Fler nyheter

20 juli 2021

Försenad diagnos av cancer i ändtarmen

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse med försenad diagnos av en cancer i ändtarmen.

Fallet rör en patient som sökt vårdcentral på grund av besvär med svullen mage samt att avföringen ändrat konsistens och att det ibland fanns blod i avföringen.

På vårdcentralen undersöktes ändtarmen med så kallad rektoskopi och man såg hemorrojder. Läkaren gjorde bedömningen att besvären orsakades av hemorrojder och patient fick behandling mot detta.

När besvären fortsatte ombads patienten lämna prover, däribland prover som analyserar förekomst av blod i avföringen. Dessa prover tappades dock bort och blev aldrig analyserade. Först när patienten återkom flera månader senare för samma besvär upptäcktes misstaget och patienten skickades för undersökning med koloskopi där man hittade en cancer i tjocktarmen.

Vårdcentralen har nu sett över sina rutiner för hantering av inlämnade prover. Därutöver pågår ett regionövergripande arbete med diagnostisk säkerhet för att undvika att man fastnar i en diagnos på ett tidigt stadium utan alltid tänker flera möjliga diagnoser.

Chefläkaren lämnar ärendet till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) för bedömning enligt Lex Maria.

Lex Maria

Vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), denna regel kallas Lex Maria.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)

  • ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
  • har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
  • ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO.

Syftet med utredningen ska vara att så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som påverkat det, samt ge underlag för beslut om åtgärder som ska ha till ändamål att hindra att liknande händelser inträffar på nytt, eller att begränsa effekterna av sådana händelser om de inte helt går att förhindra.

IVO ska säkerställa att anmälda händelser, som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada, har utretts i nödvändig omfattning samt att vårdgivaren har vidtagit de åtgärder som krävs för att uppnå en hög patientsäkerhet.

Relaterade nyheter

Lägesrapport: Många smittas på semesterresan

30 juli 2021

Smittspridningen ökar nationellt, många av de nya fallen är kopplade till resor under semestern. Tillgången till vaccin är fortsatt god i länet och det finns många lediga tider för vaccination. Planer...

65+ erbjuds nu mRNA-vaccin som dos 2

27 juli 2021

Folkhälsomyndigheten beslutade i fredags att sluta leverera Astra Zenecas vaccin, då stora delar av gruppen 65+ redan har fått två doser vaccin mot covid-19. De som är 65 år eller äldre och endast fåt...

Lägesrapport: Gott om lediga vaccinationstider – passa på innan hösten kommer

23 juli 2021

Andelen som testas positivt för covid-19 ökar i länet. Samtidigt finns det lediga vaccintider i samtliga kommuner, och om fler vaccinerar sig så snart som möjligt minskar risken för en fjärde våg.

Kostprojekt inom rättspsykiatrin förbättrar hälsan och minskar svinnet

21 juli 2021

Patienter vid rättspsykiatriska regionkliniken får hjälp att förbättra hälsan genom kloka kostval. Kostprojektet är en del av Region Kronobergs satsning på patientcentrerade måltider på länets sjukhus...