Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

19 november 2020

Att motverka våld i nära relationer

Familjefrid Kronoberg och Resurscentrum heder arbetar med att motverka våld i nära relationer. Familjefrid Kronoberg vänder sig direkt till de drabbade. Resurscentrum heder finns som stöd vid misstanke om hedersrelaterat våld.

Familjefrid Kronoberg har funnits sen 2009. Målgruppen är vuxna, både utsatta och utövare, och barn som upplever våld i nära relationer. Region Kronoberg driver Familjefrid Kronoberg tillsammans med länets åtta kommuner.

Verksamheten har mellan 160-190 nya ärenden i snitt varje år.
Corona har påverkat verksamheten: I april ställde Familjefrid Kronoberg om till digitala klientmöten och pausade all gruppverksamhet. I september påbörjades ett arbete med att succesivt ställa tillbaka till fysiska träffar med klienter samt uppstarter av gruppverksamheter. Två Glimten grupper och två kvinnogrupper är nu igång. Men även fortsatt framåt hålls en del samtal på telefon.

Monika Nielsen, verksamhetschef på Familjefrid Kronoberg kan inte säga att pandemin har lett till fler ärenden.

Under årets första 6 månader har vi haft en ökning av ärenden men vi kan inte säga säkert att det beror på Corona. Vissa ärenden kan vi direkt koppla till hemarbete till följd av Corona då man ”isoleras” hemma med förövaren, men det är inte en majoritet.

Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck

Resurscentrum heder är en mobil stödverksamhet dit yrkesverksamma i kommunerna kan vända sig om man i sitt jobb behöver råd, stöd eller vägledning hur man ska agera vid misstanke om hedersrelaterat våld. På Resurscentrum heder jobbar två samordnare. I Region Kronoberg jobbar en utvecklingsledare inom våld i nära relationer, barn som far illa samt hedersrelaterat våld. Den personen och samordnarna på Resurscentrum heder kommer att ha ett tätt samarbete och för regionen innebär det att utsatta patienter kan hänvisas till resurscentrum vid behov. De har även gemensamma utbildningsinsatser tillsammans. Nästa utbildningsinsats är i samband med ”en vecka fri från våld”.

Resurscentrum heder är ett pilotprojekt sedan januari 2019. Kronoberg var ett av fyra län som regeringen beslutade skulle starta ett resurscentrum för arbetet mot våld i nära relationer med särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck. Region Kronoberg är samarbetspartner med länets kommuner och polisen och kommer att fortsätta vara det om verksamheten bli permanent. Länsstyrelsen i Kronobergs län har haft ett samordningsansvar och är en viktig samarbetspartner under hela piloten.