Fler nyheter

6 oktober 2020

Försämrad rörlighet efter missad handledsskada

En patient behandlades för en fraktur på strålbenet på ett av länets sjukhus, men att patienten även hade en skada i handleden missades. Region Kronoberg anmäler det inträffade enligt Lex Maria.

Patienten sökte vård akut efter att ha skadat underarmen i samband med ett fall. Röntgen visade en skada på strålbenet. En ovanlig men typisk samtidig skada är påverkan på handleden (mellan strålben och armbågsben). En sådan skada missades hos patienten.

Den missade skadan upptäcktes först när skadan på strålbenet var helt läkt. Patienten hade då smärtor i handleden och sökte vård igen. Att handledsskadan missades gör att patienten kommer behöva rekonstruktiv kirurgi, men kommer sannolikt inte uppnå normal rörlighet i handleden igen.

För att det inträffade inte ska kunna upprepas har kliniken sett över sina rutiner och vidtagit förebyggande åtgärder.

Lex Maria

Vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), denna regel kallas Lex Maria.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)

  • ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
  • har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
  • ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO.

Syftet med utredningen ska vara att så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som påverkat det, samt ge underlag för beslut om åtgärder som ska ha till ändamål att hindra att liknande händelser inträffar på nytt, eller att begränsa effekterna av sådana händelser om de inte helt går att förhindra.

IVO ska säkerställa att anmälda händelser, som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada, har utretts i nödvändig omfattning samt att vårdgivaren har vidtagit de åtgärder som krävs för att uppnå en hög patientsäkerhet.

Relaterade nyheter

Fördröjd diagnos av lungcancer

19 oktober 2020

En lungförändring hos en patient skulle följas upp – men det gjordes aldrig. Två år senare hittades lungcancer hos patienten. Nu anmäls det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex...

Lägesrapport från Region Kronoberg 15 oktober

15 oktober 2020

Coronaläget i länet ser fortsatt bekymmersamt ut. Två personer har avlidit i sjukdomen de senaste sju dagarna och antalet intagna patienter har ökat.

Nya rutiner och tidsbokning för säsongens influensavaccination

12 oktober 2020

Den 3 november börjar Region Kronoberg vaccinera riskgrupper kostnadsfritt mot säsongsinfluensan. I år kommer det inte gå till som vanligt då drop in-vaccinationer skapar trängsel. Därför måste man i...

Lägesrapport från Region Kronoberg 9 oktober

9 oktober 2020

I vecka 40 minskade andelen positiva för covid-19 bland de provtagna till 3,5 procent. 74 personer konstaterades ha covid-19. Denna vecka (41) tyder resultaten hittills på en liten ökning.