Fler nyheter

15 september 2020

Långsiktig ersättningsmodell ska underlätta för alla vårdcentraler i Kronoberg

Samtliga politiska partier i Region Kronoberg har kommit överens om en ny ersättningsmodell för alla vårdcentraler i Kronoberg. Förutsättningarna kommer därmed inte förändras från år till år utan vårdcentralerna kan få en mer stabil ekonomi. Tidigare har Alliansen förespråkat en ersättningsmodell som lägger fokus på vårdtyngd, medan Socialdemokraterna har velat ta större hänsyn till socioekonomiska faktorer.

I den nya ersättningsmodell som partierna nu kommit överens om ersätts vårdcentralerna för de kostnader som en genomsnittspatient genererar under ett år, fördelat på varje enskild åldersgrupp. Därefter tillkommer ersättning för socioekonomiska faktorer på 5 % för att fånga upp de utmaningar som finns i vissa områden med exempelvis hög arbetslöshet och låg utbildningsbakgrund.

Vi är nöjda över att ha hittat en ersättningsmodell som alla kan skriva under på. Det kommer att ge alla vårdcentralerna i Region Kronoberg möjlighet att planera långsiktigt, säger Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande.

Kronobergs allra yngsta och äldsta invånare är i störst behov av vård och därför är ett ersättningssystem som tar hänsyn till det mest rättvist och långsiktigt hållbart för Kronobergs vårdcentraler. För socialdemokraterna är det också viktigt att vårdcentralerna ges utrymme att arbeta förebyggande. Vi är därför glada att en viss del av ersättningen även fortsättningsvis kommer att vara riktad mot socioekonomiska faktorer, säger Henrietta Serrate (S) oppositionsråd och regionstyrelsens 2:e vice ordförande.

Förslaget baseras på tillgängliga uppgifter om faktiska kostnader för respektive åldersgrupp i hela primärvården under 2017, 2018 och 2019.

Det nya förslaget till ersättningsmodell kommer att tas upp för beslut i regionstyrelsen den 22 september. I regionfullmäktige fattas beslutet den 28 oktober.

Citat från övriga partiföreträdare

Sven Sunesson (C), 1:e vice ordförande i regionstyrelsen, tel 0707-20 76 10

Centerpartiet är väldigt nöjda med att en åldersbaserad ersättning nu införs för våra vårdcentraler. Det är en stor framgång att vi är politiskt överens, för att ge ekonomisk stabilitet i verksamheten.

Eva Johnsson (KD), ledamot i regionstyrelsen, tel 0703-77 71 71

Kristdemokraterna välkomnar en tvärpolitisk överenskommelse gällande ersättningsmodellen till vårdvalssystemet. Den överenskomna modellen ger våra vårdcentraler möjlighet att arbeta förutsägbart och långsiktigt. Modellen kommer fortsatt att ge de olika vårdcentralerna möjlighet att skapa egna profiler i verksamheten beroende på behovet i det egna patientunderlaget vilket vi också tycker är viktigt och värdefullt.

Yngve Filipsson (L), ledamot i regionstyrelsen, tel 0709-54 43 72

Bra att alla partier är eniga om ett ersättningssystem som i huvudsak bygger på ålder. Då får vi ingen diskussion om att vissa vårdcentraler skulle kunna få mer ersättning genom att ange fler diagnoser. Systemet blir stabilt och ger vårdcentralerna möjlighet att planera långsiktigt.

Eva-Britt Svensson (V), ledamot i regionstyrelsen, tel 0706-33 13 46

Bra att vi får långsiktiga regler och vi är särskilt nöjda med att extra ersättning ges till de områden som av olika skäl är mer vårdtyngda p.g.a. exempelvis stor arbetslöshet, låg utbildning och trångboddhet.

Melena Jönsson (SD), ledamot i regionstyrelsen, tel 0703-59 49 83

Vi är nöjda med nya ersättningsmodellen som bygger på ålder, och hoppas därmed att det administrativa arbetet blir lättare för alla vårdcentraler i Region Kronoberg.

För mer information kontakta

Mikael Johansson (M)

Mikael Johansson (M)

Regionstyrelsens ordförande

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0767-20 79 96
Henrietta Serrate (S)

Henrietta Serrate (S)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0720-83 18 84

Relaterade nyheter

Vårdcentralen stöttar efter covid-19

24 september 2020

Patienter som har långsiktiga besvär efter covid-19 börjar söka till vårdcentralerna. En del av dem blev sjuka i början av pandemin innan testningen kommit igång, och därför är diagnosen inte alltid s...

Försenad diagnos av spridd cancer

24 september 2020

En cancerdiagnos fördröjdes med flera månader på grund av att olika symtom inte kopplades samman. Region Kronoberg anmäler nu det inträffade enligt Lex Maria.

Biotopskyddade träd fälldes utan tillstånd

24 september 2020

Region Kronoberg har anmält till länsstyrelsen att fyra biotopskyddade björkar fällts utan tillstånd. Länsstyrelsen som öppnat ett tillsynsärende.

Privatpersoner har fått dubbla fakturor

23 september 2020

Region Kronoberg har upptäckt att 1 258 dubbla fakturor felaktigt skickats ut. Fakturorna kommer från sjukvården och tandvården och har framför allt gått ut till privatpersoner.