunfullmäktige avser fatta beslut om detaljplanen i december 2021.

Relaterade nyheter

Extrainsatt regionfullmäktige om nytt akutsjukhus i Växjö

7 januari 2022

Den 10 januari hålls ett extrainsatt fullmäktige som ett kunskapsseminarium inför en av regionens viktigaste och största investeringar.

Underlaget för nytt akutsjukhus redo för politisk beredning

5 januari 2022

I samband med dagens politiska presidieberedning, presenterade regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) beslutsunderlaget för ett nytt akutsjukhus i Växjö för de politiska partierna.

Beslut om nya sjukhuset tas den 2 mars

14 december 2021

Tidplanen för beslut om ett nytt akutsjukhus i Växjö förskjuts med en månad. Detta för att beslutet ska hinna förankras ordentligt. Det gäller även investeringsbeslutet för utbyggnaden av Lasarettet L...

Det nya sjukhuset ska rymma 270 vårdplatser

19 november 2021

Efter dialog med berörda verksamheter har en enad ledning beslutat att 11 vårdavdelningar och 270 vårdplatser (inklusive IVA och neonatal) ska vara utgångspunkt i underlaget för beslut om nytt sjukhus...