Fler nyheter

5 juni 2020

EU-miljoner till Kronoberg

Tre projekt i Kronoberg får dela på totalt 21 miljoner kronor från EU. Det beslutade Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna på sitt möte den 3 juni.

Pengarna kommer från ERUF, europeiska regionalfonden och ESF, europeiska socialfonden. Fonderna som ska stödja sysselsättningen i medlemsstaterna och främja den ekonomiska och sociala sammanhållningen. Totalt fördelas nästan 32,7 miljoner till sex projekt från ERUF och 72,8 miljoner från ESF, europeiska socialfonden, i hela Småland och öarna.

De projekt som berör Kronoberg är följande:

Konsulttimmen 2.0 (ERUF-projekt) 4 032 930 kr
Projektägare: Region Kronoberg

Projektet ska utveckla det rådgivningsstöd som testades i Region Kronobergs projekt Konsultstöd för små företag i Kronoberg (kallat Konsulttimmen) 2017–2019. Det finns fortfarande en stor efterfrågan och ett affärsutvecklingsbehov bland länets små företag. Målet är att de små företagen i Kronoberg ska stärka sin konkurrenskraft genom tillgång till extern expertis för affärsutveckling. I praktiken innebär projektet upp till sex kostnadsfria rådgivningstimmar till samtliga små företag inom samtliga branscher i länet. Projektet ska nå minst 600 unika företag, i snitt 25 företag i månaden, fördelat på 25–30 konsulter inom sex olika kompetensområden.

Det är glädjande att vi kan fortsätta satsningen på konsulttimmar. Den har varit mycket betydelsefull för de företagare som använt tjänsten och i det läge som vi befinner oss i just nu, så blir denna typ av insatser än mer viktiga, säger Thomas Ragnarsson (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

SpiK (ESF-projekt) 15 542 029 kr
Projektägare: Växjö kommun

Projektet ska få fler kvinnor och män i åldern 18–64 år med sammansatt problematik att närma sig arbetsmarknaden, få fler valmöjligheter, individanpassat stöd och bättre livskvalité. Det ska ske genom en utvecklad samverkan mellan myndigheter och organisationer som arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering och förrehabiliterande insatser för målgruppen. Projektet ska arbeta med användardriven utveckling och involvera användarna för att hitta nya möjligheter som ska testas. Målet är individuella kompetenshöjande insatser som på lång sikt leder till självförsörjning. I projektet samverkar Växjö kommun med sex kommuner, Samordningsförbundet Värend, arbetsförmedlingen och försäkringskassan.

Ungdomssatsning skolnärvaro (ESF-projekt) 1 521 003 kr
Projektägare: Ljungby kommun

Projektet ska ge kommunerna ett redskap att hantera ungdomar som inte påbörjar eller fullföljer gymnasiet. Målet är att se en minskning av ärenden i registret KAA (det kommunala aktivitetsansvaret) och få fler ungdomar att gå färdigt gymnasiet. På lång sikt ska projektet skapa hållbara system för att arbeta framgångsrikt med ungdomar och öka inkluderingen på arbetsmarknaden i Småland och Öarna. Projekt är sprunget ur Ljungby kommuns arbete med Barnens bästa gäller.

Kontakt

Thomas Ragnarsson (M)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0709-84 45 34

Carl-Olof Bengtsson (S)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0705-84 13 92

Soili Lång-Söderberg (M)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0706-93 65 97

Josefine Wilhelmsson

Projektutvecklare

Kontaktperson för det regionala strukturfondsprogrammet för Småland och Öarna och regional kontaktnod för Södra Östersjöprogrammet.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 32 00

Relaterade nyheter

Lägesrapport från Region Kronoberg 25 september

25 september 2020

Under de senaste dagarna syns en tendens till ökning av antalet bekräftade fall av covid-19 i Kronobergs län. Ökningen är spridd i alla åldersgrupper och i alla delar av länet.

Försenad diagnos av spridd cancer

24 september 2020

En cancerdiagnos fördröjdes med flera månader på grund av att olika symtom inte kopplades samman. Region Kronoberg anmäler nu det inträffade enligt Lex Maria.

Biotopskyddade träd fälldes utan tillstånd

24 september 2020

Region Kronoberg har anmält till länsstyrelsen att fyra biotopskyddade björkar fällts utan tillstånd. Länsstyrelsen som öppnat ett tillsynsärende.

Hur beskriver du Kronoberg?

23 september 2020

Alla människor som är i Kronoberg har en bild av vad Kronoberg är och hur det ser ut här. Men vad väljer vi att berätta för andra om Kronoberg? Och vad vet vi egentligen? Region Kronoberg har tagit fr...