Fler nyheter

23 augusti 2021

Försenad diagnos av cancer i matstrupe

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse med försenad diagnos av en cancer i matstrupen.

Fallet rör en patient som sökte sig till vårdcentral på grund av besvär med slemhosta och sväljningssvårigheter. Efter att olika behandlingar provats remitterades patienten till röntgen där man såg en felsväljning. Fortsatt utredning skedde därefter på ÖNH-kliniken samt av logoped. När besvären tilltog ytterligare gjordes en skiktröntgen som visade en cancer högt upp i matstrupen precis under stämbanden. Patienten avled några månader senare.

Det rör sig om en ovanlig lokalisation av cancer som gav svårtolkade symtom. Utredningen har inte kunnat påvisa någon enskild händelse som gjorde att upptäckten försenades, utan en rad omständigheter samverkade till en försening. Utredningen har identifierat flera område som behöver förbättras för att minska risken att något liknande händer igen. Det handlar bland annat om att förbättra kontinuiteten i primärvården och på öronkliniken, att förbättra kännedomen om utredning av sväljningssvårigheter samt förbättrat samarbete mellan logopeder och öronkliniken.

Lex Maria

Vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), denna regel kallas Lex Maria.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)

  • ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
  • har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
  • ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO.

Syftet med utredningen ska vara att så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som påverkat det, samt ge underlag för beslut om åtgärder som ska ha till ändamål att hindra att liknande händelser inträffar på nytt, eller att begränsa effekterna av sådana händelser om de inte helt går att förhindra.

IVO ska säkerställa att anmälda händelser, som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada, har utretts i nödvändig omfattning samt att vårdgivaren har vidtagit de åtgärder som krävs för att uppnå en hög patientsäkerhet.

Kontakt

Gunilla Östgaard

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0720-83 18 89

Relaterade nyheter

Tre arkitektteam tävlar om att gestalta det nya akutsjukhuset i Växjö

22 september 2021

Nu har tre arkitektteam satt igång arbetet med att skapa gestaltningsförslag för det nya akutsjukhuset som eventuellt ska byggas i Växjö. I december kommer en jury att utse det vinnande förslaget.

Florence Eddyson blir ny sjukhuschef

20 september 2021

Nu är det klart. Från och med december tillträder Florence Eddyson som ny verksamhetsområdeschef för sjukhusvården.

Lägesrapport: Nu påbörjas planeringsarbetet för vaccination av 12–15-åringar

17 september 2021

Smittspridningen har nu vänt neråt i länet. Samtidigt ökar vaccinationstäckningen hela tiden. De senaste veckorna har många fått sin andra dos och 75,9 % av den vuxna befolkningen är nu fullvaccinerad...

Sjukhuspatienter känner sig mer delaktiga i Kronoberg

14 september 2021

Under våren 2021 genomfördes Nationell patientenkät inom sjukhusvården. Resultaten visar att patienterna i stor utsträckning är nöjda.