Fler nyheter

13 juli 2022

Lyckat projekt kring patientsäkerhet

Läkemedelsrelaterade problem utgör en allt större del av utmaningarna inom patientsäkerhet. I och med detta beslutade Patientsäkerhetsrådet och Läkemedelsrådet att prioritera just läkemedel under 2021.

Till styrgruppen av projektet utsågs Anna Falk, Pär Lindgren, Pia Törndahl och Stephan Quittenbaum/Fredrik Schön. Tillsammans med övriga kollegor var de uppdelade i fem olika arbetsgrupper som ansvarade över fem olika delområden. Hela projektgruppen har träffats två gånger per termin och däremellan har respektive grupp planerat och drivit sitt arbete. 

Det finns flera moment inom arbetet med läkemedel som kan äventyra patientsäkerheten. Därför är det viktigt att identifiera risker och lösningar för att uppnå en trygg och säker användning och hantering av läkemedel i Kronoberg, säger projektsamordnare Anna Falk.

De fem olika områdena

Beroendeframkallande läkemedel/vårdorsakat läkemedelsberoende

 • Det har tagits fram och publicerats en medicinsk riktlinje för förskrivning av beroendeframkallande läkemedel samt en rutin vid utfärdande och förnyelse av recept på beroendeframkallande läkemedel. Dessa går att finna på Vårdgivawebben (länk nedan).
 • Apotekare har informerat om ovanstående riktlinjer samt tipsat om hur man kan följa upp enhetens förskrivning med hjälp av uppföljningsverktyget Medrave. Kontakt till den integrerade missbruks- och beroendemottagningen har förmedlats. Representanter från integrerade missbruks- och beroendemottagningen har erbjudit och påbörjat ytterligare informationsmöten på vårdcentraler.
 • Det vidare arbetet kommer delvis att fokusera på att fortsätta med informationsmöten på vårdcentraler och att apotekare kommer att knytas till befintliga team från integrerade missbruks- och beroendemottagningen. En medicinsk grupp arbetar vidare med att se över läkemedelsmallarna i Cosmic för att hitta en modell för ”smärtpåsar efter operation” – i syfte att minska risken för att behandlingen med opioider blir längre än nödvändigt. Dessutom kommer delar av gruppen att arbeta med en struktur för primärvården för att hantera patienter med problematiskt beroende och hur man kan öka kompetensen om nedtrappning

Egenkontroll läkemedel

 • Arbetsgruppen har utarbetat frågor till en enkät som består av flera delar - rutin och ansvar, rekvisition och kontroll, ordination samt iordningställande och administration. Enkäten finns som bilaga i rapporten. Gruppen kommer arbeta vidare utifrån de insamlade svaren.
 • Gruppen kommer arbeta vidare utifrån de insamlade svaren och med att formulera ett förslag på hur extern och intern kontroll av läkemedelshanteringen ska bedrivas i Kronoberg.

Nya arbetssätt i avvikelsehanteringssystemet

 • Det har genomförts en nulägesanalys för att se vad som är möjligt att följa upp inom rapporterade läkemedelsavvikelser och/eller risker, men som också är möjliga att avstå från att rapportera.
 • I samband med nulägesanalysen identifierades ett omfattande behov av dialog, stöd, utbildning och lärande om varför och för vem vi måste arbeta med händelser och risker inom läkemedelsområdet.
 • I fortsättningen kommer gruppen arbeta med vilket digitalt stöd som skulle förbättra möjligheter till insamling, analys, uppföljning och utvärdering inom läkemedelsområdet. 

Vidareutveckling av utbildningen ”säker läkemedelshantering”

 • Antalet instruktörer har ökat med två läkare och en sjuksköterska och utbildningsmaterialet är aktuellt och uppdaterat utifrån avvikelser i synergi, nyheter i Cosmic, nyheter i föreskrifter/riktlinjer samt övrig omvärldsbevakning.
 • Utbildningen har blivit obligatorisk.
 • Framöver kommer gruppen titta vidare på hur man skulle kunna möta primärvården och andra verksamheter. Nya läkare och sjuksköterskor har rekryterats, men ytterligare behov finns att involvera ytterligare instruktörer som exempelvis apotekare. Instruktörsgruppen kommer fortsatt att uppdatera utbildningsmaterialet enligt ovan samt ta fram verktyg för att utvärdera utbildningsinsatsen.

Läkemedelsavstämning och läkemedelsgenomgångar (LMG)

 • Befintliga rutiner för läkemedelsgenomgångar har omarbetats. Information angående hur man genomför och dokumenterar LMG har spridits av apotekare på såväl vårdcentraler och kliniker.
 • Dialog har förts med IT- och analysenheten som säkerställt att det är tekniskt möjligt att mäta utskrivna läkemedelslistor som surrogatmarkör för läkemedelsgenomgång.
 • Ett förbättringsarbete pågår på kirurgen i Ljungby i syfte att minska patientsäkerhetsrelaterade konsekvenser av dubbla läkemedelslistor. En klar minskning av antalet avvikelser mellan de båda listorna (Cosmic/Pascal) har noterats. Länk till film om arbetet står nedan.
 • Gruppen kommer att arbeta vidare med att ta fram en plan för hur utförda LMG, läkemedelsberättelser och utskrivna läkemedelslistor ska presenteras och följas upp. Fortsatt arbete krävs för att minska patientsäkerhetsrelaterade konsekvenser av dubbla läkemedelslistor i och med att systemen Cosmic och Pascal inte kommunicerar med varandra.

Utvecklingen av förskrivning av beroendeframkallande läkemedel över tid (2017-2021). Måttenheten DDD (Definierad Dygns Dos) är den förmodade genomsnittliga dygnsdosen då läkemedlet används av en vuxen vid läkemedlets huvudindikation.

Vi kommer att arbeta vidare för att uppnå resterande mål i lite olika konstellationer, såväl inom projektgrupper som inom befintliga strukturer. Vi kommer att nyttja de kontaktvägar som skapats via projektet. Ansökan till ”Guldpillret” kommer att skickas in eftersom arbetssätt och metoder som förbättrar kvaliteten och säkerheten i läkemedelsanvändningen och leder till ökad patientsäkerhet kan belönas med denna utmärkelse, säger Anna.

Rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Rutiner och riktlinjer på Vårdgivarwebben, öppnas i nytt fönster

Film om säker apodoshantering i slutenvården, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

”Att lägga fokus på den friska sidan, istället för den sjuka, kan göra stor skillnad”

5 augusti 2022

Det kan vara svårt att få till en hälsosam livsstil i en inlåst miljö. Nu har rättspsykiatriska regionkliniken målet att skapa en sundare vardag för patienterna, bland annat genom inspiration från en...

Patienter som inte är svårt sjuka hänvisas vidare från akuten i Ljungby under vecka 31-32

3 augusti 2022

Region Kronoberg informerade i juni om att akutverksamheten i regionen behöver samordna sin verksamhet under sommaren på grund av sjuksköterskebrist, vilket innebär att patienter som inte är svårt sju...

Ökad tillgänglighet och samordnad vård för personer med psykisk ohälsa

2 augusti 2022

Nästan en tredjedel av alla patienter som uppsöker primärvården söker för psykisk ohälsa. Målet är att dessa patienter ska få träffa en psykosocial resurs eller psykolog inom 72 timmar, något som idag...

Kompetensväxling ger snabbare svar till patienterna

1 augusti 2022

Klinisk fysiologi på centrallasarettet i Växjö har gjort ett förbättringsarbete med nya arbetssätt där de både sparat läkartid och kompetensutvecklat sin personal – och kan ge snabbare svar till patie...

Glada munnar när Simsalabim åter kan träffa skolbarn

14 juli 2022

Varje år träffar folktandvårdens barnhälsogrupp samtliga barn i förskole- andra- och femteklass i Kronobergs län. Målet är att med roligt drama och gemensam dialog lära barnen om goda tandvanor. Nu, e...

Tappning av bukvätska gav upphov till tarmskada

7 juli 2022

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient i samband med tappning av bukvätska fick en tarmskada som behövde opereras på ett av länets sjukhus.

Hudskada och blodpropp efter läkemedelsinfusion

1 juli 2022

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient i samband med dialysbehandling fick skador på ett av länets sjukhus.

Att prata levnadsvanor är en självklar del på ungdomsmottagningen i Ljungby

30 juni 2022

På ungdomsmottagningen i Ljungby har man under en tid jobbat utifrån ett hälsofrämjande perspektiv i mötet med ungdomarna. Inför det bokade besöket får alla patienter fylla i en digital hälsoenkät som...

Dränageslang mot punkterad lungsäck hamnade i levern

29 juni 2022

Region Kronoberg gör en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient efter en motorcykelolycka fick en dränageslang mot en punkterad lungsäck felaktigt placerad.

Hälsa i vardagen en viktig del av nära vård

29 juni 2022

Nära vård handlar inte bara om sjukvård utan också om friskvård, för att du ska kunna fortsätta leva ditt bästa liv.