Fler nyheter
Människa häller tabletter i hand Människa häller tabletter i hand

13 juli 2022

Lyckat projekt kring patientsäkerhet

Läkemedelsrelaterade problem utgör en allt större del av utmaningarna inom patientsäkerhet. I och med detta beslutade Patientsäkerhetsrådet och Läkemedelsrådet att prioritera just läkemedel under 2021.

Till styrgruppen av projektet utsågs Anna Falk, Pär Lindgren, Pia Törndahl och Stephan Quittenbaum/Fredrik Schön. Tillsammans med övriga kollegor var de uppdelade i fem olika arbetsgrupper som ansvarade över fem olika delområden. Hela projektgruppen har träffats två gånger per termin och däremellan har respektive grupp planerat och drivit sitt arbete. 

Det finns flera moment inom arbetet med läkemedel som kan äventyra patientsäkerheten. Därför är det viktigt att identifiera risker och lösningar för att uppnå en trygg och säker användning och hantering av läkemedel i Kronoberg, säger projektsamordnare Anna Falk.

De fem olika områdena

Beroendeframkallande läkemedel/vårdorsakat läkemedelsberoende

 • Det har tagits fram och publicerats en medicinsk riktlinje för förskrivning av beroendeframkallande läkemedel samt en rutin vid utfärdande och förnyelse av recept på beroendeframkallande läkemedel. Dessa går att finna på Vårdgivawebben (länk nedan).
 • Apotekare har informerat om ovanstående riktlinjer samt tipsat om hur man kan följa upp enhetens förskrivning med hjälp av uppföljningsverktyget Medrave. Kontakt till den integrerade missbruks- och beroendemottagningen har förmedlats. Representanter från integrerade missbruks- och beroendemottagningen har erbjudit och påbörjat ytterligare informationsmöten på vårdcentraler.
 • Det vidare arbetet kommer delvis att fokusera på att fortsätta med informationsmöten på vårdcentraler och att apotekare kommer att knytas till befintliga team från integrerade missbruks- och beroendemottagningen. En medicinsk grupp arbetar vidare med att se över läkemedelsmallarna i Cosmic för att hitta en modell för ”smärtpåsar efter operation” – i syfte att minska risken för att behandlingen med opioider blir längre än nödvändigt. Dessutom kommer delar av gruppen att arbeta med en struktur för primärvården för att hantera patienter med problematiskt beroende och hur man kan öka kompetensen om nedtrappning

Egenkontroll läkemedel

 • Arbetsgruppen har utarbetat frågor till en enkät som består av flera delar - rutin och ansvar, rekvisition och kontroll, ordination samt iordningställande och administration. Enkäten finns som bilaga i rapporten. Gruppen kommer arbeta vidare utifrån de insamlade svaren.
 • Gruppen kommer arbeta vidare utifrån de insamlade svaren och med att formulera ett förslag på hur extern och intern kontroll av läkemedelshanteringen ska bedrivas i Kronoberg.

Nya arbetssätt i avvikelsehanteringssystemet

 • Det har genomförts en nulägesanalys för att se vad som är möjligt att följa upp inom rapporterade läkemedelsavvikelser och/eller risker, men som också är möjliga att avstå från att rapportera.
 • I samband med nulägesanalysen identifierades ett omfattande behov av dialog, stöd, utbildning och lärande om varför och för vem vi måste arbeta med händelser och risker inom läkemedelsområdet.
 • I fortsättningen kommer gruppen arbeta med vilket digitalt stöd som skulle förbättra möjligheter till insamling, analys, uppföljning och utvärdering inom läkemedelsområdet. 

Vidareutveckling av utbildningen ”säker läkemedelshantering”

 • Antalet instruktörer har ökat med två läkare och en sjuksköterska och utbildningsmaterialet är aktuellt och uppdaterat utifrån avvikelser i synergi, nyheter i Cosmic, nyheter i föreskrifter/riktlinjer samt övrig omvärldsbevakning.
 • Utbildningen har blivit obligatorisk.
 • Framöver kommer gruppen titta vidare på hur man skulle kunna möta primärvården och andra verksamheter. Nya läkare och sjuksköterskor har rekryterats, men ytterligare behov finns att involvera ytterligare instruktörer som exempelvis apotekare. Instruktörsgruppen kommer fortsatt att uppdatera utbildningsmaterialet enligt ovan samt ta fram verktyg för att utvärdera utbildningsinsatsen.

Läkemedelsavstämning och läkemedelsgenomgångar (LMG)

 • Befintliga rutiner för läkemedelsgenomgångar har omarbetats. Information angående hur man genomför och dokumenterar LMG har spridits av apotekare på såväl vårdcentraler och kliniker.
 • Dialog har förts med IT- och analysenheten som säkerställt att det är tekniskt möjligt att mäta utskrivna läkemedelslistor som surrogatmarkör för läkemedelsgenomgång.
 • Ett förbättringsarbete pågår på kirurgen i Ljungby i syfte att minska patientsäkerhetsrelaterade konsekvenser av dubbla läkemedelslistor. En klar minskning av antalet avvikelser mellan de båda listorna (Cosmic/Pascal) har noterats. Länk till film om arbetet står nedan.
 • Gruppen kommer att arbeta vidare med att ta fram en plan för hur utförda LMG, läkemedelsberättelser och utskrivna läkemedelslistor ska presenteras och följas upp. Fortsatt arbete krävs för att minska patientsäkerhetsrelaterade konsekvenser av dubbla läkemedelslistor i och med att systemen Cosmic och Pascal inte kommunicerar med varandra.

Utvecklingen av förskrivning av beroendeframkallande läkemedel över tid (2017-2021). Måttenheten DDD (Definierad Dygns Dos) är den förmodade genomsnittliga dygnsdosen då läkemedlet används av en vuxen vid läkemedlets huvudindikation.

Vi kommer att arbeta vidare för att uppnå resterande mål i lite olika konstellationer, såväl inom projektgrupper som inom befintliga strukturer. Vi kommer att nyttja de kontaktvägar som skapats via projektet. Ansökan till ”Guldpillret” kommer att skickas in eftersom arbetssätt och metoder som förbättrar kvaliteten och säkerheten i läkemedelsanvändningen och leder till ökad patientsäkerhet kan belönas med denna utmärkelse, säger Anna.

Rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Rutiner och riktlinjer på Vårdgivarwebben, öppnas i nytt fönster

Film om säker apodoshantering i slutenvården, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Skärvet och Capio Hovshaga blir akademiska vårdcentraler

24 november 2022

En primärvård i framkant är målet när Region Kronoberg nu startar två akademiska vårdcentraler. – Ett stort steg framåt för forskning i primärvården, säger Mikael Johansson, ordförande för regionstyre...

Avtal och ersättning för viktiga insatser av Röda korset på sjukhusen

23 november 2022

Under flera årtionden har Röda korsets värdar på frivillig basis stöttat kronobergare på länets två sjukhus. Värdefulla insatser som nu uppmärksammas av Region Kronoberg genom beslutet att teckna avta...

Frivilliga livräddare gör Kronoberg hjärtsäkrare

16 november 2022

Varje år rapporteras cirka 6 000 plötsliga hjärtstopp, utanför sjukhus, runt om i Sverige. I filmen möter vi Jonas Skarhagen som är med och gör Kronoberg hjärtsäkrare. Han har anmält sig som Sms-livrä...

Väntetiderna förbättras i specialistsjukvården

15 november 2022

Just nu genomförs flera insatser för att minska väntetiderna för ett första besök till specialistmottagning och för behandling/operation.

Ny avhandling följer symptom hos barn med cerebral pares

1 november 2022

Varje år får ca 200 barn i Sverige diagnosen cerebral pares (CP). Ett vanligt bekymmer för barn som växer upp med sjukdomen är försämrad rörlighet i lederna– så kallade kontrakturer. Nu har en ny avha...

Hemgång från sjukhus i rätt tid

28 oktober 2022

Just nu jobbar en arbetsgrupp med cirka 80 personer från kommun, primärvård och sjukhusvård för att förbättra arbetet runt patienters in- och utskrivning. Genom att förstå varandras arbete bättre och...

Här är Region Kronobergs folkhälsostipendiater 2022

26 oktober 2022

Region Kronobergs folkhälsostipendium 2022 tilldelas fem föreningar och fem ledare i dessa föreningar som på olika sätt bidragit med att arbeta aktivt för barn och unga.

8 november startar årets vaccination mot influensa – risk för intensiv säsong

25 oktober 2022

Det finns risk för hög smittspridning av influensa kommande säsong, eftersom de senaste åren varit relativt lindriga och immuniteten hos befolkningen därmed är låg.

Tillfälligt uppehåll i munskyddskrav för viss verksamhet inom hälso- och sjukvården

24 oktober 2022

Region Kronoberg har fattat beslut om ett tillfälligt uppehåll i det förebyggande munskyddskravet (source control). Beslutet är fattat på grund av det lite lugnare covidläget i Kronoberg.

Vårdförlopp ska göra det lätt att göra rätt och förbättra samordning och delaktighet

20 oktober 2022

Sverige består av egendrivna regioner, med regionala riktlinjer för hur vården ska bedrivas. Nu pågår arbetet med införande av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp – ett nationellt kunskapsst...