Fler nyheter

7 september 2021

Kartläggning av idéburen sektor i Kronobergs län

I juni släppte Region Kronoberg en om rapport om idéburen sektor i länet. Rapporten, som är genomförd av NÄTVERKET – idéburen sektor Skåne, bygger på data från Statistiska centralbyrån (SCB) och ger en bild över idéburen sektors omfattning och utbredning i länet.

Kortfattat resultat:

  • Totalt finns det 4 766 registrerade idéburna organisationer i Kronobergs län (jan-21).
  • Ideella föreningar utgör den största delen av idéburen sektor, vilket främst består av intresseorganisationer, religiös verksamhet eller verksamhet inom sport-, fritid- och nöje.
  • Av de registrerade idéburna organisationerna har ca 10 % anställd personal. Vanligast är 1–4 anställda.
  • Den vanligaste omsättningsklasen för organisationer inom idéburen sektor är mindre än 1000 kr per år.

Rapportens syfte är också att fungera som ett underlag för samtal om idéburen-offentlig samverkan och för att förstå idéburen sektors potentialer, men också utmaningar. Rapporten finns att ta del av i sin helhet på Region Kronobergs hemsida. Där finns också en bilaga med fördjupad information om idéburen sektor i länets kommuner.

Till rapporten

Samverkan med civilsamhällesaktörer

Rapporten är en del av den regionala utvecklingsavdelningens arbete med att utveckla samverkan med civilsamhället. Det regionala utvecklingsarbetet är brett och komplext, och genom att involvera flera aktörer i arbetet för en hållbar utveckling kan vi nå längre.

Redan idag pågår samverkan mellan regional utveckling och civilsamhällesaktörer. Men det råder en stor variation mellan olika verksamhetsområden och det finns idag ingen övergripande struktur för samverkan. Samverkan kan ske på olika sätt – till exempel genom att en civilsamhällesaktör får ersättning för att utföra ett specifikt uppdrag eller att man som region och civilsamhälleaktör gemensamt driver ett projekt/process. Att civilsamhällets ges utrymme att utföra sin roll som röstbärare är också viktigt, till exempel genom att få vara med att påverka långsiktiga strategier och planer.

Hur samverkan ska se ut i vårt län framöver är just det som ska utforskas i arbetet vidare. Aktörer inom civilsamhället kommer att involveras för att lyssna in vilka behov, utmaningar och möjligheter som finns.

Region Kronoberg driver under 2020–2023 ett utvecklingsarbete för att stärka arbetet med hållbarhet inom det regionala utvecklingsarbetet i Kronobergs län. Insatserna ska leda till en ökad regional kapacitet att arbeta med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet som en helhet.

Utvecklingsarbetet finansieras med medel från Tillväxtverket inom utlysningen ”Vägar till hållbar utveckling” samt regionala projektmedel ur anslag 1.1

Till projektsidan: Region Kronoberg – Hållbar regional utveckling

 

Relaterade nyheter

Region Kronoberg har utforskat framtidens arbetsplats

16 september 2021

Hur är man en attraktiv arbetsgivare i en platsoberoende tid? Och vad är en attraktiv bostadsort? Det är två av de frågor som utforskats i studier om framtidens arbetsplats som Region Kronoberg varit...

Hållbar matproduktion för regional utveckling

15 september 2021

I veckan pågår MAT 2021 i Kronoberg. För Region Kronoberg handlar engagemanget i MAT om att ta ett helhetsgrepp på hållbar livsmedelsproduktion och hälsosam konsumtion. I år involveras matproducenter...

Innovationsveckan i Kronoberg

14 september 2021

Innovationsveckan är ett nationellt event för att uppmärksamma alla som utvecklar offentlig sektor.

Fokus på innovation, hållbarhet, attraktivitet och samverkan i södra Östersjöprogrammet

9 september 2021

Arbetet med att ta fram det nya Södra Östersjöprogrammet har pågått i ett år och nu ska resultatet ut på offentlig konsultation, EU:s motsvarighet till remissrunda. Södra Östersjöprogrammet (Interreg...