Fler nyheter
Närbild på block och penna i handen på vårdpersonal.

4 oktober 2022

Gott bemötande inom den psykiatriska vården

De flesta patienterna inom psykiatrin upplever att de får en bra vård och ett gott bemötande. Samtidigt önskar många patienter ökad kontinuitet och bättre tillgång till information.

Under våren har drygt 27 000 patienter inom den psykiatriska vården i Sverige svarat på frågor om sina erfarenheter genom Nationell Patientenkät. En majoritet av patienterna har ett gott helhetsintryck av den vård de fått. Det skiljer sig dock mellan vårdområden – mest nöjda är patienterna inom vuxenpsykiatrins öppenvård. Detsamma gäller för vuxenpsykiatrin i Region Kronoberg.

Patienterna upplever att de får ett gott bemötande och blir bemötta med respekt, oavsett bakgrund.

En stor andel av de svarande anger också att tillgängligheten till vården är god. Inom samtliga vårdområden; vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri samt rättspsykiatri, uppger ungefär 3 av 4 patienter att de har god tillgång till vården. Det handlar exempelvis om möjlighet att kunna prata med behandlande personal om oro eller ängslan kring hälsotillstånd och behandlingar.

Kontinuitet och information kan bli bättre

Inom barn- och ungdomspsykiatrin i Kronoberg är tjejer mer missnöjda än killar – det skiljer cirka tio procent.

De områden där det finns störst behov av förbättringar i hela landet, handlar om kontinuitet samt information från vården. Många patienter upplever att personalen inte är tillräckligt insatt i vilka tidigare kontakter de haft med vården. Många patienter pekar också på att samarbeten med arbetsplatsen, skolan och andra myndigheter inte fungerar tillräckligt bra.

Det är glädjande att se att våra patienter överlag är nöjda med vården de får hos oss. Speciellt glädjande är frågan kring bemötande. Vad det gäller kontinuitet och information stärker det vikten av att fortsätta jobba med områden som fast vårdkontakt och vårdplaner för att förbättra detta ytterligare, säger Sandor Eriksson, verksamhetschef specialistpsykiatrin.

Vidare önskar patienterna också mer information om stödgrupper och patientföreningar där de kan möta andra med liknande sjukdomsbakgrund.

För personer med psykiatriska diagnoser kan det vara extra viktigt att vården ger tydlig information om stödgrupper, patientföreningar och andra aktörer. Därför är det viktigt att Region Kronoberg samverkar och har goda kanaler till dessa, säger Roland Gustbée (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Lägst omdöme om vården som helhet i regionen ger de yngre patienterna inom den slutna rättspsykiatriska vården.

Inom rättspsykiatrin var deltagandet för lågt för att kunna tolka resultatet. Vi arbetar aktivt med patientdeltagande med förbättringsmöten på respektive avdelning. Vi har också påbörjat ett samarbete med NSPH (Nationell samverkan för psykiskt hälsa) med patientforum på flera avdelningar, säger Tina Fogelklou, rättspsykiatrichef.

Resultat Nationell patientenkät, öppnas i nytt fönster

Under våren 2022 genomförde samtliga regioner Nationell patientenkät psykiatri. De patienter som tillfrågades var ett urval av de som nyligen besökt en psykiatrisk öppenvårdsmottagning eller varit inlagda i den psykiatriska slutenvården inom vuxenpsykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin samt rättspsykiatrin.

Insamlingen har för första gången primärt skett via 1177.se, vid uteblivet svar skickades enkäter ut postalt. Totalt svarade drygt 27 000 patienter. Svarsfrekvensen är på samma nivå som tidigare undersökningar inom psykiatrin och varierar mellan 17,1 procent och 32,4 procent, beroende på vårdområde.

I Region Kronoberg var svarsfrekvensen ca 30 procent inom vuxenpsykiatrins och barn och ungas öppenvård medan andelen svar inom rättspsykiatrins slutenvård endast var 19 procent.

Relaterade nyheter

Skärvet och Capio Hovshaga blir akademiska vårdcentraler

24 november 2022

En primärvård i framkant är målet när Region Kronoberg nu startar två akademiska vårdcentraler. – Ett stort steg framåt för forskning i primärvården, säger Mikael Johansson, ordförande för regionstyre...

Avtal och ersättning för viktiga insatser av Röda korset på sjukhusen

23 november 2022

Under flera årtionden har Röda korsets värdar på frivillig basis stöttat kronobergare på länets två sjukhus. Värdefulla insatser som nu uppmärksammas av Region Kronoberg genom beslutet att teckna avta...

Frivilliga livräddare gör Kronoberg hjärtsäkrare

16 november 2022

Varje år rapporteras cirka 6 000 plötsliga hjärtstopp, utanför sjukhus, runt om i Sverige. I filmen möter vi Jonas Skarhagen som är med och gör Kronoberg hjärtsäkrare. Han har anmält sig som Sms-livrä...

Väntetiderna förbättras i specialistsjukvården

15 november 2022

Just nu genomförs flera insatser för att minska väntetiderna för ett första besök till specialistmottagning och för behandling/operation.

Ny avhandling följer symptom hos barn med cerebral pares

1 november 2022

Varje år får ca 200 barn i Sverige diagnosen cerebral pares (CP). Ett vanligt bekymmer för barn som växer upp med sjukdomen är försämrad rörlighet i lederna– så kallade kontrakturer. Nu har en ny avha...

Hemgång från sjukhus i rätt tid

28 oktober 2022

Just nu jobbar en arbetsgrupp med cirka 80 personer från kommun, primärvård och sjukhusvård för att förbättra arbetet runt patienters in- och utskrivning. Genom att förstå varandras arbete bättre och...

Här är Region Kronobergs folkhälsostipendiater 2022

26 oktober 2022

Region Kronobergs folkhälsostipendium 2022 tilldelas fem föreningar och fem ledare i dessa föreningar som på olika sätt bidragit med att arbeta aktivt för barn och unga.

8 november startar årets vaccination mot influensa – risk för intensiv säsong

25 oktober 2022

Det finns risk för hög smittspridning av influensa kommande säsong, eftersom de senaste åren varit relativt lindriga och immuniteten hos befolkningen därmed är låg.

Tillfälligt uppehåll i munskyddskrav för viss verksamhet inom hälso- och sjukvården

24 oktober 2022

Region Kronoberg har fattat beslut om ett tillfälligt uppehåll i det förebyggande munskyddskravet (source control). Beslutet är fattat på grund av det lite lugnare covidläget i Kronoberg.

Vårdförlopp ska göra det lätt att göra rätt och förbättra samordning och delaktighet

20 oktober 2022

Sverige består av egendrivna regioner, med regionala riktlinjer för hur vården ska bedrivas. Nu pågår arbetet med införande av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp – ett nationellt kunskapsst...