Fler nyheter

18 januari 2022

Bättre resultat än prognostiserat 2021 – tack vare kraftigt utökade statsbidrag

Region Kronoberg redovisar ett preliminärt resultat efter balanskravsjusteringar på 431 miljoner kronor för 2021, vilket är en positiv avvikelse med 291 mnkr mot det uppsatt resultatmålet för 2021 på 140 miljoner kronor.

Det är glädjande att det ekonomiska resultatet är positivt även för 2021, vilket bidrar till att stärka Region Kronobergs ekonomiska ställning och ge oss förbättrade förutsättningar att hantera framtida utmaningar och investeringar. Region Kronoberg står dels inför ett beslut om nytt akutsjukhus i Växjö på befintlig plats eller i Räppe och dels pågår ett stort omställningsarbete kopplat Nära vård, säger Martin Myrskog, regiondirektör.

Coronapandemin har fortsatt att vara en faktor som haft stor påverkan och inneburit såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga konsekvenser under 2021.

Coronapandemin har fortsatt att påverka oss alla under 2021 och för Region Kronobergs medarbetare och verksamheter har det i perioder inneburit hög belastning. Jag är verkligen stolt över Region Kronobergs medarbetare där många gjort beundransvärda insatser, säger Martin Myrskog.

Det ekonomiska resultatet har under 2021 påverkats av kraftigt utökade statsbidrag med anledning av covid-19 och årets resultat är därför betydligt mycket bättre än vad som var prognostiserat inför 2021. Det har varit ökade statsbidrag som i huvudsak riktats till hälso-och sjukvården och länstrafiken.

Läs mer i bokslutskommunikén, pdf, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Operation av inre blödning fördröjdes

25 maj 2022

En patient med en allvarlig inre blödning fick vänta länge på akutmottagningen vilket gjorde att den livräddande operationen dröjde. Region Kronoberg anmäler nu det inträffade enligt Lex Maria.

Region Kronoberg i topp vad gäller följsamhet till hygienrutiner

24 maj 2022

Senaste nationella mätningen av basala hygienrutiner och klädregler inom vård och omsorg visar att Region Kronobergs medarbetare fortsätter ha god följsamhet.

Försenad diagnos av cancer i tjocktarmen

23 maj 2022

Region Kronoberg Lex Maria-anmäler en händelse där det dröjde tre månader från första besök till att tjocktarmscancer upptäcktes hos en patient.

Felaktig bedömning av trauma anmäls enligt Lex Maria

18 maj 2022

En patient kom in till akuten på ett av länets sjukhus efter en fallskada. Det aktiverades inget traumalarm, vilket skulle ha medfört tydligare rutiner gällande bland annat provtagning. En vecka efte...